Delårsrapport 1 januari-31 mars 2000

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 Börsportföljens värde ökade med 20 procent under årets första tre månader, jämfört med 14 procent för generalindex. Till och med den 2 maj ökade börsportföljens värde med 26 procent, medan generalindex steg med 18 procent. Substansvärdet var 355 kronor per aktie och KVB per den 31 mars och 374 kronor per aktie och KVB per den 2 maj, vilket innebär en ökning med 26 procent från årets början till och med den 2 maj. Under första kvartalet investerades cirka en miljard kronor vardera inom områdena läkemedel och finansiella tjänster. Den 31 mars uppgick marknads- värdet av investeringarna inom dessa områden till 24 procent av börsportföljen jämfört med 20 procent vid årets början. Koncernens resultat efter finansiella poster för första kvartalet blev 347 (125) Mkr, varav vinst vid aktieförsäljningar utgjorde 273 (110) Mkr. Industrivärdenaktien steg med 26 procent jämfört med 18 procent för generalindex från årets början till och med den 2 maj. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.094 (1.099) Mkr, vilket för jämförbara enheter var en ökning med 16 procent i jämförelse med motsvarande period 1999. Det finansiella nettot förbättrades med 27 Mkr till -19 (-46) Mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 347 (125) Mkr. I resultatet ingår vinster vid försäljning av börsaktier med 270 (110) Mkr. FINANSIERING OCH SOLIDITET Nettolåneskulden ökade med 1.669 Mkr till 3.339 Mkr, huvudsakligen på grund av nettoköp av börsaktier för 1.714 Mkr. Den synliga soliditeten var 67 procent (73 procent vid årets början), medan den justerade soliditeten, som inkluderar övervärden i börsaktier, var 90 (91) procent. Stockholm den 5 maj 2000 Clas Reuterskiöld Verkställande direktör KOMMANDE INFORMATION Delårsrapport för januari - juni lämnas den 15 augusti. Delårsrapport för januari - september lämnas den 31 oktober. Bokslutsrapport för 2000 lämnas den 20 februari 2001. Årsredovisning för 2000 lämnas i slutet av mars 2001. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00260/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00260/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar