Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Intentia redovisar väsentlig resultatförbättring Intentia redovisar sitt starkaste fjärde kvartal någonsin. 112 procent i licenstillväxt och 181 MSEK i rörelseresultat för kvartalet bidrog till en väsentlig resultatförbättring för helåret 2000 och skapar en stark grund för framtida resultatförbättringar. ¤ Under året etablerade sig Intentia som en ledande global leverantör av kompletta och integrerade lösningar för e-collaboration. ¤ På en marknad som nu återgår till tillväxt, bekräftade Intentia sin starka position och ökad konkurrenskraft genom att totalt under året teckna fler än 20 avtal där licensintäkten uppgick till minst 1 MEUR. ¤ Licensintäkterna under året ökade med 53 procent till 1 157 MSEK, jämfört med 756 MSEK under 1999. Under fjärde kvartalet 2000 ökade licensintäkterna med 112 procent jämfört med fjärde kvartalet 1999. ¤ Konsultmarginalen förstärktes under året och uppgick till 13 procent under fjärde kvartalet 2000. Konsultintäkterna under året uppgick till 2 098 MSEK (2 124), en minskning med 1 procent . ¤ Årets tillväxt och utveckling skedde som planerat inom befintlig infrastruktur, vilket resulterade i ytterligare effektivitetsförbättringar. ¤ Rörelseresultatet förbättrades med 123 MSEK och uppgick till -137 MSEK (-260). Efter justering för jämförelsestörande poster under 1999, uppgick resultatförbättringen till 178 MSEK. ¤ För fjärde kvartalet ökade licensintäkten med 112 procent till 537 MSEK (253) och rörelseresultatet uppgick till 181 MSEK (0). Koncernens utveckling Intentias målmedvetna strategi har skapat en stark position för framtiden. Målsättningen under året har varit att stärka den långsiktiga positionen, för att skapa en bas där snabb tillväxt kombineras med god lönsamhet och balanserade kassaflöden. Samtidigt har fokusering skett på att snabbt återskapa en positiv rörelsemarginal. I början av året fastslogs en åtgärdsplan för att så fort som möjligt skapa tillfredsställande lönsamhet. En minskning av organisationen genomfördes där betydande överkapacitet fanns, licensförsäljningen skulle expanderas till 1,2 miljarder kronor med oförändrad storlek på produkt- och försäljningsorganisationerna och konsultmarginalerna skulle förbättras till 15 % innan någon expansion av konsultorganisationen genomfördes. Licensförsäljningen har utvecklats väl i linje med planen. Inledningsvis under året accepterades en viss överkapacitet i konsultorganisationen, vilket ledde till låga konsultmarginaler under första halvåret. Därefter har beläggningssituationen utvecklats väl, vilket har inneburit en positiv utveckling av konsultmarginalen som under fjärde kvartalet uppgick till 13 procent. Sett över hela året slutar konsultmarginalen på 9 procent vilket är otillfredsställande, men något som skapar en fortsatt bra bas för 2001. Slutsatsen blir att ett stort steg har tagits mot att uppnå en resultatnivå som gör det möjligt att besluta om väsentlig expansion av organisationen. Under året har den långsiktiga positionen förstärkts, vilket skapar bra grund för en långsiktig snabb expansion med god lönsamhet och balanserade kassaflöden. Intentia har under 2000 tecknat avtal med mer än 400 nya kunder. Trovärdighet och konkurrenskraft har ökat väsentligt mot större företag, vilket bekräftas av att antalet stora kontrakt under året är fler än någonsin tidigare. Movex konkurrenskraft är starkare än någonsin genom ett framgångsrikt teknologiskifte, utvecklingen mot e-collaboration och väsentligt förbättrad funktionalitet inom prioriterade industriapplikationer. Under året ingicks en strategisk, global allians med Sun Microsystems Inc. som innebär att Intentia nu också levererar Movex på Sun Solaris plattform, vilket öppnar nya marknader. Förbättrade metoder och fortsatt ökad kompetens innebär att effektiviteten i projekten har stärkts ytterligare. I kombination med förbättrade kommersiella villkor, skapar det förutsättningar för att kombinera fortsatt förbättrade konsultmarginaler med ökad konkurrenskraft och hög kundtillfredsställelse. Under året har Global Operations etablerats. Syftet med denna organisation är att ta tillvara de synergier som Intentias samlade kompetens utgör och fokusera på att driva en kontinuerlig förändringsprocess som skapar effektivitetsvinster. Målsättningen för Global Operations är att etablera en dynamisk och effektiv organisation som svarar upp mot marknadens ökade krav. Kännedomen om Intentia har stärkts, vilket har bidragit till att volymen av pågående upphandlingsprojekt ökat väsentligt. Intentia inbjuds i större utsträckning spontant in till upphandlingsprojekt med företag, som historiskt sett inte har tillhört den primära målgruppen. Utveckling under året Marknaden för affärssystem, som utvecklades starkt under andra halvan av 90-talet, minskade kraftigt under 1999 som en effekt av det förestående millennieskiftet. Denna marknadseffekt förväntades under första halvåret 2000 komma att ersättas av en stark efterfrågan. Förväntan grundades på det underliggande starka behovet av effektiviseringar av interna processer, samt en transformering till nya affärsmodeller inom tillverkande och distribuerande företag. Marknadens återgång till tillväxt kom dock att fördröjas till tredje kvartalet, då merparten av leverantörerna visade goda tillväxttal. Den sena återhämtningen resulterade i att år 2000, ur ett licensintäktsperspektiv, blev svagare än vad många hade förväntat sig. Vidare påverkades konsultbeläggningen negativt, då den lägre volymen licensförsäljning under år 1999 och under början av år 2000 påverkade efterfrågan på relaterade konsulttjänster negativt. Antalet pågående upphandlingsprojekt har kontinuerligt ökat sedan andra halvåret 1999, som ett utslag dels av marknadens successiva återgång till tillväxt, men även som en bekräftelse på Intentias starka konkurrenskraft. Företagen investerar allt större belopp i utveckling av affärsprocesserna och anpassandet av dessa till nya affärsmodeller. Detta ställer högre krav på leverantörer av kompletta affärssystem, där integrerade lösningar för supply chain management, customer relationship management och e-business- applikationer är ett grundkrav. Upphandlingsprojekt har därigenom sedan början av året karaktäriserats av en högre grad av komplexitet. Detta har skapat längre upphandlingstider som, trots en stark ökning av pågående upphandlingsprojekt, inte har resulterat i motsvarande ökning av licensintäkter. Kunderna fokuserar i allt större utsträckning på helhetslösningar och långsiktiga partnerskap för att utveckla sina affärsprocesser. Leverans av produkten och implementeringen ses där som en integrerad helhetslösning. Detta är en trend som ligger väl i linje med Intentias grundläggande syn på marknadens utveckling, vilket innebär en vidare anpassning av applikationer och tjänster. En ytterligare bidragande faktor till längre upphandlingstider är det faktum att Intentia har valt att i större utsträckning genomföra detaljerade förstudier innan slutligt avtal tecknas. Detta hjälper Intentia att säkerställa marginaler och framgång, samt skapar tydligare förutsättningar för framgångsrika projekt och nöjdare kunder, vilket kan ses som avgörande för både Intentia och kunderna. Bland kontrakten som slutits under året har antalet stora kontrakt ökat starkt. Antalet kontrakt där licensvärdet är minst 1 MEUR uppgick under året till fler än 20. Bland dessa större kontrakt återfinns kontrakt som Autodistribution, Cummins, Hagemeyer, Harvey Norman, SAPA, Sara Lee och Seco, där licensvärdet väsentligt överstiger 1 MEUR. I större upphandlingar har Intentia en mycket stark konkurrenskraft och antalet förlorade upphandlingsprojekt bland denna typ av affärer har under året varit ytterst få. Marknadens återgång till tillväxt bekräftas av licensintäkternas utveckling under året. Dessa steg med 17 procent under årets första halvår till 468 MSEK (399), medan de under andra halvåret ökade med 93 procent till 689 MSEK (357). För året som helhet ökade licensintäkterna med 53 procent och uppgick totalt till 1 157 MSEK. Beläggningen av konsultorganisationen, som är avgörande för konsultmarginalen, förbättrades successivt under årets andra halva, vilket resulterade i att konsultmarginalen under årets fjärde kvartal uppgick till 13 procent. Till följd av den låga beläggningen, framför allt under första halvåret, nådde konsultmarginalen för helåret 2000 endast 9 procent, vilket är att se som mycket otillfredsställande. Indirekta kostnader var stabila under året, i linje med planen. Betydande produktivitetsökningar uppnåddes härmed, framför allt under senare delen av året, vilket bidrog till att väsentligt förbättra rörelseresultatet jämfört med 1999. Resultatutveckling januari-december 2000 Intentias nettoomsättning steg under år 2000 till 3 398 MSEK (3 062), motsvarande en ökning med 11 procent. Licensintäkternas andel av nettoomsättningen ökade till 34 procent (25), medan andelen konsultintäkter var 62 procent (69). Licensintäkternas tillväxt under året förstärkte säsongsvariationen i nettoomsättningen jämfört med 1999. Framförallt påverkade detta årets fjärde kvartal, som svarade för 34 procent (29) av nettoomsättningen för året. Tillväxten under året är opåverkad av förvärv. Effekten av valutaförändringar vid konsolidering påverkar omsättningstillväxten negativt med mindre än 1 procent för året. Licensintäkterna för året uppgick till 1 157 MSEK (756), motsvarande 53 procent tillväxt (-24). Trots den svagare marknaden under första delen av året, uppvisar flertalet verksamheter god tillväxt i licensintäkter. Licensmässigt är Australien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA Intentias största marknader under 2000. Verksamheterna i Australien, Danmark, Japan, Nederländerna och Schweiz uppvisar under året licenstillväxt överstigande 100 procent. Konsultintäkterna under 2000 var 2 098 MSEK (2 124), en minskning med 1 procent, jämfört med 67 procent tillväxt under 1999. Nedgången i licensintäkter 1999 kom att starkt påverka konsultintäkterna under 2000. Först under senare delen av året började den växande licensförsäljningen återspeglas i förbättrade konsultintäkter. Flertalet verksamheter noterade därför minskade konsultintäkter jämfört med 1999. Trots detta uppvisar verksamheterna i Sverige och Storbritannien, som konsultintäktsmässigt är de två största enheterna i koncernen, en ökning i konsultintäkter jämfört med 1999. Bruttoresultatet för året uppgick till 1 253 MSEK (981), motsvarande en bruttomarginal på 37 procent (32). Av förbättringen av bruttoresultatet, 272 MSEK, svarade bruttobidraget på licensförsäljningen för 352 MSEK och konsultbidraget för -80 MSEK. Övriga rörelseposter, vilka utgörs av nettobidraget relaterat till försäljning av AS/400, uppgick till 29 MSEK (82). Minskningen jämfört med föregående år, 53 MSEK, orsakas av en generellt lägre hårdvaruvolym, till följd av rådande marknadsförutsättningar . Under året har produktiviteten förbättrats väsentligt. Indirekta kostnader var 1 420 MSEK (1 379), motsvarande 3 procent i ökning. Av indirekta kostnader utgjorde försäljnings- och marknadsföringskostnader 745 MSEK (690), produktutvecklingskostnader 444 MSEK (434) och administrationskostnader 231 MSEK (255). Rörelseresultatet för året förbättrades med 123 MSEK till -137 MSEK (- 260). 1999 påverkades resultatet positivt av jämförelsestörande poster med 56 MSEK. Exklusive dessa uppgår resultatförbättringen till 178 MSEK år 2000. Resultateffekten av den högre licensvolymen kunde i flertalet verksamheter mer än väl uppväga effekterna av den lägre konsultbeläggningen, varmed rörelseresultaten förbättrades. Verksamheterna i Frankrike, Norge, Storbritannien och Sverige hade under 2000 den högsta lönsamheten i koncernen. Resultatet efter finansiella poster var -247 MSEK (-277). Finansnettot försämrades med 92 MSEK och uppgick till -110 MSEK (-18). Högre räntekostnad till följd av det konvertibla förlagslånet, för vilket räntan enbart belastade ett halvt år under 1999, samt ökad belåning till följd av årets negativa kassaflöde, har väsentligt ökat koncernens räntebelastning. Omräkningsdifferenser relaterade till det konvertibla förlagslånet har vidare påverkat finansnettot med -29 MSEK, medan dessa under 1999 hade en positiv resultateffekt på 20 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -300 MSEK (-343). Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 3 224 (3 360), motsvarande en reduktion med 136 personer. Genomsnittligt antal anställda ökade med 168 och var 3 380 (3 212). Personalomsättningen ökade under året genom naturlig avgång, men var även starkt påverkad av de reduktioner som genomförts för att anpassa kostnadsmassan och samtidigt säkra en hög kompetensnivå i företaget. Som ett led i koncernens renodling, avyttrades under året den norska PC-återförsäljaren Informatikk-nett, vilket innebar att personalstyrkan i Norge minskade med 95 personer. Avyttringen hade ingen resultatpåverkan. Resultatutveckling oktober-december 2000 Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 168 MSEK (881), en ökning med 33 procent. Licensintäkterna ökade med 112 procent, vilket är den starkaste tillväxten för ett enskilt kvartal som Intentia noterat under de senaste åren. Totalt uppgick dessa under kvartalet till 537 MSEK (253). Licensintäkterna har under kvartalet delvis påverkats av ett antal stora order, såsom Hagemeyer och Autodistribution. Konsultintäkterna överträffade för sista kvartalet under året intäkterna för motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick konsultintäkterna till 616 MSEK (582), motsvarande en ökning med 6 procent. Den ökade beläggningen medförde att konsultmarginalen för kvartalet uppgick till 13 procent, jämfört med 8 procent under fjärde kvartalet 1999, då nedgången i konsultbeläggning började påverka konsultmarginalen negativt. Indirekta kostnader fortsätter att återspegla en stabil organisation. Viss kostnadsökning noteras för kvartalet, jämfört med tidigare kvartal, till följd av den högre aktiviteten, som i sig resulterat i en väsentligt högre volym. Totalt uppgick indirekta kostnader till 403 MSEK (370), motsvarande 9 procent ökning, medan dessa för helåret ökar med 3 procent. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna var 220 MSEK (200), produktutvecklingskostnaderna 122 MSEK (101), medan administrationskostnaderna uppgick till 61 MSEK (70). Antalet anställda minskade under kvartalet med 19 personer, från 3 243 till 3 224. Rörelseresultatet uppgick för kvartalet till 181 MSEK (0). Resultatet under fjärde kvartalet 1999 påverkades positivt av jämförelsestörande poster med 56 MSEK. Justerat för dessa uppgår rörelseresultatförbättringen, jämfört med fjärde kvartalet 1999, till 237 MSEK. Finansnettot för kvartalet uppgick till -47 MSEK (-10) och påverkades negativt av kronförsvagningen gentemot euro, varigenom valutaförlusten relaterad till det konvertibla förlagslånet för kvartalet uppgick till 33 MSEK. Resultatet efter finansnetto var 135 MSEK (-10), medan resultatet efter skatt uppgick till 93 MSEK (-33). Kassaflöde, kapital och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive investeringar, uppgick till -585 MSEK (-419). Av kassaflödet hänför sig -149 MSEK (-198) till den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring, -378 MSEK (-91) till förändring av rörelsekapital och -59 MSEK (-130) till investeringar. Ökningen av licensintäkter under året och framförallt under årets sista kvartal, resulterade i en kraftig ökning av rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet uppgick vid årets slut till 798 MSEK (449), motsvarande 24 procent (15) av årets nettoomsättning. Som andel av nettoomsättningen uppgick den genomsnittliga rörelsekapitalbindningen, baserad på positionen vid utgången av respektive kvartal, till 18 procent (18). Av rörelsekapitalet utgör kundfordringar 1 263 MSEK (1 098), motsvarande en ökning med 165 MSEK. Investeringar har under året uppgått till 59 MSEK (130). Nettoskuldsättningen vid årets utgång var -216 MSEK, en ökning med 591 MSEK under året, varav ökad belåning svarade för 265 MSEK och minskning av likvida medel uppgick till 326 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till 401 MSEK. Nyemission I samband med publicering av resultatet för årets tre första kvartal,aviserades avsikten att genomföra en nyemission. Nyemissionen är planerad att genomföras under det första halvåret 2001. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 82 MSEK (59). Resultatet efter skatt var -295 MSEK (-317). Under året har Intentia North America Inc. likviderats. Verksamheten i USA drivs fortsättningsvis genom Intentia Americas Inc. Likvidationen har givit upphov till en kostnad på 244 MSEK i moderbolaget. Moderbolagets investeringar uppgick till 1 MSEK (1). Moderbolagets belåning var 538 MSEK (250), exklusive konvertibelt förlagslån om 886 MSEK. Av belåningen avsåg 502 MSEK externbelåning och 36 MSEK lån från koncernbolag. Likviditeten var 243 MSEK (464). Av moderbolagets totala inköp och försäljning avser 32 procent (2) av inköpen och 11 procent (3) av försäljningen andra bolag i koncernen. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid årets utgång till 87 (75), medan genomsnittligt antal anställda under året var 96 (63). Utsikter för framtiden Intentia har en långsiktig syn på verksamheten. De senaste årens satsningar har gjorts för att etablera en stark position och en kritisk massa. Från denna bas skall tillväxt ske med lönsamhet och balanserade kassaflöden. Intentia befinner sig nu i en position där de stora satsningarna är genomförda, både produktmässigt och geografiskt, varigenom tillväxten fortsättningsvis skall kunna ske mer balanserat. För år 2001 förväntas en fortsatt tillväxt på en växande marknad, vilket skall ske med lönsamhet och väsentligt förbättrat kassaflöde. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum fredagen den 16 mars 2001 klockan 14.00. Plats: Intentias huvudkontor, Vendevägen 89, Danderyd. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2000. Årsredovisning Distribution av årsredovisning sker 28 februari 2001. Årsredovisningen finns tillgänglig hos Intentia International AB i Danderyd samt på Intentias webbplats 15 februari 2001. Stockholm den 30 januari 2001 Björn Algkvist Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta Björn Algkvist Verkställande Direktör Tel +46-8-5552 5605 Mobil +46-708-445 605 Håkan Gyrulf Ekonomidirektör Tel +46-8-5552 5825 Mobil +46-708-545 625 Thomas Ahlerup Informationschef Tel +46-8-5552 5766 Mobil +46-708-545 666 Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport första kvartalet 25 april 2001 Delårsrapport andra kvartalet 15 augusti 2001 Delårsrapport tredje kvartalet 25 oktober 2001 Bokslutskommuniké 2001 januari 2002 För en kommuniké i pdf-format vänligen besök vår hemsida på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00730/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00730/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar