Entreprenörsföretagen på väg mot ny högkonjunktur, Stockholm leder utvecklingen

Entreprenörsföretagen på väg mot ny högkonjunktur, Stockholm leder utvecklingen Konjunkturen för kunskapsintensiva tillväxtföretag har förbättrats kraftigt det fjärde kvartalet i år. Det visar den senaste upplagan av Industrifondens och CONNECTs Entreprenörsbarometer. Särskilt markant är uppgången i Stockholm, där Entreprenörsindex 1 ökade från 16 till 39. Entreprenörsindex totalt ökade från 20 till 32, vilket är den näst högsta noteringen sedan undersökningen började i maj 2002. Efter att index nådde sitt bottenläge våren 2003 har det ökat två kvartal i rad och når nu ett av de högsta värdena som har uppmätts. Det är dock inget högkonjunkturvärde ännu, efter-som företagen i den undersökta branschen generellt befinner sig i en naturlig stark tillväxtfas. Den hårt ansatta huvudstadsregionen börjar nu få upp farten. Värdet ligger på 39, vilket är klart över genomsnittet på 32. Stockholm går också om Syd (Skåne och Blekinge) som haft det högsta värdet vid fyra av de sju tidigare mätningarna. Samtliga regioner har visat uppgång vid de två senaste mättillfällena, vilket visar att uppgången gäller hela landet. Storstadsregionerna ligger dock bättre till än övriga Sverige. Sämsta region är östra Sverige som fortsätter att släpa efter. Under lågkonjunkturen har regionen, som omfattar östra Götaland och östra Svealand exklusive Stockholms län, utvecklats sämst vid fem av sju genomförda kvartalsmätningar. De kunskapsintensiva tillväxtföretagen i Stockholms periferi har således utvecklats sämre än de i själva Stockholm. Företagen inom medicinbranschen visar även denna gång den bästa utvecklingen. Vid detta mättillfälle har dock skillnaden ökat och indexvärdet för branschen är nu 51, vilket är det högsta som har uppmätts sedan Entreprenörsindex startades och tyder på ett gott konjunkturläge. Även de andra branscherna växer, om än i lägre takt. Sämst går IT som nu vid sex av sju mättillfällen har visat det lägsta värdet. Den positiva tendensen för branschen vid augustimätningen har också avtagit. 90 procent av företagen hävdar att bristen på riskkapital eller möjligheter att få lån är det främsta hindret för expansionstillväxten på lite längre sikt. Sex av tio företag har i nuläget problem med finansiering. För tillväxten på kort sikt är den internationella konjunkturen och företagens investeringsnivå de viktigaste faktorerna. Ytterligare upplysningar lämnas av Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28 Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09 Andreas Leifsson, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08-587 112 77, 0709- 711 277 Undersökningen finns i sin helhet på www.industrifonden.se och www.connectsverige.se Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), med 0 som balansläge. Resultaten är indelade efter fyra branscher och fem regioner där Syd är Skåne och Blekinge, Väst är Västra Götalands län, Halland och Värmland, Sthlm är Stockholms län, Öst är östra Götaland och östra Svealand exklusive Stockholms län samt Nord som är hela Norrland och Dalarna. Bilaga Diagram 1 visar totalindex vid de sju mättillfällena som har utförts, diagram 2 & 3 visar hur index fördelar sig över regioner och branscher vid samma mättillfällen. Desto högre utfallet på kurvan är desto bättre är konjunkturen för respektive entreprenörsgrupp. Genomsnittet för alla är 32 i augusti 2003 som visas i diagram 1. Diagram 1; Entreprenörsindex totalt maj 2002 till november 2003 [REMOVED GRAPHICS]Diagram 2; Entreprenörsindex maj 2002 till november 2003 per region [REMOVED GRAPHICS] Diagram 3; Entreprenörsindex maj 2002 till november 2003 per bransch [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar