Intrum Justitia AB:s bokslutskommuniké 2009

Fjärde kvartalet 2009 • Koncernens nettoomsättning fjärde kvartalet 2009 uppgick till 1 046,3 MSEK (1 020,0), en ökning med 2,6 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1,6 procent (6,2). • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 206,1 MSEK (142,9). I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto –3,7 MSEK (–4,0). Kvartalets resultat föregående år belastades även med en goodwillnedskrivning om 60,7 MSEK. Exklusive dessa poster var rörelseresultatet (EBIT) 209,8 MSEK (207,6), motsvarande en rörelsemarginal om 20,0 procent (20,3). • Nettoresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 138,7 MSEK (96,0) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,74 SEK (1,21). • Utbetalningar för investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick till 211,3 MSEK (205,1). Helåret 2009 • Koncernens nettoomsättning helåret 2009 uppgick till 4 127,8 MSEK (3 677,7), en ökning med 12,2 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 3,9 procent (9,3). • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 668,2 MSEK (697,3). I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto –35,7 MSEK (2,2) samt andra engångsposter om –70,1 MSEK (–51,8). Exklusive dessa poster var rörelseresultatet (EBIT) 774,0 MSEK (746,9), motsvarande en rörelsemarginal om 18,6 procent (20,3). • Nettoresultatet uppgick till 440,6 MSEK (441,7) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 5,53 SEK (5,58) för helåret. • Utbetalningar för investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick till 870,6 MSEK (871,6). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 523,3 MSEK (1 261,3). Likvida medel vid årets slut uppgick till 491,4 MSEK (294,3). • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 SEK per aktie (3,50).

Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung: I slutet av 2009 fick vi kvittot på att omstruktureringen i region Storbritannien & Irland är genomförd. För fjärde kvartalet redovisades ett positivt resultat på 9 MSEK, vilket är en förbättring med 33 MSEK jämfört med samma kvartal 2008. Aktiviteten på marknaden för förfallna fordringar förbättrades under slutet av 2009. Vi investerade 211 MSEK (205) under kvartalet, och inkommande kassaflöde överträffade våra förväntningar med 6 procent. Rörelseresultatet (EBIT) för Köp av avskrivna fordringar för helåret 2009 blev 3,6 procent högre än under 2008 och detta inkluderar nedskrivning av portföljen med 36 MSEK, jämfört med uppskrivning om 2 MSEK under 2008. Vi har påbörjat ett samarbete med East Capital i Ryssland. Syftet är att investera i förfallna fordringar genom ett gemensamt samriskbolag. Parterna avser att investera 10 MEUR vardera. Marginalpressen på verksamheten inom kredithantering fortsatte under fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen (EBIT) blev 12,2 procent (13,8) under kvartalet, respektive 12,8 procent (15,6) för helåret 2009, justerat för omstruktureringskostnader. Även vår bransch har påverkats av den globala finansiella kris som inledde en konjunkturförsämring. Antalet inkassoärenden som går den legala processvägen har ökat, vilket medför omedelbart ökade kostnader men fördröjda intäkter. Betalningsförmågan hos gäldenärerna försämrades under 2009 samtidigt som den genomsnittliga handläggningstiden ökade. Situationen har stabiliserats men kommer att kvarstå under 2010. Region Schweiz, Tyskland & Österrike rapporterade den kraftigaste resultatförsämringen, 33 MSEK, under fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. I storleksordningen hälften av detta förklaras av poster av engångskaraktär. CMS-intäkterna från några extraordinärt stora portföljer med köpta fordringar börjar klinga av i takt med sjunkande antal ärenden. Däremot har kostnaderna fortsatt att öka det senaste året. Regionens nya ledningsgrupp har successivt kommit på plats under slutet av 2009, och har inlett ett omfattande förbättringsprogram riktat både mot ökad försäljning och kostnadseffektivitet. Effekten av detta arbete förväntas ge resultat under andra halvåret 2010 med full effekt under 2011. Arbetet med att öka koncernens produktivitet fortsätter samtidigt som vi vidareutvecklar våra tjänster. Vårt starka kassaflöde om 1 523, 3 MSEK, låga skuldsättningsgrad om 78 procent samt ett nytt treårigt låneavtal om 310 MEUR utgör också en stabil finansiell grund som möjliggör en god tillväxttakt.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar