INAC AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2001-30 september 2001

INAC AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2001 - 30 september 2001 Perioden i sammandrag ·Omsättningen ökade med 23 % till 119 491 (96.697) kSEK. Varav hälften kommer från förvärv. ·Rörelseresultat -6.291 (-3.653) kSEK. ·Periodens resultat efter skatt -7.230 (-4.106) kSEK, varav utvecklingsprojekt inom Iniris uppgår till - 2. 439 kSEK. ·Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000. ·Det beslutade åtgärdsprogrammet ger positiv effekt. Företaget INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Verksamheten organiseras i verksamhetsområdena automation, montage och trådlös kommunikation. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget är etablerat på tio orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping. Företagets affärsidé är att erbjuda industrin kunnande, tjänster och produkter inom industriell IT och därmed ge kunden en störningsfri produktion till lägsta kostnad. Marknad Efterfrågan på INACs tjänster inom områdena automation och montage var fortsatt god under tredje kvartalet. För området trådlös kommunikation var marknadssituationen fortsatt svag. Konceptet har mottagits väl på marknaden men den generella konjunkturförsvagningen och nedgången inom telekom medför att investeringsbesluten dröjer. Då det för närvarande är en viss oro i världen medför detta att osäkerheten på marknaden är stor. Detta kommer att ge en viss dämpning av efterfrågan på våra tjänster under fjärde kvartalet. Effekten av denna osäkerhet tillsammans med konjunkturförsvagningen är svår att överblicka. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 119 491 (96.697) kSEK. Av omsättningsökningen kommer hälften från förvärv. Koncernens periodresultat uppgick till -7.230 (-4.106) kSEK. Även tredje kvartalet innebar en förlust för verksamheten. Åtgärdsprogrammet som påbörjades efter halvårsbokslutet har givit en positiv effekt på koncernens resultat, som ytterligare förstärks under fjärde kvartalet. Då marknadsutvecklingen för verksamhetsområdet trådlös kommunikation ligger drygt 6 månader efter plan belastas koncernen med en större förlust än planerat. På årsbasis beräknas förlusten för området bli 2,9 MSEK. Likviditeten har successivt förbättras sedan halvårsbokslutet. Orsaken till det negativa resultatet för årets första 9 månader hänförs främst till dåligt resultatutfall på fastprisprojekt samt förskjutning i planen för verksamhetsområdet trådlös kommunikation. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (58.255) kSEK. Resultatet före skatt blev -914 (-5.746) kSEK. Information Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Under verksamhetsåret gäller nedanstående rapportdatum: Bokslutskommuniké 2001 27 februari 2002 Jönköping den 28 november 2001 Styrelsen Kommunikén finns på vår hemsida: http://www.inac.se. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD eller ekonomichef på telefon 036-34 51 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00530/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00530/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar