Delårsrapport för moderbolaget 1 januari - 30 september 2000


Öresund +28 % efter tre kvartal

Volatiliteten på världens aktiemarknader har varit hög. Osäkerheten kring konjunkturen och de framtida vinsterna har varit i fokus. OM Stockholmsbörsens generalindex, justerat för utdelningar, har hittills i år gått upp med 2 % efter att marknaden fallit under det tredje kvartalet med 6 %. I USA har Dow Jones index hittills i år fallit med 7 % och Nasdaq med 10 %. Under det tredje kvartalet har dock Dow Jones index gått upp med 2 %, samtidigt som Nasdaq har fortsatt ned med 7 %.

Öresunds substansvärde har under årets första nio månader gått upp med 28 %, justerat för lämnad utdelning. Under det tredje kvartalet ökade substansvärdet med drygt 5 %. Den positiva utvecklingen för Öresund förklaras främst av uppgångar i Custos, Hagströmer & Qviberg och PyroSequencing samt det under första kvartalet sålda innehavet i Industrivärden.

Dotterbolaget TMT One (f d Rivus) har kapitaliserats enligt beslut på Öresunds bolagsstämma. Under november avses Öresunds innehav i TMT One, motsvarande 88 % av aktierna, utdelas till Öresunds aktieägare. I samband därmed kommer TMT One att ansöka om notering. TMT Ones verksamhet enligt den nya inriktningen – telekom, media och teknologi – har påbörjats och nya investeringar har genomförts. Utveckling av substansvärde och generalindex Öresundkoncernens substansvärde, justerat för lämnad utdelning, har under perioden 1 januari – 30 september 2000 ökat med 28 % från 335 kronor per aktie till 413 kronor per aktie. OM Stockholmsbörsens generalindex, justerat för lämnade utdelningar, ökade under samma period med 2 %.

Börskursen den 30 september 2000 var 335 kronor (250 kronor den 31 december 1999) vilket innebar att investmentbolagsrabatten den 30 september 2000 uppgick till 19 % (25 % den 31 december 1999).

Portföljens riskexponering
I nedanstående diagram presenteras Öresundkoncernens största aktieinnehav ägda direkt och indirekt genom Custos uttryckt i procent.

Resultat och finansiell ställning
Moderbolagets resultat efter finansiella poster, inklusive skattefria reavinster på 1 230 Mkr (f å 378 Mkr), uppgick för perioden 1 januari – 30 september 2000 till 1 367 Mkr (f å 492 Mkr).

Moderbolagets nettoupplåning, räntebärande skulder minskat med likvida medel, uppgick den 30 september 2000 till 59 Mkr (den 31 december 1999 uppgick nettoupplåningen till 383 Mkr).

Soliditeten inklusive övervärden i portföljen är 98 % (85 %per 31 december 1999). Marknadsvärdet på moderbolagets värdepappersportfölj uppgick den 30 september 2000 till 4 277 Mkr och det bokförda värdet till 2 796 Mkr (4 057 Mkr respektive 2 211 Mkr den 31 december 1999). Övervärdet i moderbolagets värdepappersportfölj uppgick således till 1 481 Mkr (1 846 Mkr den 31 december 1999).

Uppgifter avseende koncernen
Denna delårsrapport omfattar moderbolagets resultat- och balansräkningar. Det presenterade substansvärdet avser dock koncernens substans, beräknat med hjälp av värdet på värdepappersportföljen enligt gängse metoder. En formell rapport innehållande koncernens resultat- och balansräkningar, där intresseföretagen redovisas enligt kapitalandelsmetoden, presenteras nästa gång i årsredovisningen för 2000.


Kommande rapporttillfällen under år 2000

Bokslutskommuniké 2000 19 januari 2001
Årsredovisning 2000 mars 2001
Bolagsstämma 30 mars 2001

Öresund redovisar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar.

Substansvärdet presenteras dessutom på Öresunds hemsida,
www.oresund.se samt på www.huginonline.se

Stockholm den 9 oktober 2000


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar