Inhalation Sciences dotterföretag Ziccum säkrar finansiering och meddelar noteringsplaner

STOCKHOLM, SVERIGE–26 Januari, 2018. Inhalation Sciences dotterföretag Ziccum AB har erhållit lån om 2 MSEK för att accelerera affärsutvecklingsaktiviteterna. Vidare meddelas att Ziccum AB förbereder för notering vid Aktietorget under fjärde kvartalet 2018 och att Inhalation Sciences aktieägare kommer att erbjudas förtur till deltagande i den planerade noteringsemissionen. 

I juni 2017 bildades Ziccum AB med syfte att kommersialisera den unika och patenterade teknologin för spraytorkning av känsliga material kallad LaminarPace®.

För att öka kommersialiseringstakten i bolaget och förbereda för notering vid Aktietorget har ett brygglån om 2 MSEK upptagits från en grupp privata investerare. Samtidigt meddelar Inhalation Sciences att den fordran på ca 1,6 MSEK som bolaget haft på Ziccum i sin helhet har omvandlats till villkorat aktieägartillskot. 

Inhalation Sciences meddelar också att Ziccum AB förbereder för notering vid Aktietorget under fjärde kvartalet 2018. I samband med noteringen kommer en spridningsemission genomföras i vilken Inhalation Sciences aktieägare kommer att erbjudas förtur till investering och tilldelning i relation till sitt innehav av aktier i Inhalation Sciences AB (publ). Fullständiga villkor och anvisningar kommer att presenteras inför noteringen. 

Fredrik Sjövall, VD ISAB och Styrelseordförande i Ziccum: ”Ziccum har en spännande resa framför sig och jag är glad att vi har lyckats säkra viktig finansiering för att kunna påskynda kommersialiseringen av LaminarPace. Jag ser också fram emot att skapa ytterligare värde får våra aktieägare genom en notering av Ziccum.”

Göran Conradson, VD Ziccum: ”Det känns bra att vi kunnat säkra finansiering för att accelerera affärsutvecklingen och bearbeta de potentiella kunder som finns i vår pipeline. Vi har genom många kontakter på kort tid fått bekräftat att LaminarPace fyller ett stort behov - att kunna erbjuda torkning av känsliga läkemedel som ex.  antikroppar och vacciner, därigenom göra dem mer tillgängliga för patienter och lönsammare för bolagen som utvecklar dem.” 

För mer information om Inhalation Sciences eller Ziccum, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Om Ziccum AB

Ziccum AB utvecklar och kommersialiserar det patenterade och unika instrumente för spraytorkning, LaminarPace®. LaminarPace är ett innovativt och patenterat, CEmärkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket lågaförluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter. Systemet är också unikt i sin kapacitet att hantera temperaturkänsliga material, t.ex. proteiner och peptider.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar