Förbud mot vinst i vården utan saklig grund

Förbud mot vinst i vården utan saklig grund -Det saknas sakliga argument för ett förbud mot varför privata vinstsyftande företag inte skulle kunna driva akutsjukhus enligt principerna om vård efter behov, solidarisk finansiering och demokratisk styrning. Det säger Anders Morin, expert på konkurrenspolitiska frågor, Industriförbundet. Idag hölls ett remissmöte på socialdepartementet angående en promemoria från departementet som föreslår att landstingen ska förhindras att överlåta driften av akutsjukhus till privata vinstsyftande företag. Promemorian avses ligga till grund för en proposition senare i år. Ett drygt tiotal remissinstanser deltog i mötet, däribland Industriförbundet. Det råder en bred uppslutning i det svenska samhället kring att vård ska ges efter behov, vara solidariskt finansierad och demokratiskt styrd. Enligt Industriförbundets uppfattning finns ingen motsättning mellan dessa grundläggande principer och en ökad mångfald sjukvårdsproducenter, också vinstsyftande företag som driver akutsjukhusvård. Mot bakgrund av de ökade krav som kommer att ställas på vården i framtiden till följd av mer medvetna medborgare, teknologiska framsteg och demografisk utveckling måste resursanvändningen inom vården effektiviseras, annars riskeras att alla medborgare inte kommer att få en vård av hög kvalitet i framtiden. Det är genom ökad konkurrens, också inom akutsjukhusvården, som en förbättrad resursanvändning kan åstadkommas. Därmed räcker pengarna bättre till för att alla ska kunna få god vård. Ökad konkurrens leder också till att patienten kommer mer i fokus och ger bättre villkor för de anställda samt bidrar till en utvecklingspotential för företagen. Ökad konkurrens kommer dock inte till stånd om inte företagen har möjlighet till avkastning. Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet har också i en litteraturstudie gått igenom aktuella forskningsrapporter, som behandlar effekter av vinstmotiv och etableringsfrihet inom bl a sjukhusvården. Studien visar att under förutsättning av konkurrens på marknaden är kvalitén likvärdig mellan vinstsyftande företag och andra utförare. Det finns en tendens till högre effektivitet hos de vinstsyftande företagen. Att ändra på den solidariska finansieringen av sjukhusvården är över huvud taget inte aktuellt. När det gäller den demokratiska styrningen av sjukhusvården har landstingen, i egenskap av finansiärer, alla möjligheter att ställa krav på producenterna - också vinstsyftande företag, som svarar mot demokratiskt beslutade mål. De kan t ex vid upphandling av vård bl a tillförsäkra att alla får tillgång till god vård. Kontaktpersoner: Anders Morin 08/783 80 87 alt 070/568 80 87 eller Anders Stenlund 08/783 80 20 alt 070/568 80 20. www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01170/bit0002.pdf

Dokument & länkar