Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ), organisationsnummer 556607- 7581, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 13 maj 2003 klockan 16.00 i World Trade Center (lokal "New York"), Klarabergsviadukten 70, sektion D, Stockholm. Inregistrering till stämman sker från 15.00. Före stämman bjuds på kaffe. Rätt att deltaga i bolagsstämman Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 3 maj 2003 (Observera att detta är en lördag, se vidare nedan), · dels senast torsdagen den 8 maj klockan 16.00 anmäla sitt deltagande till Intrum Justitia AB (se nedan angående anmälan) Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före lördagen den 3 maj 2003. Aktieägarna erinras om att den 3 maj är en lördag och att registrering således måste vara verkställd fredagen den 2 maj 2003. Anmälan mm Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras på bolagets webbplats www.intrum.com, via e-post agm@intrum.com, per fax 08-546 10 211, per telefon 08-546 10 250 eller per post till Intrum Justitia AB, "Bolagsstämma", 105 24 Stockholm. Vid anmälan ska uppges aktieägares namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning för bolagsstämman 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordningen 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2002 8 Verkställande direktörens stämmotal 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2002 års förvaltning 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15 Fråga om utnämning av nomineringskommitté 16 Fråga om uppdrag till styrelsen att utse ersättningskommitté och revisionskommitté 17 Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram och därmed sammanhängande emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter samt godkännande av förfogande över optionsrätterna inom ramen för personaloptionsprogrammet 18 Stämmans avslutande Beslutsförslag Resultatdisposition (punkt 10) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 300 495 037 kronor disponeras så att en krona per aktie, sammanlagt 84 985 604 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 215 509 433 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 16 maj 2003. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg onsdagen den 21 maj 2003. Styrelse samt styrelse- och revisorsarvode (punkterna 12-14) Större ägare, tillsammans med några svenska institutionella ägare, representerande 53 procent av det totala kapitalet och antalet röster i bolaget, har bildat en nomineringskommitté inför 2003 års ordinarie bolagsstämma. I nomineringskommittén ingår Marianne Nilsson för Robur fonder, Peter Bolte för Handelsbanken fonder, Mats Gustafsson för SEB fonder, Christian Salamon för Industri Kapital, Bo Göransson för Parkerhouse Investments med Bo Ingemarson, ordförande i Intrum Justitia som sammankallande. Nomineringskommittén föreslår nedan angivna beslut: · Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska vara 7 respektive 2 (punkt 12) · Arvodet till styrelsen fastställs att utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande samt ytterligare 225 000 kronor att användas för arvodering för utfört kommittéarbete, utöver ordinarie styrelsearbete, totalt 1 725 000 kronor (punkt 13) · Arvode till revisorn fastställs att utgå enligt godkänd räkning (ärende 13) · Omval av styrelseledamöterna Björn Fröling, Reinhold Geijer, Bo Göransson, Bo Ingemarson, Maria Lilja, Dennis Punches och Christian Salamon samt styrelsesuppleanterna Rolf Granström och Stefan Linder, samtliga för tiden fram intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma (punkt 14) Aktieägare, vilka tillsammans representerar cirka 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har anmält att de ställer sig bakom förslagen. Upplysningsvis meddelas att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vid extra bolagsstämma i juni 2001 utsågs till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2005. Nomineringskommitté (punkt 15) Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna") föreslår i huvudsak att bolagsstämman beslutar utse en nomineringskommitté som ska bestå av från bolaget fristående ledamöter varav en ledamot bör vara företrädare för de mindre aktieägarna. Aktieägare i bolaget, vilka tillsammans representerar cirka 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på Aktiespararnas förslag och i stället kommer att föreslå stämman att bolagets nomineringskommitté årligen ska bildas enligt en procedur - i likhet med tidigare - som i huvudsak innebär att styrelsens ordförande inför kommande ordinarie stämma sammankallar en representant vardera från de fem största aktieägarna, enligt registrering hos VPC per den sista december. Ersättnings- respektive revisionskommitté (punkt 16) Aktiespararna föreslår att bolagsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Aktieägare i bolaget, vilka tillsammans representerar cirka 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på Aktiespararnas förslag och i stället kommer att föreslå att styrelsen avgör huruvida ersättningskommitté respektive revisionskommitté ska bildas. Upplysningsvis meddelas att styrelsen under 2002 inom sig har bildat en ersättningskommitté samt att styrelsen har beslutat att bilda en revisionskommitté omedelbart efter bolagsstämman. Personaloptionsprogram (punkt 17) Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram och därmed sammanhängande emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter samt godkännande av förfogande över optionsrätterna inom ramen för personaloptionsprogrammet. A. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om antagande av Bolagets personaloptions-program 2003/2009. Inom ramen för personaloptionsprogrammet ska kunna utges personaloptioner med rätt att förvärva högst 2 525 000 aktier i Bolaget. Varje personaloption ska därvid kunna utnyttjas för förvärv av en aktie i Bolaget mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande 130 procent av den högsta betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni 2003 enligt Stockholmsbörsens O-lista. Personaloptionerna ska kunna tilldelas personer i Sverige och utomlands, som vid tiden för tilldelningen är tillsvidareanställda i bolag inom koncernen och som vid nämnda tidpunkt inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning. Tilldelning av personaloptioner ska även kunna ske till personer som efter den initiala tilldelningen erhåller sådan anställning som avses ovan. Vad gäller anställda i utlandet förutsätts därvid dels att tilldelning av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Programmet beräknas komma att omfatta ett tjugotal personer i ledande ställning. Tilldelning ska kunna ske enligt följande: Verkställande direktören i bolaget kan tilldelas högst 500 000 personaloptioner. Övriga tilldelningsberättigade kan tilldelas mellan 75 000 och 150 000 personaloptioner. Vid tilldelning ska bland annat den anställdes prestation, ställning inom och insats för Bolaget beaktas. Rätten att utnyttja personaloptionerna till förvärv av aktier kommer att styras av utvecklingen av Intrum Justitia-koncernens resultat under verksamhetsåren 2006-2006. För fullt utnyttjande krävs en genomsnittlig ökning av resultatet per aktie justerat för goodwillavskrivningar med mer än 10 procent per år under ovan nämnd tidsperiod. Utfärdade personaloptioner ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas till tredje man. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska inte erhålla personaloptioner. Rätten att förvärva nya aktier enligt personaloptionerna ska för respektive innehavare kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2009, där denna rätt är relaterad till vissa i förslaget angivna beräkningsgrunder samt under förutsättning att vederbörande fortfarande är anställd i koncernen. Personaloptionerna ska utfärdas vederlagsfritt, vilket kan medföra skatteeffekter för mottagarna. Anledningen till införandet av bolagets personalprogram 2003/2009 är dels att kunna behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till koncernen, dels att bereda möjlighet för nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner att erhålla delägarskap i bolaget. Detta bedöms resultera i ett incitament för de nämnda personerna, vilket i sin tur påverkar koncernens fortsatta utveckling positivt och därmed vara till nytta för aktieägarna. B. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att bolaget ska emittera skuldebrev om nominellt högst 100 kronor förenade med högst 3 358 250 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldebrevet ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag till bolaget ("Dotterbolaget"), vilket ska förfoga över optionsrätterna i enlighet med vad som anges nedan under punkt C. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juli 2003 till och med den 1 juli 2009. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av den högsta betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni 2003 enligt Stockholmsbörsens O-lista. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning enligt detta förslag att bli högst 67 165 kronor, motsvarande cirka 4 procent av nuvarande aktiekapital och röster. Utspädningseffekten i termer av vinst per aktie beräknat enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR18) blir lägre än 1 procent vid en antagen teckningskurs om cirka 53 kronor och en antagen aktiekurs om cirka 37 kronor. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att kunna behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till koncernen, dels att bereda möjlighet för nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner att erhålla delägarskap i bolaget. Detta bedöms resultera i ett incitament för de nämnda personerna, vilket i sin tur påverkar koncernens fortsatta utveckling positivt och därmed vara till nytta för aktieägarna. C. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att godkänna att Dotterbolaget, efter avskiljande av optionsrätterna, ska kunna förfoga över dessa för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna samt för att täcka vissa kostnader som uppkommer i samband med eventuellt utnyttjande av personaloptionerna. Dotterbolaget ska vidare äga rätt att överlåta optionsrätter till annat dotterbolag i koncernen förutsatt att det dotterbolaget innehar sådana optionsrätter för samma ändamål och på samma villkor som Dotterbolaget. Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att inställa emissionen och erbjudandet till de anställda senast den 30 juni 2003 om marknadsförhållandena eller omständigheterna i övrigt av styrelsen vid denna tidpunkt bedöms olämpliga. Bolagsstämman föreslås bemyndiga verkställande direktören att vidtaga de smärre justeringar i beslutet enligt denna punkt som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Patent- och registreringsverket. Bolagsstämmans beslut under punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 17 jämte handlingar enligt 4 kap 4 §, jämte 5 kap 3 § och 9 kap 16 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga för aktieägarna från och med den 29 april 2003 på bolagets kontor, Marcusplatsen 1A i Nacka, samt översändes per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i april 2003 Intrum Justitia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10 206 Mobil: 0703-36 78 18 E-post: a.antonsson@se.intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande bolag för hantering av kundfordringar. Koncernen omsätter över 2,7 miljarder kronor och har omkring 2 700 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia är börsnoterat sedan den 7 juni 2002, från januari år 2003 på Attract40 segmentet på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar