Intrum Justitias styrelse föreslår resultatbaserat personaloptionsprogram

Intrum Justitias styrelse föreslår resultatbaserat personaloptionsprogram Intrum Justitia AB:s styrelse har beslutat att föreslå bolagsstämman den 13 maj 2003 att besluta om emission av förlagslån förenat med optionsrätter för genomförande av ett personaloptionsprogram till ett 20- tal ledande befattningshavare. - Intrum Justitias styrelse kommer att föreslå bolagsstämman ett personaloptionsprogram som riktar sig till ett 20-tal ledande befattningshavare. Innehavare av optionerna får enligt förslaget rätt att teckna aktier i Intrum Justitia under perioden 1 juli 2007 till och med den 30 maj 2009. Teckningskursen blir 130 procent av den högsta betalkursen för Intrum Justitia-aktien vid Stockholmsbörsens O-lista under perioden den 1 januari till och med den 30 juni 2003. - Rätten att utnyttja personaloptionerna till förvärv av aktier kommer att styras av utvecklingen av Intrum Justitia-koncernens resultat under verksamhetsåren 2003-2006. - För fullt utnyttjande krävs en genomsnittlig ökning av resultat per aktie, justerat för goodwillavskrivningar, med mer än 10 procent per år under ovan nämnd tidsperiod. - VD:s högsta möjliga tilldelning är 500 000 personaloptioner. Övriga deltagare kan tilldelas mellan 75 000 och 150 000 personaloptioner. "Det föreslagna programmet förutsätter såväl en stark resultattillväxt de kommande fyra åren, som god aktiekursutveckling för att utfallet ska bli gynnsamt för deltagarna i programmet", säger styrelsens ordförande Bo Ingemarson. Sammanfattning av styrelsens förslag Personaloptionsprogrammet avses omfatta totalt 2 525 000 personaloptioner att tilldelas ett tjugotal personer i ledande ställning. Innehavare av personaloptioner föreslås äga rätt att köpa aktier i Intrum Justitia under perioden 1 juli 2007 - 30 maj 2009 till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den högsta betalkursen för Intrum Justitia-aktien vid Stockholmsbörsens O-lista under perioden 1 januari - 30 juni 2003. Rätten att utnyttja personaloptionerna till förvärv av aktier kommer att styras av utvecklingen av Intrum Justitia- koncernens resultat under verksamhetsåren 2003 - 2006. För fullt utnyttjande krävs en genomsnittlig ökning av resultat per aktie justerat för goodwillavskrivningar med mer än 10 procent per år under ovan nämnd tidsperiod. Personaloptionsprogrammet avses säkerställas - både vad avser aktier som ska kunna överlåtas till anställda under personaloptionsprogrammet samt avseende för programmet uppkommande kostnader (framför allt sociala avgifter) - genom en emission till ett helägt dotterbolag, av ett förlagslån om nominellt etthundra kronor med 3 358 250 vidhängande optionsrätter berättigande till nyteckning av aktier i Intrum Justitia AB. Personaloptionerna avses komma att tilldelas vederlagsfritt till anställda i Intrum Justitia-koncernen, varvid koncernchefen avses tilldelas högst 500 000 personaloptioner och övriga tilldelningsberättigade mellan 75 000 och 150 000 personaloptioner. Styrelseledamöter, som inte tillika är anställda i Intrum Justitia, äger ej rätt att deltaga i programmet. Om samtliga personaloptioner och därmed samtliga optionsrätter utnyttjas, innebär det att Intrum Justitias aktiekapital ökar med 67 165 kronor, vilket motsvarar cirka 4 procent av aktiekapital och röster. Med utgångspunkt från Intrum Justitia-koncernens resultat under räkenskapsåret 2002, skulle utnyttjande av samtliga föreslagna optionsrätter medföra följande utspädning av vinst per aktie. Beräkningen har utförts i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR18 och baseras på en antagen teckningskurs samt aktiekurs om 53,30 kronor respektive 37,00 kronor. Resultat per aktie: · Baserat på befintligt antal aktier (84 985 604): 2,04 kronor · Baserat på befintligt antal aktier samt föreslagna optionsrätter (84 985 604 + 3 358 250): 2.03 kronor (0.8 procent utspädning) Syftet med optionsprogrammet är att öka berörda medarbetares engagemang i bolagets värdetillväxt, att förbättra möjligheterna att långsiktigt rekrytera och behålla nyckelmedarbetare samt att knyta de som omfattas av programmet starkare till bolaget. För ytterligare information kontakta: Bo Ingemarson, styrelsens ordförande Tel: 0703-49 45 77 Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10 206 Mobil: 0703-36 78 18 E-post: a.antonsson@se.intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande bolag för hantering av kundfordringar. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 700 anställda i 21 europeiska länder. I Frankrike erbjuder koncernen inkassorelaterade tjänster i till kunder inom de flesta branscher, inklusive välkända företag inom telekom-, bank-, finans- och försäkringsbranschen. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia är börsnoterat sedan den 7 juni 2002, från januari år 2003 på Attract40 segmentet på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar