Intentia offentliggör villkoren för tidigare aviserad nyemission

Intentia offentliggör villkoren för tidigare aviserad nyemission Stockholm, Sverige -Intentia International AB (publ). (XSSE; INT B). Sty- relsen för Intentia International AB har idag beslutat att, i linje med vad som tidigare aviserats, genomföra en nyemission. Detta görs för att säkerställa de senaste årens satsningar på geografisk etablering och pro- duktutveckling, samt för att stärka ställningen på marknaden under de kom- mande åren. Nyemissionen ger Intentia möjlighet att fokusera på en lönsam tillväxt, som förväntas ske minst i linje med marknadstillväxten. Genom att stärka bolagets balansräkning, kan Intentia tillgodogöra sig de posi- tiva effekterna av de senaste årens satsningar. Intentia har en utpräglat långsiktig syn på verksamheten. Vi har visat detta genom att under de senaste åren, då marknaden varit svag, fortsatt vår medvetna satsning på att skapa marknadens i särklass starkaste pro- dukt- och teknologiutbud samt med vår globala etablering. Fullföljandet av denna strategi har varit en förutsättning för vår framtida långsiktiga framgång och lönsamhet. Med ett ledande produktutbud, en global organisa- tion och med mycket kvalificerade medarbetare, har Intentia genom de se- naste årens kraftfulla satsningar lagt grunden till att bli ett av de le- dande företagen i branschen. Intentia har konsekvent stått fast vid att fullfölja denna medvetna sats- ning, även under 1999 då marknaden utvecklades avsevärt sämre än vad någon förutsåg. Detta ledde till en svag resultatutveckling under första halv- året 2000 och fick som konsekvens en försvagning av Intentias balansräk- ning, i förhållande till tillväxten under senare delen av året. Nyemissionsbeslutet kommer att föreläggas vid en extra bolagsstämma den 21 februari 2001 för godkännande. Nyemissionen riktas till befintliga aktie- ägare och skall omfatta högst 4 862 200 aktier, envar på nominellt 10 kr, med följande villkor i sammandrag: * Varje femtal gamla aktier av serie A respektive serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie A respektive serie B * Teckningskurs är 82 kr per aktie * Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 28 februari 2001 * Handel med teckningsrätter sker under perioden från och med den 5 mars till och med den 20 mars 2001 * Teckningstiden är från och med den 5 mars till och med den 23 mars 2001 * Prospekt och emissionsredovisning kommer att distribueras till Intenti- as aktieägare med start den 2 mars 2001. D. Carnegie AB är rådgivare till Intentia. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Algkvist Verkställande Direktör Intentia International AB Telefon: +46-8-555 256 05 Fax: +46-8-555 259 99 Mobil: +46-8-708 44 56 05 e-post: bjorn.algkvist@intentia.se Håkan Gyrulf Ekonomidirektör Intentia International AB Telefon: +46-8-555 258 25 Fax: +46-8-555 259 99 Mobil: +46-8-708 54 56 25 e-post: hakan.gyrulf@intentia.se Thomas Ahlerup Informationschef Intentia International AB Telefon: +46-8-555 257 66 Fax: +46-8-555 259 99 Mobil: +46-8-708 54 56 66 e-post: thomas.ahlerup@intentia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar