Delårsrapport juli - september 2017

FORTSATT FOKUS PÅ CE-MÄRKNING OCH LANSERING I SVERIGE

VINNOVA BIDRAR INFÖR AKTIVITETER I RESTEN AV EUROPA

Sammanfattning av kvartalsrapporten

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (januari – september 2017)

 • Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning 522 (663) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 5 886 (3 388) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -5 211 (-2 734) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-0,34) SEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 972 KSEK

TREDJE KVARTALET (juli - september 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning 170 (186) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 2 076 (1 110) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 753 (-924) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,11) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Invent Medic erhåller bidrag från Vinnova med 170 000 SEK för projektet ”Förberedande arbete för lansering av TVS i Europa (exkl. Sverige)”

 

Resultat i korthet

KSEK  2017  2016  2017  2016  2016 
jul-sep  jul-sep  jan-sep  jan-sep  jan-dec 
Rörelsens intäkter  323 186 675 663 840
Rörelsens kostnader  -2 076 -1 110 -5 886 -3 388 -5 073
Rörelsens resultat  -1 753 -924 -5 211 -2 725 -4 233
Periodens resultat  -1 753 -924 -5 211 -2 734 -4 243

VD’s sammanfattning

”Vi arbetar intensivt mot vårt mål att kunna erbjuda alla kvinnor med ansträngningsinkontinens en produkt som kan bidra till en trygg vardag utan oro för vad som kan hända. Vår multicenterstudie pågår på kliniker runt om i Sverige och i dagsläget är drygt 60% av studiepopulationen rekryterad och prognoserna visar fortsatt att studien kommer att kunna slutföras enligt plan.”

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar