Intrum Justitia anpassar sin redovisning till internationella redovisningsregler, IFRS

Enligt beslut i Europeiska kommissionen är alla noterade bolag inom EU skyldiga att tillämpa samma redovisningsregler från och med 2005, International Financial Reporting Standards (IFRS). Intrum Justitia redogör här för de huvudsakliga effekterna detta får på bolagets redovisning. Jämförelsetal och öppningsbalans. De nya reglerna tillämpas från och med 1 januari 2005. Samtidigt tas en ingående balans per 1 januari 2004 enligt IFRS fram, vilken kommer att beskrivas i årsredovisningen 2004. Vidare kommer bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2004 att separat visa bokslutssiffrorna för 2004 omräknade och uppställda enligt IFRS. I delårsrapporterna under 2005 kommer jämförelsetalen för 2004 att vara justerade till de nya redovisningsprinciperna. Koncernredovisning och goodwill. Nya regler gäller för upprättande av förvärvsanalyser, vilka kommer att tillämpas vid förvärv från och med 2004. När det gäller förvärv före 2004 så kommer den goodwill som redovisades i lokala valutor per den 31 december 2003 att vara oförändrad och inte längre skrivas av, vilket förbättrar koncernens resultat. Goodwillavskrivningarna under perioden januari–september 2004 uppgick till 84 MSEK. Liksom tidigare kommer koncernens goodwill regelbundet att prövas för nedskrivningsbehov, vilket kan leda till engångsnedskrivningar. Köpta avskrivna fordringar. Intrum Justitias portföljer av köpta avskrivna fordringar kommer liksom tidigare att redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade amorteringar. Beräkningen av amorteringen ändras dock till en effektivräntemodell. För varje förvärvad portfölj bestäms en effektivränta vid förvärvet, baserat på priset och alla förväntade framtida kassaflöden. Vid varje bokslutstillfälle görs en förnyad bedömning av framtida kassaflöden vilka diskonteras till ett nuvärde med den ursprungliga effektivräntan som fastställts för portföljen. Förändringen i detta nuvärde utgör periodens amortering. Effekten blir att förändringar i bedömningar om framtida kassaflöden får en mer omedelbar effekt på portföljernas bokförda värden och verksamhetsområdets resultat. Dessutom resulterar principbytet i en engångsökning av det bokförda värdet på köpta avskrivna fordringar eftersom beräkningen tar hänsyn till alla framtida kassaflöden medan man i den tidigare modellen av försiktighetsskäl begränsade sig till den närmaste femårsperioden. Personaloptionsprogram 2003/2009. (Villkorat av att EU godkänner IFRS 2). Det teoretiska värdet av koncernens personaloptionsprogram, ca 20 MSEK, periodiseras som en personalkostnad under perioden maj 2004–december 2006. Värdet justeras löpande under perioden med hänsyn till de utnyttjandevillkor – bland annat gällande resultatutveckling – som finns för optionerna. Valutaterminer och andra derivatinstrument. Enligt de nya reglerna ska derivat i de flesta fall marknadsvärderas vid varje bokslutstillfälle. Omfattningen i koncernen av denna typ av transaktioner är för närvarande förhållandevis liten och löptiderna i allmänhet korta. Bolaget bedömer därför att effekten av principbytet inte blir väsentlig. Utlägg för juridiska kostnader. I samband med handläggning av inkassoärenden förekommer det att Intrum Justitia gör utlägg gällande externa juridiska kostnader som endast kan återvinnas från gäldenären om inkasseringen lyckas. Tidigare har sådana utlägg i vissa fall kostnadsförts direkt, trots att en icke obetydlig andel statistiskt sett kommer att återvinnas. Koncernen byter nu redovisningsprincip och redovisar redan från början en fordran avseende den del av utläggen som bedöms kunna återvinnas. Principbytet får som engångseffekt att kortfristiga fordringar uppskattas öka med som mest 35 MSEK. Förmånsbestämda pensioner. Intrum Justitia har redan från och med 2004 infört aktuariell beräkning av pensionsskulden för förmånsbestämda pensionsplaner i Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Norge och Tyskland. När det gäller de svenska ITP-pensionerna avser Intrum Justitia följa uttalandet från Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, där det anges att denna pensionsplan ska redovisas som avgiftsbestämd. För ytterligare information kontakta: Intrum Justitia AB (publ) Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10 206, mobil 0703-367 818 Bo Askvik, ekonomidirektör Tel: 08-546 10 200

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar