IMS Data AB Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

IMS Data AB Delårsrapport januari-september 2000 För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hjelte, vd och koncernchef, telefon 08-598 911 11 alternativt 0709-17 71 11 * Rörelseresultatet före goodwill uppgick till - 42,7 mkr. * IMS förändringsarbete drog ned resultatet för tredje kvartalet. * Efterfrågan på IMS samtliga verksamhetsområden fortsätter att öka. * Omstruktureringen av IMS förväntas ge lönsamhet under fjärde kvartalet. * Det förväntade resultatet för fjärde kvartalet kommer ej att räcka till ett positivt andra halvår. Väsentliga händelser Perioden januari-september 2000 har IMS genomfört ett omfattande förändringsarbete med syfte att öka fokuseringen på de verksamheter som bedöms ha starkast tillväxt, främst internetbaserade business-to- businesslösningar (B2B) och ASP-tjänster. Omstruktureringen har ökat lönsamheten inom produktförsäljningen genom en fortsatt satsning på en rikstäckande säljkår som kan sin lokala marknad, e-handelssystemet IMS-e och en professionell kundtjänst. IMS verksamhet bedrivs sedan första juli i år i fyra nationella bolag. IMS Internet Consulting levererar internetbaserade B2B-lösningar, IMS ASP Center, fokuserar på drift- och ASP-tjänster, IMS Computer Products tillhandahåller hård- och mjukvara och värdeadderande tjänster och IMS Media som arbetar med strategier, webbdesign och reklam för såväl traditionella medier som internet. Förändringen av IMS har resulterat i omställningskostnader på 15 mkr, som en följd av att 130 medarbetare sagts upp. Åtgärderna har medfört en tillfälligt försämrad produktivitet under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet bedöms genomförda åtgärder ge förväntad effekt. Under perioden genomfördes en riktad nyemission som tillförde IMS 53,5 mkr. Ekonomisk utveckling IMS rörelseresultat före goodwill uppgick för perioden januari-september 2000 till - 42,7 mkr jämfört med 7,6 mkr i fjol. Rörelseresultatet före goodwill uppgick för tredje kvartalet till -12,1 mkr jämfört med -2,6 mkr för motsvarande period i fjol. IMS Internet Consulting har efter förändringen totalt 400 anställda där samtliga konsulter finns samlade under en ledning. Beläggningsläget har under perioden varit ojämnt fördelat där efterfrågan på utvecklingskonsulter är hög och teknikkonsulterna haft en otillfredsställande beläggning. Efterfrågan på internetbaserade B2B- lösningar är stark och verksamheten utvecklas positivt. IMS Internet Consulting har under tredje kvartalet tecknat sin hittills största business-to-business order med företaget Integrity för att utveckla ett system för restaurangbranschen. Beläggningen för teknikkonsulterna var svag under tredje kvartalet, men har successivt förbättrats. De kvalificerade uppdragen inom teknikområdet ökar i takt med bland annat större plattformsbyten kopplade till Windows 2000-installationer. Lönsamheten påverkades negativt av det interna förändringsarbetet. IMS Media, med bolaget IMS Edison, fortsätter att utveckla samarbetet med IMS Internet Consulting kring olika webbaserade projekt. Intresset för webbdesign integrerat i företagens övergripande profil och marknadsföring ökar markant. Det här skapar konkurrensfördelar för Edison med sin långa erfarenhet av varumärkesbyggande. IMS ASP Center har under sin första fas skapat en plattform för fortsatt tillväxt. Ett antal kundavtal har tecknats och efterfrågan på drift- och ASP-tjänster ökar framför allt hos mindre och medelstora företag som inte har egna resurser inom IT. IMS Computer Products redovisade ett positivt resultat för tredje kvartalet. Efterfrågan på hård- och mjukvara började ta fart mot slutet av tredje kvartalet och förväntas öka under fjärde kvartalet. Omsättningen i slutkundsvärde under perioden jan-sept uppgick till 554 mkr; två av tre order lades via IMS e-handelssystem. Omsättning Omsättningen uppgick till 407,2 mkr (456,4), en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen per bolag och kvartal enligt följande (mkr): Q1 Q2 Q3 Ack Internet Consulting 88,5 78,9 61,3 228,7 Media 5,4 7,9 4,0 17,3 ASP Center 1,1 1,2 1,2 3,5 Computer Products 65,9 41,9 48,7 156,5 Norge 0,8 0,4 0,0 1,2 Summa 161,7 130,3 115,2 407,2 Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster uppgick till -52,6 mkr (-3,0) och fördelar sig per bolag enligt följande (mkr). Q1 Q2 Q3 Ack Internet Consulting -3,8 -9,1 -7,2 -20,1 Media 1,3 1,9 -0,8 2,4 ASP Center -0,6 -0,6 -0,7 -1,9 Computer Products 7,3 -0,8 1,4 7,9 Norge -0,4 -0,3 0,0 -0,7 Avskrivning goodwill -2,5 -2,5 -2,5 -7,5 Konc.gem kostnader -5,1 -7,5 -5,1 -17,7 Omställningskostnad -15,0 -15,0 Resultat efter finansnetto -3,8 -33,9 -14,9 -52,6 Finansiell ställning/nyckeltal Likvida medel uppgick vid periodens slut till 29,0 mkr (35,1). Verksamheten har i huvudsak finansierats genom belåning av kundfakturor samt checkkredit. I juni genomfördes en riktad nyemission på 2 miljoner aktier. Kassaflödet under perioden uppgick till -14.1 mkr (-25,2). Den löpande verksamheten genererade ett negativt kassaflöde på -9,8 mkr, medan kassaflödet från investeringsverksamheten var -7,2 mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2,9 mkr som en konsekvens av genomförd nyemission och minskad fakturabelåning. Balansomslutningen har, främst som en följd av samarbetsavtalet med Ingram Micro, under perioden sjunkit med 170,8 mkr till 257,5 mkr (449,4). Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 39,5% (18,1%). Eget kapital vid periodens slut uppgick till 8,05 kr per aktie (7,67). Investeringar Periodens nettoinvesteringar uppgick till 7,2 mkr (7,8) och avser löpande investeringar i intern infrastruktur och utrustning, däribland ett nytt tid- och ärendehanteringssystem . Personal Antalet anställda minskade under perioden från 604 till 476. Antal aktier Totalt utestående aktier uppgår till 12 626 326. Företaget har tre utestående teckningsoptionsprogram: Utgivnings- Antal Antal Tecknings- Tecknings- år optioner Aktier kurs / aktie period 1998 100 000 200 000 27,50 april 2001 1999 265 000 530 000 26,00 april 2001 2000 360 000 360 000 54,00 maj 2003 725 000 1 090 000 IMS genomförde under perioden en split av aktien 2:1. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 13.716.326. Framtidsutsikter Resultatet för tredje kvartalet nådde ej upp till den prognos som gjordes i samband med halvårsbokslutet. Det betyder att IMS inte kommer att kunna redovisa ett positivt resultat för andra halvåret trots ökad lönsamhet under fjärde kvartalet. Vår bedömning är att våra kärnverksamheter kommer att växa och att IMS genomförda förändringsarbete och den nya organisationen skapat goda förutsättningar för framtida lönsamhet. Informationsplan * Bokslutskommuniké för helåret 2000 den 13 februari 2001. Göran Hjelte Vd och koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Koncernen Resultaträkning 2000 1999 2000 1999 Belopp i mkr Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep 1) Nettoomsättning 115,2 316,5 407,2 1193,5 Kostnad sålda vara / -99,8 -278,7 -334,2 -1054,7 tjänst Bruttoresultat 15,4 37,8 73,0 138,8 Försäljningskostnader -12,8 -27,2 -54,8 -90,3 Administrationskostnader -14,6 -13,3 -48,4 -41,6 Jämförelsestörande 0,0 - -15,0 - poster Övriga rörelseintäkter 0,0 0,2 3,0 1,0 Övriga rörelsekostnader -2,7 -2,7 -8,1 -7,9 Rörelseresultat -14,7 -5,2 -50,3 0,0 Finansiella intäkter 0,3 0,3 0,7 2,9 Finansiella kostnader -0,5 -1,6 -3,0 -5,9 Resultat efter -14,9 -6,5 -52,6 -3,0 finansiella poster Skatt 3,5 1,6 12,6 -1,2 Minoritetens andel, 0,2 - -0,7 - netto Årets resultat -11,2 -4,9 -40,7 -4,2 Avskrivningar belastar 6,3 7,0 20,1 20,9 resultatet med varav avskrivning på 2,6 2,6 7,6 7,6 goodwill 1) From år 2000 ingår största delen av produktaffären endast som försäljningskommission i omsättningen. Omräkning av utfallet för 1999 enligt samma princip ger en omsättning på 456.4 mkr. Balansräkning Koncernen Belopp i mkr 2000-09-30 1999-09-30 Tillgångar: Anläggningstillgångar: Immateriella 58,6 69,8 Materiella 25,5 46,7 1) Finansiella 15,7 9,2 Summa 99,8 125,7 Omsättningstillgångar: Varulager 2,3 16,2 Kundfordringar 82,5 223,7 Övriga kortfristiga 43,9 48,7 fordringar Kassa och bank 29,0 35,1 Summa 157,7 323,7 Summa tillgångar 257,5 449,4 Eget kapital och skulder: Eget kapital 101,6 81,5 Minoritetsintresse 0,9 - Långfristiga skulder, 2,0 7,2 räntebärande Leverantörsskulder 27,5 130,1 Övriga kortfristiga 41,5 136,9 skulder, räntebärande Övriga kortfristiga 84,0 93,7 skulder, räntefria Summa eget kapital och 257,5 449,4 skulder 1) Från och med verksamhetsåret 2000 tillämpas "RR 9 Inkomstskatter", genom att uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag tillgångsföres under finansiella anläggningstillgångar Resultaträkning Moderbolaget 2000 1999 2000 1999 Belopp i mkr Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Nettoomsättning 42,9 112,6 148,0 423,1 Kostnad sålda vara / -38,4 -100,0 -131,0 -380,4 tjänst Bruttoresultat 4,5 12,6 17,0 42,7 Försäljningskostnader -4,2 -9,2 -15,7 -33,4 Administrationskostnader -6,5 -5,5 -19,9 -18,3 Jämförelsestörande 0,0 - -15,0 - poster Övriga rörelseintäkter 0,0 0,1 0,2 0,7 Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 Rörelseresultat -6,3 -2,1 -33,5 -8,6 Finansiella intäkter 0,4 0,2 0,7 1,4 Finansiella kostnader -0,6 -1,0 -3,6 -4,1 Resultat efter -6,5 -2,9 -36,4 -11,3 finansiella poster Skatt 1,8 0,7 10,2 3,0 Årets resultat -4,7 -2,2 -26,2 -8,3 Avskrivningar belastar 1,1 1,5 3,3 4,6 resultatet med varav avskrivning på 0,0 0,0 0,0 0,0 goodwill Balansräkning Moderbolaget Belopp i mkr 2000-09-30 1999-09-30 Tillgångar: Anläggningstillgångar: Immateriella 1,2 0,4 Materiella 3,3 8,1 1) Finansiella 108,3 108,9 Summa 112,8 117,4 Omsättningstillgångar: Varulager 0,1 3,3 Kundfordringar 35,2 75,0 Övriga kortfristiga 71,3 41,1 fordringar Kassa och bank 27,6 32,5 Summa 134,2 151,9 Summa tillgångar 247,0 269,3 Eget kapital och skulder: Eget kapital 116,7 64,6 Obeskattade reserver 7,5 8,1 Långfristiga skulder, - - räntebärande Leverantörsskulder 20,4 46,8 Övriga kortfristiga 14,4 62,3 skulder, räntebärande Övriga kortfristiga 88,0 87,5 skulder, räntefria Summa eget kapital och 247,0 269,3 skulder 1) Från och med verksamhetsåret 2000 tillämpas "RR 9 Inkomstskatter", genom att uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag tillgångsföres under finansiella anläggningstillgångar Nyckeltal Koncernen 2000 1999 2000 1999 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Räntabilitet, eget kapital % neg neg neg neg Räntabilitet, totalt kapital % neg neg neg 0,7 Vinstmarginal % neg neg neg neg Soliditet % 39,5 18,1 Personal Antal anställda, periodmedeltal 525 681 573 669 Data per aktie Antal aktier, utgående balans 12 626 10 626 326 12 626 326 10 626 326 326 Antal optioner, utgående balans 1 090 730 000 1 090 000 730 000 000 Vinst per aktie - efter finansnetto (kr) -1,22 -0,61 -4,71 -0,28 - efter full skatt (kr) -0,92 -0,46 -3,65 -0,40 Eget kapital per aktie (kr) 8,05 7,67 Kassaflödesanalys Koncernen 2000 1999 2000 1999 Belopp i mkr Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Kassaflöde från den löpande -14,8 6,7 -9,8 39,8 verksamheten Kassaflöde från -3,4 -2,8 -7,2 -7,8 investeringsverksamheten Kassaflöde från 3,2 -10,5 2,9 -57,2 finansieringsverksamheten Ökning/minskning av likvida -15,0 -6,6 -14,1 -25,2 medel Likvida medel vid periodens 44,0 41,7 43,1 60,3 början Likvida medel vid periodens 29,0 35,1 29,0 35,1 slut Kassaflödesanalys Moderbolaget 2000 1999 2000 1999 Belopp i mkr Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Kassaflöde från den löpande -13,3 8,4 -18,4 33,8 verksamheten Kassaflöde från -4,1 -0,3 -5,4 0,2 investeringsverksamheten Kassaflöde från 5,7 -15,3 20,5 -60,9 finansieringsverksamheten Ökning/minskning av likvida -11,7 -7,2 -3,3 -26,9 medel Likvida medel vid periodens 39,3 39,7 30,9 59,4 början Likvida medel vid periodens 27,6 32,5 27,6 32,5 slut ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01030/bit0002.pdf

Dokument & länkar