Extra bolagsstämma i Latour

Vid den extra bolagsstämman i Investment AB Latour (publ) den 25 oktober 2017 beslutades att:

  • i enlighet med styrelsens förslag avyttra dotter-dotter-dotterföretaget AVT Industriteknik AB till bolag som kontrolleras av anställd inom koncernen. AVT utgör en obetydlig del av Latours tillgångar och eget kapital. Avyttringen kommer att genomföras i oktober 2017, och kommer att ha obetydlig effekt på Latourkoncernens resultat, finansiella ställning och substansvärde. En extra bolagsstämma var nödvändig för denna transaktion då de s. k. LEO-lagsreglerna i aktiebolagslagen inte gör skillnad på vad som är väsentligt och oväsentligt.

Göteborg 2017-10-25

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017, kl. 16.30 CET.

Om oss

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar