Internationella Engelska Skolan öppnar skola i Östersund

Internationella Engelska Skolan, IES, har idag tecknat hyresavtal med Östersunds kommun om att hyra före detta Palmcrantzskolan i centrala Östersund. Skolan planeras öppna till läsåret 2020/21 och ska bli en tvåparallellig grundskola med årskurserna F-9 och fritids som när den är fullt utbyggd kommer att ha cirka 600 elever.

Cecilia Marlow, tf VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi har fört en dialog med Östersund under ett antal år om hur vi kan bidra till kommunens satsning på utbildning. Vi är därför glada att kommunen nu gör en stor satsning på skolorna i kommunen och ser fram emot att ge Östersunds föräldrar och elever ytterligare en valmöjlighet när de väljer skola. Skolan kommer att renoveras för att passa våra behov och kostnaden för detta tar vi, men som brukligt är ingår kostnaden i den hyra vi kommit överens om med kommunen. Vi ser fram emot att välkomna alla elever i Östersund oavsett bakgrund att göra sitt bästa i en lugn och säker studiemiljö.”

Pär Löfstrand, kommunalråd i Östersund kommenterar: ”Vi är mycket glada över att kunna välkomna IES till Östersunds kommun. IES verksamhet kommer att bli ett viktigt komplement till befintlig skolstruktur och kommer att vara till stor nytta för såväl näringslivet, myndigheter, universitetet som för Östersundsborna.”

IES har sedan tidigare erhållit tillstånd från Skolinspektionen att öppna en skola i Östersund. Inga andra myndighetsbeslut kvarstår.

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540 
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 kl 15:00 CEST. 

    
Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 25 600 elever i 36 skolor samt ca 3 200 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 26:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  •  Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  •  Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  •  Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2017/2018, som avslutades den 30 juni 2018, uppgick omsättningen till 2 347,9 Mkr, vilket är en ökning med cirka 15% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2018 cirka 199 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Bland de tio största ägarna fanns i slutet av maj 2019 också Paradigm Capital, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar