Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Året i sammandrag · Omsättningen ökade med 45 % till 137.854 (94.906) kSEK · Tillväxten inom området automation över 300% · Växt personellt med över 200%. Antal anställda 206 (101) st. · Åtgärdsprogram inletts för att öka lönsamheten · Nya huvudägare och ny styrelse · Engångsposter har belastat resultatet med -2.638 kSEK. · Rörelseresultat -4.060 (1.569) kSEK. · Koncernresultat före skatt -7.274 (2.089) kSEK. · Företaget INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Verksamheten organiseras i verksamhetsområdena automation och montage. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget är etablerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping. Företagets affärsidé är att erbjuda industrin kunnande, tjänster och produkter inom industriell IT och därmed ge kunden en störningsfri produktion till lägsta kostnad. Marknad Efterfrågan på koncernens tjänster har successivt ökat under senare delen av året. Efter ett mycket svagt första halvår har utvecklingen vänt till en stark efterfrågan under andra halvåret. Efter några år med svagare investeringsvilja på grund av full produktion och omstruktureringar märks nu ett klart positivare investeringsklimat inom processindustrin. Verksamheten Enligt fastlagd strategi skall INAC prioritera lönsamhet, tillväxt, kompetenshöjning samt breddning av verksamhetsbasen. Under året genomfördes förvärv av installationsbolaget HITAB Industriteknik AB med tillhörande dotterbolag samt teknikkonsultbolaget TINAB. I början av år 2001 erhölls kompetens inom trådlös kommunikation genom köp av utvecklingsbolaget Iniris Mobile Internet AB. Vid årsskiftet 2001 renodlas koncernstrukturen genom att sammanföra all rörelseverksamhet inom INAC och HITAB till ett rörelsedrivande bolag. Detta för att ta tillvara synergieffekterna mellan dotterbolagen. Den framtida besparingspotentialen är cirka 3-5 MSEK. Moderbolaget kommer efter renodlingen att endast omfatta koncerngemensamma funktioner. För att ytterligare fokusera på INACs kärnverksamhet kommer företagets engagemang i Norge att upphöra. Avvecklingen genomförs under 1:a kvartalet 2001. Goodwill-nedskrivningar och reserveringar har belastat årets koncernresultat med -2,6 MSEK. Verksamhetsområde Montage Beläggningen har stadigt ökat under året och trendbrottet som kom i 3:e kvartalet har fortsatt. Sammantaget under året har dock beläggningsgraden varit lägre än förväntad. Tillskottet av nya etableringar har medfört bra geografisk täckning för att uppfylla kundernas resursbehov. Under 4:e kvartalet erhölls en stor beställning från Modo Paper Husum vilken medför mycket hög beläggning under 1:a kvartalet 2001. Verksamhetsområde Automation Genom förvärv och organisk tillväxt har området expanderat med över 300% under året. Huvuddelen av tillväxten har skett under andra halvåret. Nya etableringar har skett i Helsingborg, Borlänge och Örnsköldsvik. Under slutet av året påbörjades en uppbyggnad av en enhet för järnvägsteknik, vilken bedöms ha en stor framtidpotential. Efterfrågan på områdets tjänster är mycket god och tillväxten ger ett positivt kassaflöde fullt ut från och med årsskiftet 2001. Tidplan för förvärv och avyttringar Förvärv HITAB Industriteknik AB 2000-05- 01 TINAB 2000-07- 01 Iniris Mobile Internet AB 2001-01- 16 Avyttringar Holmquist Elbyrå AB 2000-07- 01 Verkstadsdelen inom Svensk 2000-11- Processautomation AB 01 Optimal Engineering AS 2001-01- 01 Anmärkning TINAB och Svensk Processautomation AB är vilande bolag utan verksamhet. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 137.854 (94.906) kSEK. Utfakturerade omsättningen uppgick till 137.595 (108.452) kSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till -4.060 (1.569) kSEK. Koncernens resultat före skatt blev -7.274 (2.089) kSEK. Häri ingår en engångspost för nedskrivningar av aktier i dotterbolag om -2.638 kSEK. Moderbolagets omsättning var 83.132 (83.773) kSEK. Utfakturerade omsättningen var 73.140 (97.346) kSEK. Differensen mellan åren i utfaktureringen beror på balansen i nedlagda kostnader i pågående arbete. Rörelseresultat uppgick till -6.180 (2.081) kSEK Moderbolagets resultat före skatt inkl. engångskostnad för nedskrivning av aktier i dotterbolag uppgick till -9.867 (2.615) kSEK. Pågående arbete Jämfört med 1999 har en större andel av utförda uppdrag genomförts på fast räkning. Dessa redovisas som pågående arbete. Befarande förluster redovisas direkt men vinster resultatavräknas inte förrän projektens färdigställandegrad överstiger 90 %. Nedlagda och ej resultatavräknade kostnader var vid årsskiftet 16.266 (2.346) kSEK. För att få en bättre jämförelser kommer successiv resultatavräkning att tillämpas från och med verksamhetsåret 2001. Resultat Det försämrade årsresultatet är i stor utsträckning beroende på en i början av året svag efterfrågan, expansionskostnader inom automationsområdet samt engångskostnader i samband med bolagsförvärv och avyttringar. För att öka lönsamheten har ett handlingsprogram inletts med följande huvudpunkter: - Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 - Projektorganisationen - Projektuppföljningssystem - Finansiella poster och investeringar Soliditeten uppgick till 27 (48)%. Koncernens likvida medel uppgick till 9.022 (11.260) kSEK. Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 10.803 (2.115) kSEK. De består till största delen av bolagsförvärv samt inköp av maskiner och datorutrustning. Personal Antalet årsanställda under året var 207 (120) st. Vid årsskiftet hade koncernen totalt 206 (101) st fast anställda. Aktien och aktieutdelning INACs B-aktie är noterad på Stockholms Börsinformation SBI-lista sedan oktober 1998. Antalet aktier uppgår till 1 861 250 st varav 200 000 st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 1 661 250 st utgör B-aktier med en röst per aktie. Antalet aktieägare var vid årskiftet 589 (525) st. INAC fick nya majoritetsägare, Thomas Stenberg respektive Fredrik Strand. De tre röstmässigt största aktieägarna är Thomas Stenberg (37,6%), Fredrik Strand (18,7%) och Arne Carlsson (6,6%). Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2000. Händelser efter periodens utgång - Förvärv av utvecklingsbolaget Iniris Mobile Internet AB. Ger kompetens inom trådlös kommunikation och en ökning av kundvärdet i våra tjänster. - Avveckling av engagemanget i Norge genom försäljning av Optimal Engineering AS och avveckling av Future IT AS. Utsikter för 2001 De förbättrade marknadsförutsättningarna under slutet av 2000 bedöms fortsätta under 2001. Särskilt tydligt gäller detta första halvåret jämfört med motsvarande period 2000. Vidare kommer koncernen att få full effekt av genomförda förvärv samt expansionen inom automation. Information Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum tisdagen den 29 maj klockan 17.00. Plats meddelas senare. Årsredovisning Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000 beräknas att utkomma vecka 19 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.inac.se. Den kan även beställas för distribution per post via hemsidan eller på telefon 036- 34 51 50, telefax 036-12 87 99. Rapportdatum Delårsrapport Q1 29 maj 2001 Delårsrapport Q2 29 augusti 2001 Delårsrapport Q3 28 november 2001 Bokslutskommuniké 27 februari 2001 2002 Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Jönköping den 27 februari 2000 Styrelsen Kommunikén finns på vår hemsida: http://www.inac.se. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Magnus Falkman eller ekonomichef Anders Jaktman på telefon 036-34 51 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00270/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00270/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar