Inhalation Sciences styrelse föreslår utdelning av uniträtter i Ziccum inför Ziccums planerade notering.

STOCKHOLM, SVERIGE – 22 augusti, 2018. Inför noteringen av Ziccum AB på Spotlight Stock Market föreslår Inhalation Sciences styrelse att dela ut Uniträtter till bolagets aktieägare. För varje fyrtal ägda aktier i Inhalation Sciences erhålls en vederlagsfri Uniträtt som ger förtur till teckning av en Unit i Ziccum. Avstämningsdag föreslås bli den 14 september 2018. Varje Unit kostar 5,26 kr och omfattar en aktie och en teckningsoption. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras separat.

Inhalation Sciences (”ISAB”) planerar som tidigare meddelats avknoppning och notering av dotterbolaget Ziccum på Spotlight Stock Market. Ziccums styrelse har den 15 augusti 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2018, fattat beslut om nyemission av 3 000 000 Units med företrädesrätt för aktieägarna. En Uniträtt ger rätt att teckna en unit i Ziccum. En Unit kostar 5,26 och omfattar en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 i Ziccum. ISAB äger 73 procent av aktierna i Ziccum och kommer således att erhålla 2 190 000 Uniträtter.

För att ge ISAB:s aktieägare möjlighet till att med förtur delta i Ziccums emission avser ISAB dela ut ca 2 155 000 Uniträtter (motsvarande en Uniträtt för varje fyrtal ägda aktier i ISAB) till sina aktieägare, vilket påkallar ett stämmobeslut om värdepappersutdelning.

OBS Ziccums beslut om emission av Units är villkorat av att (1) noteringsgodkännande erhålls från Spotlight Stock Market (2) extra bolagsstämma i ISAB fattar beslut om utdelning av del av ISAB:s Uniträtter till ISAB:s aktieägare. Separat kallelse kommer publiceras genom pressmeddelande och på Inhalation Sciences hemsida inom kort.

Det noteras att noteringsgodkännande ännu inte har erhållits.

Inhalation Sciences tillika Ziccums styrelseordförande Fredrik Sjövall: ”Vi har hela tiden strävat efter att erbjuda ISABs ägare en attraktiv möjlighet att ta del i Ziccums framtida värdeutveckling. Genom att erbjuda förtur till teckning i Ziccum till en potentiellt mycket attraktiv värdering tycker vi att vi uppnår precis det. Ziccum är ett bolag med mycket stor potential. En unik och patenterad produkt, ett tydligt behov av nya lösningar för att formulera biologiska läkemedel i torr form och ett starkt team gör att jag tror väldigt mycket på en framgångsrik resa med Ziccum under kommande år”.

Sammanfattning av Ziccums planerade emission

Teckningstid:19 september – 3 oktober 2018

Teckningskurs: 5,26 SEK per unit, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt

Ziccums värdering: 15 780 000 SEK (pre-money)

Teckningsoption av serie TO 1: Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie med teckningsperiod 1-31 december 2019 till ett lösenpris om 10 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid full teckning i emissionen tillförs Ziccum initialt cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Ziccum ytterligare cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Närmare information om emissionen, villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser m.m. kommer att offentliggöras i pressmeddelande och memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se

 Tel: +46 (0)70 205 96 20

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: Managing Director 
E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Om Ziccum AB

Ziccum kan genom sin unika och patenterade teknologi LaminarPace erbjuda möjligheten att framställa biologiska läkemedel i torr form. Torr form (t.ex. tabletter, pulver) eftersträvas i princip alltid vid utveckling av nya läkemedel då fördelarna är många. Det ökar produktens stabilitet och därmed livslängd, det underlättar transportkedjan från fabrik till patient, det möjliggör distribution av läkemedel till nya platser där t.ex. kyl och frysförvaring är en stor utmaning och det medför att patienter som behandlar sig själva, i sina hem kan få tillgång till säkrare och effektivare läkemedel.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti, 2018.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar