Delårsrapport januari-mars 2010

Första kvartalet 2010 • Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2010 uppgick till 955,2 MSEK (1 007,5), en minskning med 5,2 procent. Valutaeffekterna uppgick till –7,2 procent (13,2). Den organiska tillväxten uppgick till 1,4 procent (4,8). • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 157,0 MSEK (156,4). I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto –2,4 MSEK (–20,3). Exklusive omvärderingar uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 159,4 MSEK (176,7), motsvarande en rörelsemarginal om 16,6 procent (17,2). • Nettoresultatet för första kvartalet uppgick till 100,4 MSEK (97,8) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,26 SEK (1,23). • Utbetalningar för investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick till 170,8 MSEK (110,7).

Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung: Valutajusterat ökade rörelseresultatet med nio procent under årets första kvartal och försäljningen med två procent. Utvecklingen har varit god i region Storbritannien & Irland samt Nederländerna & Belgien. Givet marknadsförutsättningarna har kvartalet varit mycket tillfredsställande för region Frankrike, Spanien, Portugal & Italien. Region Skandinaviens förbättringsprogram fortsätter och rörelseresultatet ökade med sju procent jämfört med föregående år. Även region Schweiz, Tyskland & Österrike har inlett omfattande åtgärdsprogram som på sikt lägger grunden till en uthålligt bättre intjäningsförmåga. Rörelseresultatet ökade med tretton procent jämfört med fjärde kvartalet 2009. I region Polen, Tjeckien, Slovakien & Ungern fortsätter den negativa trenden, men ett kraftfullt program, där kostnadsreduktioner i form av reducering av antalet anställda kombineras med investeringar, har inletts med förväntade synbara effekter under andra halvåret 2010. Omsättningsökningen inom Kredithantering (CMS) i region Finland, Estland, Lettland & Litauen uppgår till över tio procent i lokal valuta. Resultatet försämrades dock till följd av ökade kostnader för inkassering. Det huvudsakliga resultattappet hänförs till verksamhetsområdet Köp av avskrivna fordringar i regionen. Mixen av portföljer fortsätter att förändras mot en större andel av färskare fordringar, vilket innebär lägre risknivå och lägre marginal. Utvecklingen inom området Köp av avskrivna fordringar var positiv, med en avkastning under kvartalet om 15,7 procent jämfört med 11,4 procent samma period föregående år. Inom verksamhetsområdet Kredithantering uppgick rörelseresultatet till 106 MSEK, vilket är oförändrat mot det säsongsmässigt starkare fjärde kvartalet 2009. Jämfört med första kvartalet 2009 minskade rörelseresultatet med 4 procent, valutajusterat. Ett flertal försäljningsinriktade aktiviteter, som stärker vår marknadsposition, pågår i ett flertal länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar