Kompletterande information beträffande INACs förvärv av HITAB-koncernen

Kompletterande information beträffande INACs förvärv av HITAB-koncernen Med hänvisning till gårdagens utsända pressrelease kompletterar INAC härmed informationen runt förvärvet av koncernen HITAB Industriteknik AB INACs förvärv av HITAB-koncernen motiveras av att bolagen tillsammans har större förutsättningar att möta marknadens ökade efterfrågan av leverantörer som kan erbjuda helhetslösningar med ett större innehåll av industriell IT. Tillsammans får INAC och HITAB en större resursbas för att fortsätta utvecklingen av morgondagens automationslösningar för processindustrin. Förvärvet motiveras även av att den lokala närheten till kunderna ökar genom att HITABs fem kontor i Sverige införlivas i INACs organisation. INACs förvärv av HITAB stärker också bolagets position som den ledande leverantören av automationslösningar för processindustrin. INACs ledning bedömer att förvärvet medför vissa stordriftsfördelar och synergieffekter. På kort sikt kommer dock dessa vinster att motsvaras av kostnader för integreringen av bolagen. HITAB Industriteknik AB är ett onoterat bolag med huvudkontor i Avesta. Bolaget ägs till 100 procent av Johann Hirscher. HITAB omsatte föregående räkenskapsår 78 miljoner kronor och resultat före skatter och bokslutsdispositioner var 3,5 miljoner kronor. Balansomslutningen i HITAB-koncernen var vid utgången av räkenskapsåret den 31 augusti 1999 cirka 38 miljoner kronor och bolagets soliditet uppgick till cirka 37 procent. Antalet anställda är drygt 100 personer. De tyngsta posterna i balansräkningens tillgångssida var kundfordringar 15 MKR, likvida medel drygt 7 MKR samt byggnader 4 MKR. Koncernen har under de senaste fyra räkenskapsåren haft en genomsnittlig vinstnivå före skatter och dispositioner uppgående till 5,6 MKR. Förvärvet är villkorat av att INACs aktieägare vid en extra bolagsstämma den 21 juni år 2000 ger sitt godkännande. INACs största aktieägare OPM Partner, med cirka 65 procent av rösterna, ställer sig bakom förvärvet av HITAB. Kallelse till extra bolagsstämma skickas ut under nästa vecka. För att övertaga samtliga aktier i HITAB Industriteknik AB betalar INAC säljaren, Johann Hirscher, 20 miljoner kronor kontant samt med 250.000 nyemitterade B-aktier i INAC. Förvärvet ökar INACs goodwill med cirka 10 miljoner kronor. Genom förvärvet blir Johann Hirscher en av INACs större aktieägare och kommer att ta plats i bolagets styrelse, vilket ordinarie stämma igår gav sitt godkännande till. Resultateffekten per aktie av förvärvet beräknas för innevarande år till cirka 1,60 kronor och för nästa år till cirka 2,70 kronor. Motsvarande för INAC föregående år var 1,31 kr per aktie. En proformaresultaträkning för den nya INAC-koncernen för året 1999 indikerar en omsättning av 173 MKR med ett resultat före bokslutsdispositioner och skatter och före avskrivning av koncernmässig goodwill på 5,3 MKR. Bedömningen är att resultatet för innevarande år blir bättre än föregående. Förvärvet beräknas vara genomfört så snart beslutet om nyemissionen är fattat på extra bolagsstämman. Likviddag är satt till fredagen den 19 maj år 2000. Genom att INAC har fokus på tillväxt är inga personalneddragningar aktuella. För ytterligare information, kontakta: Magnus Falkman, VD INAC Instrumenteringar AB tel 036-34 51 50, 070-675 81 00 Johann Hirscher, VD HITAB Industriteknik AB tel 0226-362 00, 070-669 59 39 INAC Instrumenteringar AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontor i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Tillsammans med det norska dotterbolaget Optimal Engineering A/S sysselsätts ca 120 personer. INAC är sedan 1998 noterat på SBI-listan. www.inac.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar