Framtidsmodell för offentlig service? Stat och kommuner leder projekt i samarbete med näringslivet

Report this content

Framtidsmodell för offentlig service? Stat och kommuner leder projekt i samarbete med näringslivet Nya samarbetsformer mellan privat och offentlig sektor, i projekt som initieras och leds av offentlig sektor, så kallat Public Private Partnership - PPP - blir allt vanligare i flera europeiska länder. I Sverige är Arlandabanan kanske det mest kända PPP-projektet. I övrigt är PPP en relativt oprövad modell i vårt land. I Storbritannien, där det finns flera lyckade fall av PPP, visar erfarenheterna på dels stora besparingar av skattemedel och förbättrad kvalitet i projekt som tidigare skötts helt inom offentlig sektor, dels att angelägna investeringar som offentliga aktörer av budgetskäl inte kunnat genomföra har tidigarelagts och blivit verklighet genom ett samarbete med näringslivet. Kan sådana partnerskap med näringslivet, ledda av offentlig sektor, tillföra något i vårt land? Industriförbundet inbjuder till en dag kring denna samarbetsform med röster från olika aktörer i vårt samhälle och bjuder även på erfarenheter från Storbitannien. Dessutom presenteras en färsk rapport om PPP från Ernst & Young. Vid ett seminarium i Industrihuset fredagen den 10 november medverkar bland andra Ulf LUndin, Näringsdepartementet, Jan Edling, LO, Widar Andersson, Peter Fanning, VD för Storbritanniens PPP-program, samt Peter Fisher, Accord plc, ett brittiskt företag med egna erfarenheter av PPP. Industriförbundets vd inleder och avslutar. Seminariet riktar sig i första hand till beslutsfattare inom offentlig sektor,på såväl lokal- och regional, som på riksnivå. Representanter för media är välkomna att närvara hela eller delar av dagen. Datum och tid: Fredagen den 10 november 2000 kl 9-15 Plats: Wallenbergaren, Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm Program (med reservation för ev ändringar) 8:30 Registrering, kaffe 9:00 Introduktion. Per Olofsson, Industriförbundets VD 9:30 Vad är PPP? Jonas Berggren, Industriförbundet, presenterar en rapport från Ernst & Young, framtagen på uppdrag av Industriförbundet 10:00 Vad tycker Näringsdepartementet? Ulf Lundin, departementsråd, presenterar en rapport om PPP gällande vägar och järnvägar 10:45 Fruktpaus 11:00 Vad tycker LO? Jan Edling, utredare, presenterar LO:s syn 11:30 Kan vi använda PPP inom skolan, vården och omsorgen? Widar Andersson, kommittéordförande vid socialdepartementet, ger sin syn på partnerskapets påverkan och betydelsen för samhällsutvecklingen 12:00 Lunch (i Stallet, Industrihuset) 13:00 Hur fungerar PPP i Storbritannien? Peter Fanning, VD för 4ps (The Public Private Partnerships Programme), ger en kort introduktion om 4ps och exempel på PPP i Storbritannien. (På engelska) 14:00 Vad tycker ett engelskt företag om PPP och vilka erfarenheter har det? Peter Fisher, Accord plc, redogör ur ett affärsperspektiv för det egna företagets erfarenheter av PPP. Accord plc är ett av Storbritanniens största serviceföretag. (På engelska) 15:00 Avslutning, Per Olofsson Välkommen! Kontaktpersoner: Jonas Berggren, tel 08-783 80 21, 070-602 80 21, eller Margareta Björk, tel 08-783 84 47, 070-623 48 33, fornamn.efternamn@industriforbundet.se Läs om Industriförbundets synpunkter på PPP - sök på vår hemsida: www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00940/bit0002.pdf

Dokument & länkar