Kommentarer från Perstorp Intressenter AB med anledning av Aktiemarknadsnämndens utlåtande

Kommentarer från Perstorp Intressenter AB med anledning av Aktiemarknadsnämndens utlåtande Vi respekterar Aktiemarknadsnämndens synpunkter och bedömer det värdefullt att nämnden givit klargöranden för hur liknande fall skall hanteras i framtiden. Vi noterar att Nämnden har funnit att vårt bud varit villkorat i enlighet med marknadspraxis. Omfattningen av den negativa resultatutvecklingen samt de osäkra framtidsutsikterna för Perstorp AB omöjliggjorde fullföljandet av förvärvs-finansieringen. Vi accepterar synpunkten att det första gemensamma pressmeddelandet av den 28 september kunde varit tydligare. Vi konstaterar dock att ingen aktiehandel i Perstorp AB ägde rum förrän efter publiceringen av vårt pressmeddelande av den 2 oktober i vilket vi i detalj redogör för de budvillkor som ej var uppfyllda. Perstorp Intressenter AB är i första hand fortsatt intresserade av diskussioner angående Perstorp AB:s kemiverksamhet. Stockholm den 18 oktober 2000 Perstorp Intressenter AB För ytterligare information: Harald Mix, VD Perstorp Intressenter AB, 08-678 95 00 www.industrikapital.com Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar