Delårsrapport för Digital Vision AB januari - september 2002

Report this content

  • Nettoomsättningen uppgick till 40,9 (57,8) Mkr
  • Periodens resultat före skatt uppgick till
    -16,5 (-31,3) Mkr
  • Avtagande förlusttakt, resultatet före skatt för kvartal tre uppgick till -2,7
    (-10,1) Mkr
  • Första leverans av bolagets nya bildformatskonverterare genomförd
Försäljning och marknad
Digital Visions nettoomsättning under årets första nio månader uppgick till 40,9 (57,8) Mkr, en minskning med 30% jämfört med samma period föregående år.
Resultat före skatt uppgick till -16,5 (-31,3) Mkr.
Orderingången under perioden uppgick till 56,0 (48,2) Mkr en ökning med 16%. Av dessa 56,0 Mkr utgör order från PBS 22,8 Mkr. Orderstocken per 30 september 2002 uppgick till 25,6 (13,0) Mkr.
Det allmänna konjunkturläget inom affärsområdena Media Mastering och Media Networking är fortsatt svag.
 
Affärsområde Media Mastering
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 38,7 (47,2) Mkr, en minskning med 18% jämfört med samma period föregående år.
Orderingången minskade med 32% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 31,5 (46,4) Mkr. Orderstocken per 30 september 2002 uppgick till 2,8 (12,0) Mkr.
Bolagets marknadsområde Europa uppvisar högre omsättning än föregående år. Detta trots att flera viktiga marknader i Europa ännu inte visar på någon återhämtning. Såväl Asien som USA uppvisar fortsatt låg marknadsaktivitet.
Under perioden har den första leveransen av bolagets nya bildformatskonverterare och "pan & scan"-processor, ZOM, gjorts till IVC, ett av världens största företag för efterbearbetning, restaurering och formatanpassning av högupplöst (HD) bildmaterial.
På den amerikanska marknaden har intresset för den nya ZOM-processorn visat sig vara stort.
Inom affärsområdet pågår arbete med att utveckla företagets värdsledande produktfamilj för bildbehandling. Bl.a. fokuseras arbetet på att färdigställa en rörelseestimator. Rörelseestimatorn kommer att utgöra grunden för nästa generation av processoptioner.
 
Affärsområde Media Networking
Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 2,2 (10,6) Mkr.
Orderingången under samma period ökade med 138% till 24,5 (10,3) Mkr. Orderstocken per 30 september 2002 uppgick till 22,8 (1,1) Mkr.
Som redan rapporterats erhölls den första beställningen från Public Broadcasting Service, PBS, under augusti avseende avkodare till ett värde av 22,8 Mkr. Leveranser förväntas påbörjas under senare delen av fjärde kvartalet.
Under perioden har arbetet med att färdigställa den nya avkodaren fortgått.
PBS avser under fjärde kvartalet att lägga nästa större beställning för leverans under 2003.
 
Forskning och utveckling
Kostnaderna för forsknings- och utvecklings-
verksamheten under perioden uppgick till 14,4 (18,6) Mkr, vilket motsvarar 35 (32) % av nettoomsättningen.
Forsknings- och utvecklingsarbetet har under perioden fortsatt inriktats på bildbehandlingssystemet Valhall, en ny bildformatskonverterare samt digital-TV-utrustning i form av digitala satellitmottagare och avkodare för proffesionellt bruk.
 
Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar uppgick under perioden till 0,4 (1,7) Mkr. Investeringarna avser huvudsakligen testutrustning. Likvida medel per 30 september 2002 uppgick till 7,4 (13,1) Mkr. Soliditeten uppgick till 63 (78)%.
 
Åtgärdsprogram
Det åtgärdsprogram som initierades i oktober 2001 har genomförts med planerat utfall.
Det åtgärdspaket som styrelsen beslutade om i augusti 2002 löper enligt plan och kommer att ge fullt genomslag redan under första kvartalet 2003.
Åtgärdsprogrammet innebär även att bolaget kommer att omorganiseras och att affärsområdet Digital Cinema fortsättningsvis kommer att ingå i Media Mastering.
 
Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 35,7 (49,9) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -13,4 (-25,9) Mkr.
Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0,3 (1,1) Mkr. Moderbolagets likvida medel per 30 september 2002 uppgick till 6,7 (12,3) Mkr.
 
Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Däremot har fördelningsmallen av gemensamma kostnader förändrats, så att den bättre speglar respektive funktions verkliga del av dessa kostnader.
 
Framtidsutsikter
Marknaden är som tidigare beskrivet fortsatt svag och idag ses inga tydliga indikationer på att den kommer att återhämta sig inom en snar framtid.
 
Kommande rapporteringstillfällen:


Kommande rapporteringstillfällen:
Bokslutskommuniké

14 februari 2003


Stockholm den 22 oktober 2002
Harry Vesanen
Verkställande direktör
Frågor besvaras av verkställande direktör Harry Vesanen,
telefon: 08-546 182 00, e-post: harry.vesanen@digitalvision.se
Uppgifterna i denna delårsrapport har inte granskats av Digital Visions revisorer.
 
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom två affärsområden:
  • Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
  • Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar