Impact Coatings företrädesemission slutförd

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 18,2 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 85,3 procent och att genomfördes i syfte att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

Sammanlagt tecknades 3 370 903 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 72,8 procent av nyemissionen. Vidare tecknades 581 324 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 12,5 procent av nyemissionen. Totalt tecknades 85,3 procent av det totala antalet aktier i nyemissionen, vilket innebär att åtagandet som garanterade en teckning om lägst 70 procent i nyemissionen inte behöver tas i anspråk.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Impact Coatings med 3 952 227 till 20 166 859.

Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas den 13 juni 2013.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 4 juli 2013.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.

För mer information

Henrik Ljungcrantz, VD

Telefon 013-359 951, 070-663 55 80

henrik@impactcoatings.se

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

Telefon 013-359 952, 070-512 61 09

torsten@impactcoatings.se

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet Silver MaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™, InlineCoater™ och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.

Prenumerera

Dokument & länkar