Bokslutskommuniké 2015

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 317 kronor per aktie jämfört med 250 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 29,9 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 10,4 procent. Substansvärdet per den 17 februari uppgick till 297 kronor per aktie(1).
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 57,2 procent under perioden och överträffade därmed index (SIXRX) med betydande marginal.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,75 (6,00) kronor per aktie.

INDUSTRIRÖRELSEN

Fjärde kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 9 procent till 2 166 (1 994) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 13 procent till 2 284 (2 018) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 270 (229) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,8 (11,4) procent för kvarvarande verksamheter.
 • Under kvartalet förvärvade Nord-Lock sin distributör i Korea, med 10 anställda och en årsomsättning på cirka
 • 35 Mkr. Vidare förvärvade Latour 66,1 procent av aktierna i Neuffer Fenster + Türen GmbH med en årsomsättning på cirka 13 MEUR och 24 anställda.
 • Latour har under kvartalet träffat avtal om att avyttra affärsområde Specma Group. Den 4 januari 2016 fullföljdes försäljningen för ett EV-värde motsvarande 780 Mkr.

Helåret

 • Industriföretagens orderingång ökade med 13 procent till 8 613 (7 643) Mkr, innebärande en ökning med 2 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 13 procent till 8 555 (7 559) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 972 (755) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,4 (10,0) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4 299 (2 064) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 117 (1 874) Mkr, vilket motsvarar 25,81 (11,75) kronor per aktie. Resultatet inkluderar realisationsvinster på 1 753 Mkr vilket motsvarar 11,0 kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 2 205 (3 516) Mkr vid utgången av december, och motsvarar 4 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under perioden med 31,6 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 10,4 procent.
 • Under första kvartalet förvärvades 30,1 procent av aktierna i Troax Group AB, med en årsomsättning på cirka 900 Mkr. Under andra och fjärde kvartalet minskades ägarandelen i Nobia till 2,8 procent efter avyttring av 18,4 miljoner aktier motsvarande en köpeskilling på 1,8 miljarder kr.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Dotterbolaget Specma Seals inom affärsområdet Latour Industries förvärvade i januari norska All Sealing Solutions med en årsomsättning på 27 MNOK och 15 anställda.

(1) Substansvärdet den 17 februari 2016 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 17 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.


VD-ord

”2015 blev det bästa året någonsin för Latour. Rörelseresultatet i fjärde kvartalet innebar också att det var det bästa fjärde kvartalet någonsin för industrirörelsen. Detsamma gällde för andra och tredje kvartalet 2015. Trots svag organisk tillväxt och fortsatta ganska betydande satsningar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring, som alla tagits över resultaträkningen, så ökar resultatet kraftigt. Lägg därtill att våra börsnoterade innehav levererat bra resultat och därmed under året haft en värdeutveckling som överstiger jämförbart index. Även de delägda onoterade innehaven levererar bra resultat, men har bara marginell påverkan på koncernen som helhet. Sammantaget blir även det konsoliderade redovisade nettoresultatet ett rekordresultat, 4,1 miljarder kronor.

Orderingången i industrirörelsen ökade under fjärde kvartalet organiskt med 3 procent och nettoomsättningen med 7 procent. För helåret var motsvarande tillväxttal 2 procent i såväl orderingång och fakturering. Bäst utvecklades våra affärsområden Hultafors Group och Latour Industries. Swegon och Nord-Lock har haft en något svagare utveckling, även om sista kvartalet uppvisar en bättre utveckling. När vi inkluderar förvärv och valutaeffekter var tillväxten i industrirörelsen under året 13 procent i såväl orderingång som fakturering.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet ökade med 17 procent till 270 (229) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,8 (11,4) procent. Rörelseresultatet för helåret ökade med 29 procent till 972 (755) Mkr.

Det allmänna marknadsläget är fortsatt svårbedömt. Viktiga frågor för världsekonomin är att olja- & gasindustrin stabiliseras på en nivå som är långsiktigt hållbar samt att utvecklingen i Kina stabiliseras. USA har tappat lite tempo kanske främst till följd av utvecklingen inom olja-, gas- och gruvindustrin. Och även om delar av Europa långsamt utvecklas bättre, så känns det inte som att det ännu är en stabil och uthållig uppgång.

Vi ser fortfarande goda förutsättningar att fortsätta redovisa bra resultat, även med en relativt svag marknads-utveckling. Vi styr våra verksamheter utifrån att vi inte kan räkna med någon betydande hjälp från konjunkturen. Men vi slår inte av på takten i våra satsningar, oavsett om det gäller produktutveckling, marknadsföring eller försäljning. Detta gäller inte minst behovet av att även i traditionell industri öka innehållet av digitala lösningar. Förvärvet av Neuffer under fjärde kvartalet ser jag som en viktig byggsten i vårt digitaliseringsarbete.

Vi har en stark finansiell position så det finns ingen anledning att slå av på förvärvstakten, oavsett om det blir sämre tider. Snarare torde möjligheterna kunna öka.

I industrirörelsen genomförde vi två förvärv under fjärde kvartalet. Nord-Lock förvärvade sin distributör i Korea, med en årsomsättning på 35 Mkr och 10 anställda. Korea är med sin betydande tillverkningsindustri en mycket viktig marknad för Nord-Lock. Vidare förvärvade Latour-Gruppen tyska Neuffer Fenster + Türen GmbH i Tyskland med en årsomsättning på 13 MEUR och 24 anställda. Förvärvet innebär ett viktigt insteg för Latour i den digitala världen, och kommer att bidra till ett ökat kunnande inom hela industrirörelsen.

Under fjärde kvartalet träffade vi avtal om att sälja Specma Group. Vi offentliggjorde redan i augusti vår avsikt att avyttra affärområdet, och vi är mycket nöjda med att vi hittade en bra ny industriell ägare i danska Hydra-Grene. Hydra-Grene har stor erfarenhet inom hydraulik, och har ambitioner att fortsätta utveckla Specmas och Hydra-Grenes positioner i såväl Norden som globalt. För vår del var avyttringen en naturlig del i vårt fortsatta fokus på verksamheter som uppfyller de investeringskriterier vi idag har.

Flera av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för fjärde kvartalet. Det är överlag en fortsatt mycket positiv utveckling som bolagen rapporterar, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Under fjärde kvartalet fortsatte vi att avyttra aktier i Nobia, och vårt innehav uppgår vid årsskiftet till 2,8 procent av kapital och röster.

Börsportföljens värde har under 2015 ökat med 31,6 procent justerat för utdelningar, vilket är bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 10,4 procent. Substansvärdet i Latour ökade under 2015 med 29,9 procent justerat för utdelning till 317 kronor per aktie. Den positiva utgången av 2015 gör att styrelsen föreslår en utdelningshöjning till 6,75 (6,00) kronor per aktie.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef


För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 425 08. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1119822&s=1&k=9C0CB2275E1D34E24A8CC812683E3828


Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 08.30.

Prenumerera

Dokument & länkar