Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2003 Aktieägarna i AB Industrivärden (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 2 april 2003 klockan 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Före stämman serveras kaffe. Anmälan m m Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara upptagen i den utskrift av aktieboken som görs av VPC per söndagen den 23 mars 2003 samt anmäla sig till stämman senast måndagen den 31 mars 2003 klockan 15.00. Anmälan kan ske skriftligen under adress AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, per telefon 08-666 64 00, per fax 08-661 46 28, eller per e-post agm@industrivarden.se varvid erfordras bolagets e- postbekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per söndagen den 23 mars 2003 för att äga rätt att deltaga i stämman. Ärenden 1 Val av ordförande vid stämman. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 3 Godkännande av dagordning. 4 Val av en eller två justeringsmän. 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7 Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, som skall utses av stämman, och suppleanter för dem. 9 Fastställande av arvode åt styrelse. 10 Val av styrelse. 11 Fråga om kommitté för nominering till kommande styrelseval. 12 Begäran av Carl Axel Bruno om redogörelse för aktieportföljen per 1 mars 2003. 13 Förslag från Lennart Israelsson att Industrivärden delar ut tillgångarna till aktieägarna och likvideras. 14 Förslag från Einar Hellbom att bolagsstämman beslutar ge A- och C- aktier lika röstvärde med kompensation till A-aktieägarna. Förslag Nomineringskommittén föreslår följande vid ärenden enligt ovan: 8 Åtta styrelseledamöter och ingen suppleant. 9 2.500.000 kronor i styrelsearvode att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande. 10 Omval av styrelseledamöterna Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson, Lennart Nilsson, Anders Nyrén och Clas Reuterskiöld. 11 Bemyndigande för styrelsens ordförande att bland representanter för aktieägarna utse ledamöter, som inte är ledamöter av bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval. Aktieägare som tillsammans representerar mer än 65 procent av det totala röstetalet har förklarat att de avser rösta för Nomineringskommitténs förslag enligt ovan. Lennart Israelsson har lämnat förslag enligt punkt 13 ovan. Einar Hellbom har lämnat förslag enligt punkt 14 ovan. Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5:00 kronor jämte en bonus på 0:80 kronor per aktie, sammantaget 5:80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen måndagen den 7 april 2003. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning genom VPCs försorg komma att utsändas torsdagen den 10 april 2003. Stockholm i mars 2003 Styrelsen AB Industrivärden (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT01010/wkr0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar