IMS Data AB Bokslutskommuniké 2000

IMS Data AB Bokslutskommuniké 2000 · Årets rörelseresultat före goodwill uppgick till -39,6 mkr. · Rörelseresultatet påverkades av låg beläggning på teknikkonsulter och minskad volym i produktrörelsen under första halvåret. · Genomförda strukturförändringar resulterade i att IMS rörelseresultat före goodwill uppgick till 3,1 mkr för fjärde kvartalet. Helåret 2000 Helårsresultatet påverkades av ett svagt första halvår där framförallt beläggningen i konsultrörelsen sjönk samtidigt som produktvolymerna minskade jämfört med tidigare år. IMS beslutade därför före sommaren om en åtgärdsplan innebärande en helt ny organisation för att öka lönsamheten. Sedan första juli 2000 bedrivs verksamheten i fyra landsövergripande bolag: produktbolaget IMS Computer Products, konsultbolaget IMS Consulting, drift- och outsourcingsbolaget IMS ASP Center samt reklam- och webbyrån Edison. De fyra bolagen verkar på sina respektive marknader, men samarbetar också i större projekt. Strukturförändringen resulterade i omställningskostnader på 15 mkr som en direkt följd av att 130 medarbetare sades upp. Reklambolaget Edison, som startades i februari, har fått ett positivt mottagande av marknaden och varit lönsamt sedan starten. Före sommaren genomfördes också den sedan länge planerade nyemissionen, innebärande att IMS tillfördes 53,5 mkr i nytt kapital. Fjärde kvartalet 2000 IMS redovisar en vändning i fjärde kvartalet med en ökad beläggning på våra teknikkonsulter och systemutvecklare samt framgångar för vårt nya produktbolag. Utvecklingen för IMS kvalificerade konsulttjänster följer marknadens efterfrågan. Uppdrag kopplade till kommunikation, infrastruktur och Windows 2000 - områden inom vilka två tredjedelar av våra konsulter är verksamma - har ökat stadigt. Drift- och ASP-verksamheten är i ett uppbyggnadsskede och följer den plan som budgeterats. Produktbolaget har en ökad volym där framförallt försäljningen av licenser bidragit under kvartalet. Det har också tecknats ett antal större produktavtal där e-handelssystemet IMS-e varit en avgörande konkurrensfördel. IMS Consulting Renodlingen av vår konsultverksamhet mot kvalificerade teknik- och systemutvecklingstjänster kommer att fortsätta. Utbildningsverksamheten övertas av Wallininstitutet som vi har ett nära samarbete med sedan tidigare. IMS kommer även fortsättningsvis att erbjuda utbildningar som genomförs av Wallininstitutet. Renodlingen innebär inga ytterligare merkostnader. IMS Computer Products IMS Computer Products har ökat sin rikstäckning och finns i dag på 15 orter. Bolaget har rekryterat ett flertal nya säljare för att kunna öka marknadsbearbetningen. Detta har under fjärde kvartalet resulterat i fler lokala affärer och ett antal större produkt- och licensavtal. Värt att notera är att närmare 50 procent av all försäljning går via e- handelssystemet IMS-e innebärande ca 400 mkr på årsbasis. IMS ASP Center I takt med att prissättningen kring bredband förändras kommer efterfrågan på olika drifts- och programlösningar att öka, särskilt hos mindre och medelstora företag som inte har egna resurser inom IT. IMS ASP Center, har med sina driftcentraler i Eskilstuna och Stockholm och en kunnig helpdesk, skapat den plattform som behövs för kunna möta en ökad efterfrågan. Edison IMS Reklam- och webbyrån Edison fortsätter att utveckla samarbetet med IMS konsultbolag kring olika projekt där webben är en viktig del av lösningen. Edison, som är specialist på exponerings- och varumärkesfrågor, får också allt fler traditionella reklamköpare som kunder. Ekonomisk utveckling Omsättningen uppgick till 576,3 mkr (632,8), en minskning med 56,5 mkr som en konsekvens av lägre efterfrågan på produkter och enklare tekniktjänster. Omsättning per Q1 Q2 Q3 Q4 Ack bolag: IMS Consulting 88,5 78,9 61,3 72,0 300,7 IMS ASP Center 1,1 1,2 1,2 4,9 8,4 IMS Computer 65,9 41,9 48,7 87,2 243,7 Products Edison IMS 5,4 7,9 4,0 5,0 22,3 IMS Norge 0,8 0,4 0,0 0,0 1,2 Summa 161, 130, 115, 169, 576,3 7 3 2 1 IMS rörelseresultat före goodwillavskrivning uppgick till -39,6 mkr jämfört med 24,9 mkr under 1999. Resultat efter finansnetto uppgick till - 52 mkr (10,3). Resultatet har belastats med jämförelsestörande poster på 15 mkr. Ingen utdelning från Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (f d Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt) har erhållits. Under fjärde kvartalet skedde en väsentlig resultatförbättring innebärande ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 3,1 mkr. Resultat efter Q1 Q2 Q3 Q4 Ack finansnetto per bolag: IMS Consulting -3,8 -9,1 -7,1 -1,3 -21,3 IMS ASP Center -0,6 -0,6 -0,7 -0,1 -2,0 IMS Computer 7,3 -0,8 1,4 8,4 16,3 Products Edison IMS 1,3 1,9 -0,8 0,6 3,0 IMS Norge -0,4 -0,3 0,0 0,2 -0,5 Konc.gem kostnader -5,1 -7,5 -5,1 -4,8 -22,5 Omställningskostna -15,0 -15,0 d Avskrivning -2,5 -2,5 -2,6 -2,4 -10,0 goodwill Resultat efter -3,8 -33,9 -14,9 0,6 -52,0 finansnetto Likviditet och finansiell ställning Likvida medel uppgick vid årets slut till 24,0 mkr (43,2). I juni genomfördes en riktad nyemission som tillförde verksamheten 53,5 mkr efter emissionskostnader. Verksamheten har i övrigt finansierats genom belåning av kundfakturor samt checkkredit. Kassaflödet under året var -19,2 mkr (-17,1). Den löpande verksamheten genererade ett negativt kassaflöde på 15,3 mkr. Årets investeringar uppgick till 11,4 mkr (10,6) och avser löpande investeringar i intern infrastruktur avseende hård- och mjukvara. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var positivt 7,5 mkr, som en konsekvens av genomförd nyemission samt minskad upplåning med 47,2 mkr. Balansomslutningen har, främst som en följd av samarbetsavtalet med Ingram Micro, sjunkit med 126,4 mkr till 301,9 mkr. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 30,5% (19,3). Eget kapital per aktie var vid periodens slut 7,3 kr (7,8). Nyemission IMS tillfördes under perioden 53,5 mkr genom en riktad nyemission till större svenska och utländska institutionella investerare. Cirka hälften av de två miljoner nyemitterade aktierna placerades hos större svenska investerare såsom Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (f d Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt) och Svenska Kyrkan. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i IMS till 12 626 326. Nyemissionen genomfördes i samarbete med Danske Securities. Inga ytterligare nyemissioner är för närvarande planerade. Optionsprogram Under året genomfördes ett optionsprogram som riktades till samtliga IMS- medarbetare. Optionsprogrammet omfattar 360 000 optioner och ger IMS anställda rätt att teckna aktier i IMS till en teckningskurs på 54 kronor under perioden 2 - 30 maj år 2003. Personal Antalet anställda minskade under perioden från 604 personer till 463. Av IMS i dagsläget 463 anställda arbetar 412 (89%) med tjänster. Medelantalet anställda under året var 549 (662). Moderbolaget Verksamheten vid platskontoret i Stockholm har per 1 oktober överlåtits till helägda dotterbolag. Återstående verksamhet utgöres av koncernledning inklusive stab. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 189,9 mkr. Nettoresultat, efter nedskrivning av aktier i dotterbolag med 17,2 mkr, uppgick till -45,7 mkr. Framtidsutsikter IMS har genom ett målmedvetet arbete och utifrån en tydlig strategi etablerat en bas för tillväxt och lönsamhet inom samtliga verksamheter. Det fjärde kvartalet 2000 innebar en vändpunkt där effekterna av vårt förändringsarbete började ge resultat. För år 2001 räknar vi med en balanserad tillväxt och en fortsatt positiv resultatutveckling samt ett åtföljande positivt kassaflöde. Stämma och utdelning Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april kl.17.00. Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägarna utgår för verksamhetsåret 2000. Informationsplan · Årsredovisning och stämmohandlingar finns tillgängliga fr o m 26 mars och kommer att utsändas till samtliga aktieägare. · Kvartalsrapporter publiceras den 26 april, 22 augusti, 24 oktober. · Stockholm 2001-02-13 Göran Hjelte Vd och koncernchef För ytterligare information, kontakta: Göran Hjelte, vd och koncernchef, telefon 08-598 911 11 alternativt 0709-17 71 11 Sven Johnson, ekonomidirektör, telefon 08-598 911 04 alternativt 0709-17 71 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01300/bit0001.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01300/bit0001.pdf Hela Kommunikén

Dokument & länkar