Bokslutskommuniké 2017

  • Substansvärdet ökade under 2017 med 6,0 (25,2) procent till 128 (124) kronor per aktie.
    Index steg med 9,5 (9,6) procent och därmed utvecklades substansvärdet 3,5 (+15,6) procentenheter sämre än index
  • Under årets fjärde kvartal minskade substansvärdet med 0,1 procent.
    Index sjönk med 2,7 procent och därmed utvecklades substansvärdet 2,6 procentenheter bättre än index
  • Resultatet per aktie uppgick för 2017 till 8,47 (25,68) kronor.
    Under årets fjärde kvartal uppgick resultatet per aktie till -0,17 (+1,15) kronor
  • Föreslagen sakutdelning om, för varje tiotal aktier i Öresund, en aktie i Bilia och en aktie i MQ Holding, motsvarande cirka 10 kronor per Öresundaktie [1] (föregående år lämnades en kontantutdelning om 4,75 kronor per aktie)

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 6,0 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2017 till 128 kronor per aktie[2], vilket är en ökning med 6,0 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2016 (124 kronor per aktie den 31 december 2016). Detta är 3,5 procentenheter sämre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 9,5 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal minskade substansvärdet med 0,1 procent. Index sjönk under motsvarande period med 2,7 procent.

Större[3] positiv påverkan på substansvärdet under 2017 hade innehaven i Fabege, Oriflame, Bulten, Catena Media, Ework Group och Scandi Standard. Större negativ påverkan på substansvärdet under 2017 hade innehavet i Bilia.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 december 2017 var 131,75 kronor (152,50 kronor den 31 december 2016), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om -11 (43) procent under 2017.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2017

Antal Kurs, kr[4] Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 500 000 174,30 959 21 16,5
Bilia 11 395 700 79,50 906 20 15,6
Scandi Standard 7 222 497 63,75 460 10 7,9
Catena Media 3 758 996 103,00 387 9 6,6
Svolder[5] 3 897 446 99,00 386 8 6,6
SEB 3 750 000 95,80 359 8 6,2
Nordax 5 908 226 52,75 312 7 5,4
Bulten 2 263 535 122,75 278 6 4,8
Oriflame 785 000 338,00 265 6 4,6
Ambea 3 166 667 73,75 234 5 4,0
Övriga noterade värdepapper 837 18 14,4
Summa noterade värdepapper 5 383 118 92,4
Onoterade värdepapper 
Summa onoterade värdepapper 272 6 4,7
Övriga tillgångar och skulder, netto[6] 171 4 2,9
Totalt 5 825 128 100,0

Bokslutskommunikén (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.  

Stockholm den 19 januari 2018

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.  

[1] Baserat på sista köpkurs den 31 december 2017 i Bilia (79,50 kronor per aktie) och i MQ Holding (26,60 kronor per aktie) och med avdrag för av
marknaden förväntade kommande utdelningar i Bilia (4,28 kronor per aktie) och i MQ Holding (1,75 kronor per aktie) motsvarar den föreslagna utdelningen
omkring 10,01 kronor per Öresundaktie. Familjen Qviberg har låtit meddela att man fortsatt kommer att vara långsiktiga aktieägare i såväl Bilia som MQ Holding.
Se vidare avsnittet Årsstämma och utdelning på sidan 3.

[2] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[3] Överstigande 50 Mkr.

[4] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[5] I december 2017 genomförde Svolder en aktiesplit 2:1.

[6] Varav likvida medel uppgick till 179 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar