Skolinspektionen godkänner IES som huvudman för samtliga ansökningar 2017 om tillstånd att starta/utvidga skolor

I januari 2017 lämnade Internationella Engelska Skolan (IES) in fem ansökningar till Skolinspektionen om att få etablera och bedriva för- och grundskoleverksamhet, F-9, i Huddinge (Länna), där starten planeras för 2018, samt Österåker, Östersund, Skellefteå och Ekerö kommuner, med planerad start tidigast 2019. Vidare hade ansökningar lämnats in om godkännande att få utöka nuvarande grundskoleverksamhet med F-3 i Halmstad och Huddinge (Flemingsberg), med planerad start tidigast 2019.

Skolinspektionen meddelade IES i juli 2017 att tillstånd vid den tidpunkten inte kunde erhållas för ovanstående ansökningar, vilket IES kommunicerade i ett pressmeddelande den 21 juli 2017. De av Skolinspektionen påtalade bristerna har nu åtgärdats enligt en redovisning som Skolinspektionen godkänt. Skolinspektionen har mot bakgrund av detta beslutat att ge IES tillstånd vad gäller samtliga ansökningar som lämnats in.

Beskedet ovan berör inte IES existerande 34 skolor. Samtliga dessa skolor har sedan tidigare alla tillstånd som krävs. IES har utöver ovan nämnda tillstånd, nio godkända tillstånd för skolor som ännu inte utnyttjats. Tillstånden avser Malmö, Stockholm (Mariehäll), Stockholm (Spånga), Sollentuna och Sundbyberg, för F-9, och i Haninge, Karlskrona, Luleå och Växjö, för 4-9. Därutöver har IES tillstånd att utöka årskurserna på befintliga skolor i Borås och Linköping till att även omfatta F-3, och i Sundsvall, där en utbyggnad av skolbyggnaden pågår, årskurs 3.


 
För mer information, vänligen kontakta:


Johan Hähnel, IR-ansvarig IES

Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

 
Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl 16.30 CET.


 
Om Internationella Engelska Skolan


Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor läsåret 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  •  Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  •  Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  •  Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder, investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar