Industrivärdens bokslutsrapport 2000

Bokslutsrapport 2000 Börsportföljen Värde per 31 december: 54.961 (54.298) mkr Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1) : -2%, avkastningsindex -11% Substansvärdet Per 31 december: 283 (298) kr per aktie och KVB Förändring från årets -5% (+86%) början: Aktien Kursutveckling: +11%, generalindex -12% Totalavkastning: +14%, avkastningsindex -11% Under året investerades netto 3.149 mkr inom områdena läkemedel och finansiella tjänster. Styrelsen föreslår att utdelning och bonus för 2000 höjs med 2,20 kronor till 8,40 kronor per aktie. Räntan per KVB skulle därmed bli 9,66 kronor. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 2) Koncernens nettoomsättning uppgick till 4.540 (4.071) mkr, vilket för jämförbara enheter innebar en ökning med 12 procent i jämförelse med föregående år. Resultatet före finansiella poster uppgick till 1.605 (4.735) mkr. Häri ingår resultat av aktieförsäljningar med 366 (3.635) mkr. Föregående år avyttrades aktieinnehavet i AGA med en vinst på 3.327 mkr. Utdelningarna från börsportföljen ökade med 6 procent till 821 (775) mkr. Det finansiella nettot uppgick till -241 (-132) mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 1.364 (4.603) mkr. FINANSIERING OCH SOLIDITET Under året erhölls en internationell rating av Standard & Poor´s (A+/Stable/A-1). En femårig syndikerad kredit på 600 miljoner euro tecknades. Låneprogrammet avseende Medium-Term Notes utökades från 2 miljarder kronor till 5 miljarder kronor. Den räntebärande nettolåneskulden ökade med 3.993 mkr till 5.663 mkr. Den synliga soliditeten uppgick till 65 (73) procent, medan den justerade soliditeten, som inkluderar övervärden i börsaktier, uppgick till 87 (91) procent. BÖRSPORTFÖLJEN Under fjärde kvartalet köptes börsaktier för 503 mkr och såldes för 175 mkr. Större nettoköp utgjordes av 2.025.100 Skandia. Värdet på börsportföljen uppgick vid årets utgång till 54.961 (54.298) mkr. Den dolda reserven var 36.935 (39.962) mkr. Under året förvärvades börsaktier för 4.400 (3.731) mkr. Försäljningarna uppgick till 1.053 (5.168) mkr. Netto förvärvades således aktier för 3.347 (avyttring för 1.437) mkr. Resultatet av försäljningarna ur börsportföljen var en vinst med 456 (3.535) mkr. Justerat för köp och försäljningar minskade portföljvärdet under året med 4 (ökning 87) procent. Affärsvärldens generalindex sjönk under samma tid med 12 (ökning 66) procent. Börsportföljens totala avkastning uppgick till -2 procent, jämfört med -11 procent för Findatas avkastningsindex. Utdelningsintäkterna från börsportföljen uppgick till 821 (775) mkr. Under året investerades netto 1.373 mkr inom området läkemedel och 1.776 mkr inom området finansiella tjänster. Större nettoköp utgjordes av 7.596.800 Skandia, 1.871.000 Lundbeck A/S, 4.350.000 Handelsbanken, 1.151.250 Pharmacia Corp, 550.000 Pfizer Inc och 455.000 Karo Bio. Större nettoförsäljningar utgjordes av 1.227.000 SCA samt 200.000 Volvo. Antalet aktier i Ericsson ökade genom aktieuppdelning 4:1 och i Skandia genom fondemission 1:1. Pharmacia Corp bildades genom fusion av Pharmacia & Upjohn och Monsanto varvid 1,19 aktier i Pharmacia Corp erhölls för varje aktie i Pharmacia & Upjohn. Under året överenskom Industrivärden och Ericsson m fl att bilda Ericsson Venture Partners för investeringar i mobilt Internet. Den totala investeringsramen uppgår till 300 miljoner US dollar, varav Industrivärdens andel är 25 procent. Kursutvecklingen för de största aktieinnehaven Utvecklingen under 2000 för de största aktieinnehaven, som per den 31 december svarade för 89 procent av portföljens värde, var följande: Andel av Kursförändr portföljvärdet ing per 31 dec, % under 2000, % Ericsson 37 -22 Handelsbanken 15 51 Skandia 13 19 Sandvik 10 -15 SCA 7 -19 Läkemedel 7 107 Ericssons resultatutveckling inom segmentet nätoperatörer var fortsatt stark medan stor förlust redovisades för konsumentprodukter. Aktien utvecklades sämre än generalindex. Handelsbanken utvecklades bättre än såväl generalindex, index för bank och finansiella tjänster som övriga nordiska affärsbanker. Skandia utvecklades bättre än såväl generalindex som jämförbara internationella försäkringsbolag. Cykliska företag som Sandvik och SSAB hade svag kursutveckling under 2000 efter att ha utvecklats bättre än generalindex under 1999. SCA hade god resultatutveckling. Aktien utvecklades i nivå med skogsindex. Läkemedel (Lundbeck A/S, Pfizer Inc och Pharmacia Corp) utvecklades bättre än såväl generalindex, index för kemi och läkemedel som jämförbara internationella läkemedelsföretag. Börsportföljens utveckling till och med den 16 februari 2001 Börsportföljens marknadsvärde per den 16 februari 2001 uppgick till 50.473 mkr och den dolda reserven till 32.461 mkr. Justerat för köp och försäljningar minskade portföljvärdet med 8 procent från årets början. Generalindex sjönk med 5 procent under samma period. MODERBOLAGET Moderbolagets utdelningsintäkter uppgick till 839 (787) mkr, varav från börsregistrerade bolag 821 (775) mkr. Efter resultat av försäljning av aktier med 366 (3.654) mkr blev resultatet 1.205 (4.441) mkr. Efter förvaltningskostnader och ett negativt finansnetto blev resultatet efter finansiella poster 881 (4.230) mkr, varav SPP-överskott 14 mkr. DOTTERBOLAGEN Besams nettoomsättning ökade med 14 procent till 1.977 (1.735) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 217 (182) mkr, varav SPP- överskott 5 mkr. Isaberg Rapids nettoomsättning var 642 (583) mkr vilket innebar en ökning med 10 procent. Resultatet efter finansiella poster blev 65 (64) mkr, varav SPP-överskott 6 mkr. Indutrades nettoomsättning uppgick till 1.919 (1.751) mkr, en ökning med 10 procent. Resultatet efter finansiella poster var 176 (138) mkr, varav SPP-överskott 26 mkr. Efter årets utgång har Indutrade förvärvat handelsföretagen AKA och Fagerberg av Hexagon. Tillsammans med de förvärvade enheterna skulle Indutrades nettoomsättning proforma ha uppgått till cirka 3 miljarder kronor för år 2000. Dotterbolagsrörelsens förräntning på sysselsatt kapital (exkl. SPP- överskott) uppgick till 32 (28) procent. BERÄKNAT SUBSTANSVÄRDE Industrivärdens substansvärde 3) per den 31 december 2000 har beräknats till 54,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 283 kronor per aktie och KVB. Per den 16 februari 2001 har substansvärdet beräknats till 259 kronor per aktie och KVB. Substansvärdet per den 31 december 1999 var beräknat till 298 kronor per aktie och KVB. UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsen föreslår en utdelning med 5,00 (5,00) kronor per aktie samt därutöver en bonus på 3,40 (1,20) kronor till sammantaget 8,40 (6,20) kronor per aktie. KVB-räntan skulle därmed bli 9,66 kronor. Förslaget innebär att någon skattebetalning ej sker i moderbolaget. Totalt åtgår 1.443 mkr för utdelning och 188 mkr för KVB-ränta. ÅTERKÖP AV AKTIER Styrelsen har beslutat begära förnyat bemyndigande från bolagsstämman rörande återköp av maximalt 5 miljoner egna aktier. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 3 maj 2001 kl 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm. Industrivärdens nomineringskommitté för styrelseval består av Bo Damberg, Handelsbankens Stiftelser, Erling Gustafsson, Sjätte AP-Fonden, Tor Marthin, AMF Pension, Tomas Nicolin, Tredje AP-Fonden och Bo Rydin, Styrelseordförande i Industrivärden. Stockholm den 20 februari 2001 AB Industrivärden (publ) Styrelsen KOMMANDE INFORMATION Årsredovisning för 2000 publiceras i slutet av mars 2001. Delårsrapport för januari - mars lämnas den 3 maj 2001. Delårsrapport för januari - juni lämnas den 15 augusti 2001. Delårsrapport för januari - september lämnas den 31 oktober 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01410/bit0001.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01410/bit0001.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar