Stark installationsmarknad med sikte på smart teknik och energieffektivisering

Installatörsföretagens konjunkturrapport, som publiceras idag, visar på en stabil tillväxt i branschen som till stor del beror på den breda uppgången i byggsektorn. Företagen ser marknadsmöjligheter inom bostadsbyggande, energieffektivisering och smart teknik. Utvecklingen under 2018 väntas fortsätta positivt men något dämpad jämfört med i år.

Installationsbranschens stabila tillväxt har fortsatt under första halvåret av 2017 och marknaden uppgick totalt till 68,2 miljarder där 44,1 miljarder kronor står för elinstallationer (el) och 24,1 miljarder kronor för värme och sanitet (VS). Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning med tre procent för respektive gren. Under 2018 väntas tillväxten mattas av något jämfört med årets nivå till två procent för el och oförändrad för VS.

Installationsmarknaden är fortsatt stark och det beror till stor del på den positiva utvecklingen av byggmarknaden, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen. Vi ser fler påbörjade husbyggen och att bygginvesteringarna ökar. Den dämpade prognosen för 2018 kan bero på flera saker. Fastighetsmarknaden har lugnat ned sig något jämfört med förra årets rekordstarka uppgång. Oro för bostadsmarknadens utveckling, höjningar av räntan och minskad privat konsumtionen påverkar prognosen liksom det osäkra politiska klimatet i världen, fortsätter han.

Samtidigt rapporterar medlemsföretagen att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

- Drygt 95 procent av våra medlemmar menar att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta är den enskilt största tillväxthämmande faktorn om man frågar våra företag, säger Reijo Mustonen.

Det som bidrar till att ändå hålla installationsmarknaden stabil är den positiva utvecklingen på byggmarknaden, som ger upphov till goda marknadsmöjligheter för installatörer. De intervjuade företagen uppger själva att möjligheterna inom ny- och ombyggnad av bostäder är särskilt goda.

- Våra företag ser dessutom potential inom andra spännande områden. Det finns två övergripande trender i branschutvecklingen just nu, och dessa speglar samhällsintresset i stort. Det är dels inom energieffektivisering och dels inom digitaliser­ing. Det kan handla om energieffektivare belysning, värmepumpar, solceller och integrerad teknik i byggnader för att bara nämna några exempel, berättar Reijo Mustonen.

Även om installationsmarknaden som helhet har en positiv prognos så präglas branschen fortfarande av stora regionala skillnader. Västra Götaland, Skåne och Norrland går starkt framåt med Västra Götaland i spetsen, mycket tack vare fortsatt god aktivitet inom bostads- och lokalbyggandet. Även Syd- och Mellansverige utvecklas stabilt. Stockholm däremot planar ut i efter sin mycket starka tillväxt tidigare år.

Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år. 

Reijo Mustonen, Branschekonom, 08-762 74 82 reijo.mustonen@installatorsforetagen.se

Amanda Rafter Ekenman, Pressansvarig, 070 389 76 04 amanda.ekenman@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 800 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 50 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media