Fortsatt resultatförbättring för Infranord under 2016

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 1 132 MSEK (1 043) och rörelseresultatet förbättrades till 160 MSEK (74).

April – juni

Orderingången under perioden var 1 147 MSEK (1 151)
Intäkterna uppgick till 1 132 MSEK (1 043)
Rörelseresultatet uppgick till 160 MSEK (74), varav en engångspost utgör 51 MSEK (0)
Periodens resultat uppgick till 125 MSEK (57)
Resultat per aktie uppgick till 0,92 kr (0,42)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 MSEK (-62)

Januari – juni 

Orderingången under perioden var 1 658 MSEK (2 463)
Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 6 624 MSEK (5 383)
Intäkterna uppgick till 1893 MSEK (1 799)
Rörelseresultatet uppgick till 128 MSEK (16), varav en engångspost utgör 51 MSEK (0)
Periodens resultat uppgick till 99 MSEK (11)
Resultat per aktie uppgick till 0,19 kr (0,08)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69 MSEK (42)
Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 870 (2 015)

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 1 132 MSEK (1 043) och rörelseresultatet förbättrades till 160 MSEK (74). Intäkterna under första halvåret ökade också jämfört med föregående år och uppgick till 1 893 MSEK (1 799) och efter två starka kvartal visar Infranord ett ackumulerat rörelseresultat på 128 MSEK (16).

Orderingången för första halvåret uppgick till 1 658 MSEK (2 463). Den främsta orsaken till minskningen är att färre upphandlingar har slutförts under perioden och att bolaget haft en lägre anbudsframgång än föregående år. I slutet av andra kvartalet har flera större kontrakt tilldelats Infranord, som kommer att inkluderas i orderingången under nästa kvartal. Vi ser också fortsatt god tillväxt i befintliga kontrakt och den utgående orderstocken uppgick till 6 624 MSEK.

Under andra kvartalet inträffade två allvarliga olyckor med personskador och materiell förstörelse som följd. Arbetsmiljön för våra medarbetare i produktionen innebär fysiska risker och vi arbetar för att säkerheten alltid ska sättas främst. I april genomfördes för tredje året i rad en Säkerhetsvecka, då samtliga Infranords medarbetare deltar i träffar för att diskutera risker i verksamheten och vidta åtgärder för förbättrad säkerhet. I år lades fokus på förebyggande säkerhetsarbete och tillbudsrapportering, vilka är två kritiska områden för att kontinuerligt kunna förbättra säkerheten i den operativa verksamheten.

Infranord utvecklar framtidens infrastruktur genom att bygga och underhålla järnväg. Det gör vi genom att fortsätta att jobba i enlighet med de fastlagda strategierna. Marknadsläget på våra huvudmarknader är stabilt och vi har förbättrat vår konkurrenskraft.

För ytterligare information:

Lars Öhman, CEO, tfn +46 (0)10 121 43 00
Lina Stolpe, CFO, tfn +46 (0) 10-121 28 08

För ytterligare information:
Lars Öhman, VD, tfn  46 (0)10 121 43 00
Lina Stolpe, CFO tfn 46 (0) 10 121 28 08

Infranord
är Sveriges och Nordens ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att
underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret
mot framtiden. Våra medarbetare finns över hela landet och vi omsätter 4
miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1900 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se