Europas banker förutspås förlora 120 miljarder euro på konsumentkrediter mellan 2008 och 2010

Situationen ser särskilt mörk ut i Storbritannien, Spanien och Irland, där Oliver Wyman och Intrum Justitia förutspår kraftigt ökade förluster från konsumentkrediter och bostadslån.

De europeiska bankerna förväntas rapportera massiva fortsatta förluster från konsumentkredit- och bostadslånemarknaderna enligt en undersökning utförd av managementkonsultföretaget Oliver Wyman och kredithanteringsföretaget Intrum Justitia. Under de tre åren 2008 till 2010 förutspås förlusterna att uppgå till 120 miljarder euro, med snabbt försämrade utsikter för kreditmarknaderna i främst Storbritannien, Spanien och Irland.

– Bankerna har redan drabbats av högre finansieringskostnader och bristande likviditet, men med kraftigt sjunkande bostadspriser på vissa marknader och ett allmänt försämrat makroekonomiskt klimat förenat med stigande inflation räknar vi med att de samlade konsumentkreditförlusterna kommer att öka snabbt i hela Europa. Vi förutspår att de samlade förlusterna från konsumentkrediter och bostadslån kommer att nå 34,7 miljarder euro 2008 och öka till 42,5 miljarder euro 2009, en ökning med 35 procent jämfört med 2007 års nivåer. Det är lätt att se ett scenario där förlusterna kan bli ännu högre 2009, kanske över 50 miljarder euro, säger Matthew Sebag-Montefiore, partner och Oliver Wymans marknadschef i Storbritannien.

– Traditionellt har de europeiska bankerna inte varit intresserade av att lägga ut sin kredithanterings- och inkassoverksamhet på outsourcing. På senare år har dock bankerna blivit alltmer aktiva med att sälja avskrivna fordringar genom så kallade Purchased Debt-transaktioner. Vi menar att undersökningen ger starka belägg för att det finns fördelar även för banksektorn att använda sig av professionella partners inom kredithantering som kan bidra med information och kunskap om konsumenternas betalningsbeteenden, säger Michael Wolf, VD och koncernchef för Intrum Justitia-koncernen.

De största avskrivningarna kommer att göras i Storbritannien, Spanien och Irland. Kombinationen av en aggressiv bankutlåning och risken för att det makroekonomiska klimatet försämras kraftigt gör att dessa länder är värst utsatta, även om det kommer att förekomma problem på de flesta europeiska marknader.
Oliver Wyman och Intrum Justitia förutspår att:

• Den största effekten kommer 2009 när förlusterna från konsumentkrediter och bostadslån i Storbritannien kan komma att överstiga 21 miljarder euro – 6,4 miljarder euro över 2007 års nivåer. Motsvarande förluster i Spanien kommer att vara 2,1 miljarder euro högre än 2007 och i Irland 400 miljoner euro högre än 2007.
• De brittiska bostadslåneförlusterna antas öka mellan 6 och 10 gånger i storlek. Situationen har förvärrats av en 50-procentig ökning av inkomstmultiplarna för bostadslån mellan 2002 och 2007. Förra året uppgick de brittiska bankernas samlade bostadslåneavskrivningar till 700 miljoner euro – 2008 förväntas de öka till 3,5 miljarder euro och 2009 till 4,7 miljarder euro.
• De brittiska konsumentkreditförlusterna har ökat med mer än en femtedel de senaste två åren och ligger dubbelt så högt som i större delen av övriga Europa.
• Bankerna ser redan pressen på rörelsekapitalet öka och flera av dem kommer att få svårt att säkra nya affärer och konkurrera på privatlånemarknaden. Konsumenterna kommer sannolikt att få se en fortsatt försämrad kredittillgänglighet.

I länder som Storbritannien, Spanien och Irland har bostadsbelåningen ökat snabbt de senaste åren samtidigt som mer riskbetonade produkter har introducerats – t.ex. bostadslån med långa löptider i relation till värdet samt lån med fördelaktigare villkor. Storbritannien har sett en aggressiv tillväxt inom högrisklån (sub-prime) och nära högrisklån, och har i dag det bredaste utbudet av beviljade lån inom högrisksegmenten. De senaste åren har högrisksprodukter även introducerats på de spanska och irländska marknaderna, framförallt bostadslån, samtidigt som lånevillkoren har uppluckrats i en strävan att göra bostäder mer överkomliga.

Mot bakgrund av konsumentkreditmarknadernas snabba försämring tvingas bankerna ägna mer uppmärksamhet åt sina procedurer för inkassoverksamhet; hantering av låntagare som har hamnat i svårigheter.

– I länder där kreditmarknaderna har börjat svänga, växlar bankernas fokus dramatiskt mot områden som inkasso där best practice i hög grad varierar. De som är marknadsledande på detta område kommer snabbt att kunna konkurrera ut sina rivaler genom att minska sina förluster under kreditcykeln, säger Matthew Sebag-Montefiore.

Prenumerera

Dokument & länkar