Bokslut för Industrifonden: Negativt resultat 2001/2002, men fortsatt hög investeringsnivå

Report this content

Bokslut för Industrifonden: Negativt resultat 2001/2002, men fortsatt hög investeringsnivå Industrifonden visar för första gången på sex år ett negativt rörelseresultat för verksamhetsåret 2001/02. Samtidigt ligger investeringsvolymen på föregående års rekordnivå. Industrifondens positiva resultatutveckling de senaste sex åren har brutits i och med verksamhetsåret 2001/2002. Rörelseresultatet på -333 MSEK (484 MSEK) och resultatet på -175 MSEK (-159 MSEK) är en avsevärd minskning jämfört med föregående år. Detta beror till största delen på den kraftiga nedgången på börsen, vilket hårt drabbat de högteknologiska områden Industrifonden är engagerad i. Trots dessa svårigheter har den avtalade volymen nått föregående års rekordnivå, 467 MSEK (470 MSEK). Totalt har 123 (97) nya avtal tecknats. Detta innebär, trots lägre värdering av noterade aktier, att Industrifondens engagerade kapital på 2 085 MSEK kunnat hållas på i stort sett samma nivå som föregående års 2 108 MSEK. Industrifondens ekonomiska ställning är fortsatt stark med tillgångar på ca 4 miljarder kronor, varav ca 2 miljarder är investerade. - Den stora kapitalbasen och den kompetens som finns inom Industrifonden gör oss väl rustade för framtiden, säger vd Lars Öjefors. Svårigheterna att finna medfinansiärer har varit stora under året och har drabbat samtliga affärsområden. Det har varit särskilt svårt att hitta medfinansiärer till bolag i tidiga skeden, vilket påverkat värderingen av Industrifondens engagemang i negativ riktning. Fördelat på ägarkapital, lånefordringar och kapitalförvaltning ser resultatet ut enligt följande: Aktier i noterade bolag. Årets resultat från aktier i noterade bolag uppgick till -175,0 (670,2) MSEK. Minskningen berodde främst på minskade övervärden. Övrigt ägarkapital. Resultatet från andra aktier och andelar var -111,6 (-67,9) MSEK, en minskning med 43,7 MSEK beroende på bl a nedskrivningar. Lånefordringar. Resultatet från lånefordringar förbättrades med 77,5 MSEK och uppgick till -13,1 (-90,6) MSEK främst till följd av lägre kreditförluster Kapitalförvaltning. Resultatet från placeringsverksamheten minskade till 36,0 (68,1) MSEK till följd av den negativa utvecklingen på aktiemarknaden. Ytterligare upplysningar lämnas av Lars Öjefors, vd Industrifonden, tel 08-587 919 26 Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med över 20 års verksamhet och engagemang i flera hundra företag är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer - allt från rena projektlån till ägarkapital. www.industrifonden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00620/wkr0002.pdf

Dokument & länkar