Delårsrapport januari-juni 2004

• Resultat per aktie under årets sex första månader förbättrades till 0,88 SEK (–0,04). • Nettoresultatet för halvåret ökade till 74,8 MSEK (–3,1). • Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 1 402,1 MSEK (1 419,7). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 83,9 MSEK (84,6) efter återbetal-ningar i England för icke fördelade inbetalningar om 53,1 MSEK (0). • Köp för 75 MSEK av portfölj bestående av brittiska banklån utan säkerhet genom-fördes i juli.

Januari–juni: omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under perioden januari–juni var oförändrad i lokala valutor. En fortsatt god tillväxt i Nederländerna, Sverige, Finland och Frankrike, med ökande volymer från kunder inom telekom- och energisek-torn, motverkas främst av lägre ärendeingång i England från befintliga kunder, men även av lägre volymer i Norge och Tyskland. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 178,6 MSEK (81,3) jämfört med samma period förra året. Resultatet 2003 belastades med engångskostnader om totalt 121,0 MSEK avseende England, Tyskland, Belgien och Nederländerna. Resultatförsämringen justerat för dessa engångsposter är hänförlig till främst höga administrativa kostnader inom Konsumentinkasso & Inkassobevakning i England. Finland, Nederländerna, Sverige och Italien uppvisar en positiv resultatutveckling. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 121,8 MSEK (19,4). Resultatet före skatt och minoritetsandelar för januari–juni ökade till 100,9 MSEK (–14,2) och periodens nettoresul-tat till 74,8 MSEK (–3,1). April–juni 2004: omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under perioden april–juni uppgick till 698,4 MSEK (702,1) och var oförändrad i lokala valutor. Rörelseresultatet (EBITA) andra kvartalet 2004 ökade till 81,1 MSEK (18,3) jämfört med samma period förra året då resultatet belastades med 80,0 MSEK för redovisningsbris-ter i England. I tillägg till fortsatt höga administrativa kostnader är resultatförsämringen, justerad för engångspos-ter, hänförlig till sämre utveckling av vissa portföljer med avskrivna fordringar i England samt i Österrike, där även en värdejustering av en portfölj skett. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 54,4 MSEK (–13,5). Resultatet före skatt och minoritetsandelar för kvartalet ökade till 44,2 MSEK (–31,3), positivt påverkat av bättre finansnetto. Periodens nettoresultat steg till 41,2 MSEK (–9,3). Verksamhetsområden för april–juni Konsumentinkasso & Inkassobevakning: Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 439,0 MSEK (429,7), vilket motsva-rar mer än 60 procent av koncernens nettoomsättning. Verksamhetsområdets fortsatta organiska tillväxt om 3 procent härrör från Finland och Sverige där nya och existerande kunder inom telekom- och energisektorerna bidragit till utvecklingen. Även Nederländerna, Frankrike, Schweiz och Italien har bidragit till den organiska tillväxten, främst genom ökade volymer från nyckelkunder inom ovannämnda sektorer. Italien registrerade även ett stort inflöde av ärenden från en ny större kund. Rörelseresultatet (EBITA) för andra kvartalet minskade till 77,6 MSEK (100,9), vilket till största del är hänförligt till höga administrativa kostnader i England samt lägre volymer i Norge och Tyskland. Företagsinkasso & Internationellt inkasso: Nettoom¬sättning under kvartalet minskade till 153,9 MSEK (163,6), främst genom en lägre ärendeingång i Tyskland, Schweiz och Italien, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Verksamhetsområdet visar tillväxt i England, Sverige, Finland och Norge. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 14,1 MSEK (10,6) för perioden. Köp av avskrivna fordringar: Verksamhetsområdets nettoomsättning minskade till 45,6 MSEK (50,6) under andra kvartalet. Inkasseringen från portföljer i Finland, Schweiz och Polen var fortsatt god under kvartalet. Tillväxten hämmades av att vissa portföljer i England och Österrike utvecklades svagt. Detta påverkade rörelseresul-tatet (EBITA) negativt för perioden som minskade till 11,0 MSEK (24,1). Fakturaservice: Nettoomsättningen ökade till 34,7 MSEK jämfört med 22,7 MSEK under andra kvartalet föregående år. Ökningen är till största delen hänförlig till den växande efterfrågan från telekom-, finans- och mediasektorerna i Nederländerna, Finland, Italien och Frankrike. Rörelseresul-tatet för perioden uppgick till –7,6 MSEK (–8,0). Volymök-ningarnas positiva påverkan på resultatet motverkades av de fortlöpande kostnaderna i samband med övergång till nytt produktionssystem i Sverige samt flytt av verksamheten i Nederländerna. Övriga tjänster: Nettoomsättningen minskade från 55,9 MSEK till 48,7 och genererade ett rörelseresultat (EBITA) på –2,5 MSEK (–2,9). Omsättningsminskningen för verksamhets¬området under kvartalet beror främst på den minskade kreditupplysnings- och kreditgarantiverk¬samheten i Schweiz. Produktionsstörningar i den norska verksamhe-ten med köp av nyligen förfallna fordringar har påverkat såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet negativt. Den momsåterbetalningstjänst som erbjuds av Intrum Justitia i Finland har utvecklas väl och bidrog till det förbättrade resultatet för verksamhetsområdet under perioden. Kostnader De administrativa kostnaderna ökade i England till följd av den legala utredningen, ökade administrativa resurser och kostnader för revision. Vidare har samordningen av den nederländska verksamheten till en gemensam fastighet belastat de administrativa kostnaderna. Centrala kostnader sjönk som en följd av att ett koncerngemensamt IT-projekt avslutades under 2003. Jämförelsestörande kostnader Inga jämförelsestörande poster har påverkat det andra kvartalet 2004. Motsvarande kvartal föregående år belasta-des med jämförelsestörande kostnader om 80 MSEK för redovisningsbrister i England. Halvårsresultatet 2003 belastades med ytterligare 41 MSEK hänförliga till integra-tionen av de tyska verksamheterna samt ett åtgärdsprogram i Nederländerna och Belgien. Den reserv som lades upp i samband med årsbokslutet 2003 om 15,0 MSEK avseende England är ännu inte tagen i anspråk. Finansnetto De finansiella kostnaderna är lägre än motsvarande period föregående år vilket främst förklaras av lägre negativa valutakursdifferenser. Räntenettot har också förbättrats tack vare lägre marknadsräntor, främst i norska kronor och euro. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första halvåret uppgick till 83,9 MSEK jämfört med 84,6 MSEK för motsvarande period 2003. Kassaflödet under första halvåret 2004 har belastats med 53,1 MSEK avseen-de återbetalningar av tidigare icke fördelade inbetalningar i England. Förändringen i rörelsekapitalet var positiv under det andra kvartalet. Investeringar i materiella och immateriella anläggnings¬tillgångar är lägre än motsvarande period föregående år. Köp av avskrivna fordringar uppgår till 134,3 MSEK (46,5), inklusive utbetalningar första halvåret 2004 på 36,1 MSEK avseende köp som avtalats redan under 2003 och på 37,3 MSEK i förskottsbetalningar avseende inköp under andra halvåret 2004. Under andra kvartalet 2004 ökade Intrum Justitia sin ägarandel i det isländska intresseföretaget från 20 till 25 procent. Under det första halvåret har koncernen lånat ut 55,5 MSEK till det intresseföretag som ägs tillsammans med Goldman Sachs, för att efter balansdagen finansiera köp av en brittisk portfölj med avskrivna fordringar. Finansiering Nettoskulden uppgick per den 30 juni 2004 till 798,1 MSEK, jämfört med 768,6 MSEK vid utgången av föregående år. Eget kapital uppgick till 1 316,6 MSEK, jämfört med 1 240,8 den 31 december 2003. Eget kapital har påverkats positivt med 7,4 MSEK till följd av valutakursförändringar. Eget kapital påverkades negativt med ett preliminärt beräknat belopp om –6,4 MSEK avseende effekten av byte av redovisningsprincip för pensioner. Per den 30 juni 2004 hade koncernen likvida medel om 174,0 MSEK, jämfört med 243,2 per den 31 december 2003. Outnyttjade kreditlöften uppgick vid samma tidpunkt till 295,0 MSEK (301,7 den 31 december 2003). Minoritetsintressen Minoritetsintresset i resultaträkningen om –2,4 MSEK och i balansräkningen om 17,6 MSEK avser i allt väsentligt det 40-procentiga minoritetsägandet i koncernens bolag i Polen, Tjeckien och Ungern som föreligger sedan i april 2003. Goodwill Koncernens goodwill uppgick till 1 494,3 MSEK jämfört med 1 528,1 MSEK vid senaste årsskifte. Förändringen under halvåret består i goodwillavskrivningar om –56,8 MSEK och effekten av valutakursförändringar om 23,0 MSEK. Skatt Koncernens skattekostnad för delårsperioden inkluderar en positiv effekt om 15,7 MSEK hänförlig till att det engelska dotterföretaget fått ett klarläggande från skattemyndigheten om avdragsrätt för vissa kostnader hänförliga till 2001. Exklusive engångseffekten om 15,7 MSEK uppgår koncer-nens skattekostnad fortsatt till 25 procent av resultatet före goodwillavskrivningar. Anställda Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 2 916 (2 938). Antalet anställda har ökat i Polen och Finland för att klara volymökningar samtidigt som reduceringar har skett i Tyskland. Moderbolaget Moderbolaget Intrum Justitia AB (publ) svarar för huvudkon-torsfunktioner inom koncernen samt visst koncerngemen-samt utvecklingsarbete och marknadsföring. Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 8,0 MSEK (26,7) och ett resultat före skatt om –37,7 MSEK (–27,4). Moderbolaget investerade 0,3 MSEK (0,1) i anläggnings¬tillgångar under halvåret och hade vid dess utgång 0,0 MSEK (0,3) i likvida medel. Medelantalet anställda uppgick till 20 (18). Marknads- och framtidsutsikter Trenden med ökad utkontraktering och större skuldsättning förväntas fortsätta, framförallt inom verksamhetsområdet Konsumentinkasso & Inkassobevakning. Prognosen lämnad den 5 maj löd: ”Prognosen, som avser hela koncernen, innebär att den organiska tillväxten under verksamhetsåret 2004 bedöms bli högre än föregå-ende år. På grund av en svag start på 2004 förväntas tillväxten för året ligga under koncernens långsiktiga mål om 10 procents organisk tillväxt.” Enligt den nya prognosen förväntas Intrum Justitia-koncernens nettoomsättning under verksamhetsåret 2004 bli i linje med föregående år. Koncernens långsiktiga mål om 10 procents organisk tillväxt kvarstår. Aktien Kursen på Intrum Justitia-aktien steg med 16 procent under det första halvåret 2004. Under samma period steg Stockholmsbörsens All Share-index med 10 procent. Antalet omsatta aktier var under perioden 28,0 miljoner vilket motsvarar 33 procent av det totala antalet utestående aktier per den 30 juni. Aktien handlas sedan den 29 mars åter på sin ordinarie plats på Stockholmsbörsens O-lista och ingår sedan den 1 juli i dess Attract40 segment. Antalet aktieägare uppgick per den 30 juni till 3 633 (1 818). Den 27 maj förvärvade Amaranth Capital L.P. totalt 4,5 miljoner aktier från Parkerhouse Investments. Händelser efter balansdagen I juli genomfördes det första köpet av avskrivna fordringar av Intrum Justitias och Goldman Sachs gemensamma samriskbolag. En portfölj med förfallna banklån förvärvades från en ledande brittisk bank. All inkassohantering kommer att administreras av Intrum Justitias brittiska dotterbolag. Vid en extra bolagsstämma den 17 augusti 2004 valdes Lars Förberg till ordinarie ledamot och Dennis Punches till suppleant i Intrum Justitias AB:s styrelse för tiden fram till ordinarie bolagsstämma. Styrelsen består därmed av nio ordinarie ledamöter med en suppleant. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och Redovisningsrådets rekom-mendation RR20. Sedan den 1 januari 2004 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR29 Ersättningar till anställda, som bland annat innehåller enhetliga bestämmelser om aktuariell beräkning av avsättningar för pensioner enligt förmånsbe-stämda pensionsplaner. Tidigare redovisades dessa av respektive koncernföretag enligt lokal praxis i respektive land. De förändrade redovisningsprinciperna har medfört en ökning av beloppen på avsättningar för pensioner avseende förmånsbestämda pensioner i Norge, Frankrike och Italien med totalt 17,7 MSEK genom en minskning av eget kapital på 6,4 MSEK och en omklassificering från övriga långfristiga skulder på 11,3 MSEK. När det gäller pensionsåtaganden i Sverige enligt den sk ITP-planen redovisas dessa fortfaran-de som avgiftsbestämda pensionslösningar eftersom Alecta uppger att man inte kan leverera den information företagen behöver för att redovisa dessa som förmånsbestämda pensionslösningar. Koncernen redovisar från och med 2004 kreditförluster på sina egna kundfordringar som en del av Försäljnings- och marknadsföringskostnader, vilket är i enlighet med svensk praxis. Under föregående år redovisades de som Kostnad för sålda tjänster. Jämförelsetalen har ändrats med anledning av denna omklassificering. Bolaget tillämpar i övrigt samma redovisningsprinciper som föregående år. Anpassning till nya redovisningsprinciper Från den 1 januari 2005 kommer Intrum Justitia att rapporte-ra enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS). Intrum Justitia följer idag rekommendationerna från Redovisningsrådet men även om dessa successivt har anpassats till IFRS kvarstår ett antal skillnader. Intrum Justitia har tillsatt en styrgrupp för att bevaka utvecklingen löpande, i syfte att kunna anpassa redovisningen efter det nya regelverket. Baserat på vad som är känt idag kommer de enda större skillnaderna mellan nuvarande redovisnings-principer och IFRS att röra redovisning av förvärv och goodwill, samt finansiella instrument. Intrum Justitia kommer att ge mer detaljerad information angående effekterna på bolagets redovisning under fjärde kvartalet. Rapporteringsdatum Delårsrapport januari–september 2004 publiceras den 27 oktober 2004. Bokslutskommuniké 2004 publiceras den 17 februari 2005. Stockholm den 18 augusti 2004 Intrum Justitia AB (publ) Jan Roxendal Verkställande direktör och koncernchef Delårsrapporten och övrig finansiell information är tillgänglig via webbplatsen, www.intrum.com. This Interim Report is also available in English Presentation av delårsrapporten Delårsrapporten och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com > Investerare. Rapporten kommenteras av koncernchef Jan Roxendal och ekonomi- och finans¬direktör Bo Askvik i en telefonkonferens idag kl 10.00. För att delta via telefon, ring +44 207 162 0191. En in-spelad version finns tillgänglig via telefon +44 208 288 4459, kod 506 362. Ytterligare information: Jan Roxendal, verkställande direktör och koncernchef Tel: 08-546 10 200 Bo Askvik, ekonomi- och finansdirektör Tel: 08-546 10 200 Anders Antonsson, Investor Relations Tel: 08-546 10 206, mobil: +46 703 36 78 18

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar