Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma den 5 maj 2000

Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma den 5 maj 2000 Industrivärdens bolagsstämma hölls den 5 maj på Grand Hotel i Stockholm varvid nedanstående beslut fattades. * Stämman beslöt att höja utdelningen med 0:50 kronor per aktie samt att lämna en bonus på 1:20 kronor till sammantaget 6:20 kronor per aktie. KVB- räntan blev därmed 7:13 kronor. Avstämningsdag för utdelningen fastställ- des till den 10 maj, varför utdelningen och KVB-räntan utbetalas genom VPC den 15 maj. * Till styrelseledamöter omvaldes Bo Rydin (ordförande), Inga-Britt Ahle- nius, Carl-Erik Feinsilber, Tom Hedelius (vice ordförande), Lennart Nils- son och Clas Reuterskiöld (verkställande direktör) samt nyvaldes Finn Johnsson sedan Björn Wolrath undanbett sig omval. Finn Johnsson är verk- ställande direktör i Mölnlycke Health Care och styrelseledamot i bl a Perstorp, Skanska och Volvo. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor vid 1999 års ordinarie bolagsstämma för tiden till och med ordinarie bo- lagsstämma år 2002. * Styrelsen bemyndigades att under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv av bolagets egna aktier på börs och om överlåtelse av bolagets egna aktier på börs eller på annat sätt. Förvärv skall få ske av upp till 5 miljoner aktier i bolaget till den vid förvärvstillfället gäl- lande börskursen. Överlåtelse på börs skall få ske till lägst den vid överlåtelsetillfället gällande börskursen. Överlåtelse på annat sätt skall få ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. * Ett förslag från HQ.SE Strategifond, som äger 0,5 procent av rösterna och 0,6 procent av aktiekapitalet, att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier upp till en tiondel av samtliga aktier i bolaget i syfte att därefter dra in förvärvade aktier genom nedsättning av aktiekapitalet, återtogs av förslagställaren. VD, Clas Reuterskiölds anförande vid Industrivärdens bolagsstämma Ärade aktieägare och innehavare av konvertibla vinstandelsbevis i Indust- rivärden, mina damer och herrar! Under 90-talet, det decennium vi just lagt bakom oss, har utvecklingen va- rit snabb på såväl svensk som internationell aktiemarknad. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick 1990 till 104 Mdr eller 0,4 Mdr per dag. 1999 var motsvarande värden 25 gånger högre eller 2.609 Mdr respektive mer än 10 Mdr. Utvecklingen har fortsatt och under innevarande år har dagsomsätt- ningen uppgått till nära 20 Mdr. Dagens aktiemarknad karaktäriseras av högt tempo och ofta även av tvära kast. Den tiden, då huvuddelen av aktiehandeln sköttes av bankernas nota- riatavdelningar, är sedan länge svunnen. En ny och väl avlönad yrkeskår, analytikerna, har snabbt vuxit upp. Tidningarna har kraftigt ökat sin be- vakning av vad som sker inom näringslivet och på börsen. Moderna och ef- fektiva informationssystem förser kontinuerligt marknaden med nyheter, vilket stimulerar aktiehandeln. I tidningen läser vi om en ny liten men växande grupp aktörer på aktie- marknaden, så kallade daytraders. De försörjer sig på aktiehandel genom att utnyttja aktiekursernas svängning under dagen. Nämnda grupp kommer aldrig att svara för annat än en liten del av aktie- handeln. Däremot kan konstateras, att den moderna människan, i stort sett över hela världen, har blivit alltmer intresserad av aktier inte minst som ett sätt att trygga ekonomin inför pensionering och ålderdom. Detta snabbt växande sparande sker till del direkt i aktier men framförallt indirekt via försäkringsbolag och fondförvaltare. I takt med den ökade aktiviteten ökar konkurrensen om placerarnas gunst. Att ständigt dra uppmärksamheten till sig och att regelbundet publicera nyheter ökar intresset och höjer värderingen. De allt fler Internet-bolag som sökt sig till börsen och fått ett stort antal aktieägare är ett tyd- ligt exempel på det ökade intresset. På denna förändrade aktiemarknad ställer Ni Er som aktieägare säkert frå- gan: har ett investmentbolag som Industrivärden någon roll i denna så kal- lade nya ekonomi? Mitt svar blir ett entydigt ja! Inom Industrivärden har vi kontinuerligt anpassat oss till den förändrade situationen även om vår investeringshori- sont präglas av långsiktighet. Vårt sätt att skapa värden för våra aktie- ägare är analys och aktivt ägande. Denna förvaltningsmetod fungerar väl och har genom åren givit Industrivärdens aktieägare en god avkastning. Det är förvisso sant, att vi inte dagligen och stundligen kommer med spek- takulära nyheter. Detta innebär dock inte att inget sker inom Industrivär- den eller i de bolag, där vi är verksamma som aktiva ägare. När jag 1995 höll mitt första anförande på Industrivärdens bolagsstämma bestod våra tillgångar till cirka 45 procent av helägda dotterbolag. Idag är den andelen under 10 procent. Förändringen har skett bland annat för att våra aktieägare önskat att så skulle ske. Samtidigt har emellertid upparbetade värden lett till att stora realisationsvinster kunnat redovi- sas. Detta har i hög grad bidragit till vår egen goda utveckling på bör- sen. Samtidigt med neddragningen av den helägda rörelsen har stora omplacering- ar skett inom börsportföljen. Innehav som PLM och nu senast AGA har för- svunnit. Innehavet i Sandvik har tillkommit. Tillköp av aktier i bland an- nat Skanska, Handelsbanken och Ericsson har genomförts. En vad vi kallar medelfristig portfölj, där bland annat Skandia-aktier in- går, har byggts upp. På ett tidigt stadium pekade vår analys på att Skan- dia-aktien skulle komma att bli en vinnare. Detta ledde till att förvärv kunde genomföras till i jämförelse med idag låga kurser. Totalt har vi un- der de senaste fyra åren förvärvat aktier för 1,6 Mdr i bolaget, en inves- tering som vuxit till mer än 9 Mdr idag. Ytterligare ett inslag att nämna i den medelfristiga portföljen är vår satsning inom läkemedelssektorn. Denna sektor hade förvisso en svag ut- veckling under föregående år. Vi såg dock inte detta som ett hot utan som en möjlighet och förvärvade aktier till attraktiva priser, då vår bedöm- ning var och är att läkemedelsaktier över tiden kommer att ha en god vär- detillväxt. Vi har utnyttjat tillfället för köp av aktier i amerikanska Pfizer, danska Lundbeck, Pharmacia och Karo Bio. Vårt innehav av läkeme- delsaktier uppgår idag till 2,7 Mdr eller fyra procent av det totala port- följvärdet. Jag förutser för vår del ytterligare placeringar inom sektorn samtidigt som jag konstaterar att våra läkemedelsaktier haft en god ut- veckling de senaste månaderna. De kontinuerliga förändringar av portföljen som skett inom Industrivärden - med inte minst en ökad tyngdpunkt på tillväxtaktier - är en viktig för- klaring till den goda avkastning, som skapats för våra aktieägare. Lika viktiga är emellertid de förändringar som skett inom de bolag där vi är stora ägare. Vår policy är att som aktiv ägare påverka utvecklingen inom portföljbolagen. Det vore övermaga att påstå att allt som skett inom bola- gen är vår förtjänst. Däremot törs jag utan tvekan slå fast att de av In- dustrivärden nominerade styrelseledamöterna i kraft av kompetens, engage- mang och en pådrivande roll i allra högsta grad medverkat till portföljbo- lagens positiva utveckling. Ericsson är idag ett av världens allra största företag mätt med börsvärde. Föregående år började dock svagt såväl beträffande resultat- som kursut- veckling. Därtill kom att kassaflödet var kraftigt negativt. Efter ett un- der sommaren insatt åtgärdsprogram vändes utvecklingen. Året avslutades med det bästa kvartalsresultatet någonsin och ett återvunnet förtroende på aktiemarknaden. Den positiva utvecklingen har i högsta grad fortsatt under innevarande år. En betydelsefull åtgärd inom Sandvik 1999 var försäljningen av Sågar och Verktyg och en koncentration mot de tre affärsområdena Tooling, Mining and Construction samt Speciality Steel. Resultatet påverkades av efterdyningar av Asienkrisen. Omfattande kostnadsbesparingar ledde dock till att de ne- gativa effekterna begränsades. Under sista kvartalet redovisades såväl ett förbättrat resultat som en stark orderingång. Det nya räkenskapsåret har börjat bra även om börskursen efter en god utveckling under 1999 släpat hittills i år. Inom SCA har sedan förvärvet av PWA för några år sedan ett intensivt arbe- te pågått med att koncentrera verksamheten mot mer konsumentnära och där- med mindre cykliska produkter. Under 1999 avskiljdes finpappersverksamhe- ten till ett med MoDo/Holmen gemensamt ägt bolag. SCA:s ägande i det ny- bildade bolaget kommer att avyttras. Vidtagna åtgärder har lett till att de prioriterade affärsområdena Hygien och Förpackningar idag svarar för mer än 80 procent av SCA:s omsättning samtidigt som resultatet utvecklats väl. Inom Skanska fortsätter arbetet med renodling och koncentration mot bygg- och entreprenadverksamhet. Under det senaste året har en fortsatt utför- säljning skett av tillgångar som ej behövs för kärnaktiviteten. Avyttring av aktieinnehaven i Scancem, SKF och Piren har inbringat mer än 10 Mdr. Influtna medel har till del investerats i entreprenadrörelsen genom för- värv av byggföretag i Argentina, USA och nu senast Norge och Polen. De frigjorda resurserna kommer även att användas för återköp av aktier och en bonusutdelning till aktieägarna. Det är min förhoppning, att jag med denna kortfattade genomgång av vad som skett och sker såväl inom Industrivärden som inom de bolag där vi är stora ägare, har kunnat övertyga om att Industrivärden har en given plats även i den nya ekonomin. Vår modell med analys, aktivt ägande och långsiktighet har visat sig fungera. Som jag påpekar i min kommentar i årsredovisningen har vi också under en följd av år kunnat ge våra aktieägare en avkastning som legat cirka tre procentenheter per år över snittet för Stockholmsbör- sen. Den 10 mars i år trädde den nya lagen om återköp av egna aktier i kraft. Lagen var efterlängtad inte minst därför att Sverige har varit ett av de få länder i västvärlden, där återköp icke varit tillåtet. Näringslivet och de finansiella marknaderna har under senare år genomgått en betydande internationalisering. Inte minst mot den bakgrunden är det viktigt att vår lagstiftning genomgående ger svenska företag samma förut- sättningar som utländska börsbolag. Avvikande svenska regler kan motverka investeringar i Sverige och/eller bidra till att svenska såväl som utländ- ska investerare väljer att placera sitt riskkapital på aktiemarknader utanför Sverige. Inom Industrivärden ser vi positivt på den nya möjligheten. Som aktiva ägare har vi också varit med om att fatta beslut om återköp inom Handels- banken, Skanska och SSAB. Utnyttjandet av återköpsinstrumentet har ökat snabbt under den senaste femårsperioden - i USA såväl som i Europa. Det finns många orsaker till varför återköp blivit populärt. Några av de viktigaste är * som ett led i kursvårdande syfte * som en del av företagets utdelningspolitik * för "hedge" av bonus- och incitamentsprogram samt * för att smidigt anpassa kapitalstrukturen. Beträffande de tre första motiven kan konstateras, att regelverket förut- sätter återhållsamhet beträffande återköps användande i kursvårdande syfte och att bonusprogrammen inom Industrivärden inte är av den storleksord- ningen att de behöver hedgas. Att för Industrivärden utnyttja återköp som ett alternativ till utdelning är heller inte lämpligt med hänsyn till de särskilda skatteregler, som gäller för investmentbolag med bland annat av- dragsrätt för lämnad utdelning. Ett investmentbolags uppgift är, att placera de medel aktieägaren ställt till förfogande i en diversifierad och riskfördelad portfölj av värdepap- per. Av detta följer, att ett investmentbolag per definition inte har nå- got överskott på kapital. Detta faktum kan dock rimligen endast gälla om investmentbolaget förvaltar sitt kapital på ett tillfredsställande sätt. Inom Industrivärden har vi satt som mål att vår förvaltning av portföljen skall leda till att våra aktieägare över tiden får en högre avkastning än genomsnittet på börsen. Denna målsättning har vi, som jag nyss påpekade, infriat med råge. Skulle vi i framtiden inte lyckas nå det målet kommer saken i ett annat läge. Men där är vi inte nu. Samtidigt har jag en stark tro på vår förmåga att ge våra aktieägare en god avkastning även i framtiden. En återkommande synpunkt är, att ett återköpsprogram skulle minska ett in- vestmentbolags substansrabatt. Tyvärr har jag dock inte vare sig i teorin eller i praktiken kunnat finna några hållbara motiv till att så skulle va- ra fallet. En annan synpunkt som ofta framförs är att med en hög rabatt det knappast finns något bättre placeringsalternativ än köp av den egna aktien. Resone- manget kan synas bestickande men enligt min mening ej helt logiskt. Den bästa affären vore väl i så fall att helt likvidera bolaget och för en så- dan åtgärd finns bättre metoder än återköp av aktier. Av vad jag hittills sagt torde framgå att min och även styrelsens uppfatt- ning är, att ett omfattande återköpsprogram inte passar för Industrivär- den. Det kan dock finnas tillfällen då ett mer begränsat program skulle kunna vara av värde. Exempel på sådana situationer är återköp för att ar- beta med bolagets skuldsättningsgrad och/eller för att senare använda ak- tierna som likvid vid en större affär. I syfte att erhålla handlingsfrihet är därför styrelsens förslag till stämman att beslut fattas om ett bemyn- digande att över börs förvärva maximalt 5 miljoner aktier vilka senare skall kunna säljas eller på annat sätt överlåtas. Det bör dock sägas, att det är långt ifrån säkert att styrelsen kommer att utnyttja ett erhållet bemyndigande inte minst beroende på att ett investmentbolag inte har något egentligt kassaflöde och därför måste finansiera återköp genom desinveste- ring eller ökad skuldsättning. Härtill kommer att ett investmentbolag mås- te slå vakt om sitt egna kapital då det på grund av investmentbolagsrabat- ten är mer eller mindre omöjligt att stärka kapitalbasen genom nyemission. Med denna redogörelse har jag önskat lämna några synpunkter på frågan om återköp. Jag ber samtidigt att få återkomma till ärendet under punkt 12 på dagens föredragningslista. Under senare tid har frågan om röststyrkan för Ericssons A-aktie kommit att diskuteras. Denna fråga har många aspekter, varav flera bygger på sub- jektiva bedömningar och värderingar. Jag tänker här endast beröra en as- pekt nämligen värdeskillnaden mellan Ericssons A- och B-aktier. Genomsnittligt under 90-talet har kursskillnaden mellan dessa aktier upp- gått till cirka 10 procent. Variationerna har emellertid varit stora. För närvarande är skillnaden bara några få procent. För några år sedan nära 50 procent. Den gången var det för Industrivärdens del en betydande värde- skillnad som mycket väl kan uppstå igen. Att utan kompensation avstå från ett övervärde som kan uppgå till så stora belopp det här är tal om, är ett ärende som Industrivärdens styrelse inte rimligen självständigt kan ta ansvar för. Om frågan om omstämpling ställs på sin spets ser jag det därför som naturligt att frågan behandlas på en bolagsstämma i Industrivärden. Till sist något om framtiden. Jag har tidigare påpekat, att Industrivärden under senare år väl lyckats nå uppsatta mål. Jag ser också framtiden an med stor tillförsikt. I detta läge har jag idag meddelat styrelsen, att jag i samband med nästa ordinarie bolagsstämma önskar lämna min befattning som VD. Jag gav detta meddelande samtidigt som jag till styrelse och akti- emarknad hade glädjen att redovisa en stark utveckling under årets första kvartal. Börsportföljen ökade med 20 procent eller 6 procentenheter mer än index. Övervärdet i börsportföljen växte med över 10 Mdr. Vår dotterbo- lagsrörelse uppvisar en kraftig resultatförbättring och en lönsamhet väl över vårt interna mål om 20 procent. De redovisade siffrorna visar med önskvärd tydlighet den höga kvalitet som kännetecknar börsportfölj och dotterbolag och understryker samtidigt min optimistiska syn på Industri- värdens framtid. Tack för uppmärksamheten. Clas Reuterskiöld Stockholm den 5 maj 2000 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld Industrivärdens vVD, Carl-Olof By ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01160/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar