Hårda data om den nya ekonomin: Många likheter med 50- och 60-talet

Hårda data om den nya ekonomin: Många likheter med 50- och 60-talet Den nya ekonomin eller snarare det nya i ekonomin involverar alla. Tekniska framsteg inom IT och en omfattande användning av IT genomsyrar det svenska samhället och näringslivet. Det handlar också om avreglering av marknader på både internationell och nationell nivå. - Det är vardagsrationaliseringar i form av oändligt många tillämpningar av IT som förändrar vårt arbetssätt, säger professor Thomas Falk, chef för avdelningen företagsutveckling, Industriförbundet. - Utvecklingen har skett i små steg och tagna var för sig har förändringarna ofta givit svårmätbara produktivitetsförbättringar. Men sammantaget i hela samhällsekonomin börjar vi nu se resultat. I Industriförbundets rapport Hårda data om den nya ekonomin, presenteras den tillgängliga statistiken i Sverige som berör det nya i ekonomin. Rapporten är nummer två i en serie där Den nya ekonomin, nya förutsättningar för alla, var den första som publicerades i mars 2000. - När man talar om den nya ekonomin och dess effekter så är det utväxlingen mellan tillväxt och inflation som de flesta syftar på. Vi verkar ha fått ett läge där ekonomierna kan växa snabbare utan att inflationen drar iväg, konstaterar Lars Jagrén, strukturekonom som tillsammans med Eric Morell författat rapporten. - Lite tillspetsat skulle man kunna beskriva det som en återgång till den gamla goda tiden på 1950/60-talet när ekonomierna växte i snabb takt utan någon större inflation. Tyngdpunkten i rapporten ligger på IT-sektorn eftersom det är där som bristen på statistik är mest uppenbar. Mjukvaruinvesteringar växer snabbast Näringslivets totala investeringar i mjukvara har ökat under de senaste fyra åren och uppgår i dag till omkring 11 procent i Sverige. Detta är något högre än i USA, där andelen 1999 var knappt 10 procent. Mjukvaruinvesteringarna är den snabbast växande investeringskategorin i Sverige. Andelen investeringar är i stort sett lika hög i såväl den privata som den offentliga sektorn. Antalet anställda inom IT-sektorn ökar Antalet anställda inom IT-sektorn har ökat med cirka 50 procent mellan åren 1993 och 1999. Under andra kvartalet 1999 uppgick antalet anställda inom denna sektor till cirka 190 000. Det som vi har definierat som den nya ekonomin, svarade för knappt 60 000 eller försiktigt räknat cirka 20 procent av det totala antalet nya arbeten inom det privata näringslivet. Nya företag på börsen Med den nya ekonomin följer ett behov av väl fungerande riskkapitalmarknader. Mellan åren 1969 och 1999 har antalet nyintroduktioner ökat tiofalt på börsen. Ökningen har varit snabbare i Sverige än i USA. Av nyintroduktionerna på Stockholms Fondbörs uppgick IT- företagens andel 1999 till 56 procent. Det kan jämföras med 1993 då det inte fanns något IT-företag med bland nyintroduktionerna. IT-företagens andel av nytt kapital till OM Stockholmsbörsen har ökat och uppgick under 1999 till 45 procent. Före 1995 stod IT-företagen för en försumbar del av det nya kapitalet. Mindre kapitalbindning -Den nya tekniken har slagit igenom i lagerstyrningen och vi kan idag se att lagren minskar drastiskt, säger Eric Morell, ekonom Industriförbundet. - I början av 1970-talet motsvarade lagren ungefär 25 procent av omsättningen och har sedan dess sjunkit och uppgår idag till cirka 10 procent. Högre BNP-tillväxt BNP-statistiken har reviderats i Sverige och USA. Den största förändringen är att mjukvara ses som en investering. Mjukvaran sågs tidigare som en förbrukningsvara. Kraven för livslängden är nu ett år istället för tre år, vilket gör att bruttoinvesteringarna ökar betydligt. Detta leder till att BNP revideras upp med 0,1 procent per år. IT-investeringarnas andel av BNP har ökat. Under 1994 uppgick dessa till 1,2 procent av BNP medan de under 1999 uppgick till 1,7 procent. Sverige i topposition I februari 2000 rankade företaget IDC Sverige som IT-land nummer ett i världen. - Vår förhoppning med denna rapport är att den ska bidra till både kunskap om hur den nya verkligheten ser ut och till debatten om hur politiken bör utformas, för att Sverige ska kunna dra nytta av dagens starka position, säger Thomas Falk. Kontaktpersoner: Lars Jagrén, telefon 08-783 80 43, Eric Morell 08-783 80 31 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar