DELÅRSRAPPORT FÖR TMT ONE AB AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER

Report this content


TMT One bedriver aktiv handel med aktier och andra värdepapper med huvudsakligt inriktning mot likvida tillgångar. Bolaget deltar även i ett flertal nyemissioner. Tidvis utnyttjar bolaget optioner, konvertibler och andra derivatinstrument för att utnyttja värderingsimperfektioner på marknaden.

Inom ramen för den aktiva handeln placerar bolaget inom TMT-sektorn, som står för "Telecom, Media och Technology". Bolaget bedömer att sektorn är långsiktigt intressant, samt att en fördjupad värderingsansats och fokus på entreprenören ger möjlighet till ett gott värdeutfall. Bolagets ledning och styrelse har ett brett kontaktnät inom denna sektor. Företrädesvis sker placeringar i bolag som har en fungerande organisation och slagkraftig affärsidé. TMT One får för närvarande 30-100 placeringsförslag per månad inom denna sektor.

Bolaget har varit verksamt inom aktiv värdepappershandel under det gamla namnet AB Rivus sedan lång tid tillbaka. I början av maj tillträdde en ny ledning med gedigen erfarenhet från de finansiella marknaderna. Affärssidan består i dag av tre personer;

Jonas Wahlström, f 1958, VD. Ekonomie licenciat, civilingenjör, civilekonom,.
Anders Elsell, f 1957, placeringsansvarig. Civilingenjör, civilekonom,
Erik Törnberg, f 1970, placeringsansvarig. Civilekonom.

Bolaget har en delvis ny styrelse, bestående av
Sven Hagströmer (ordförande), f 1943
Hans Karlsson, f 1950
Anne Lidgard, f 1961
Mats Qviberg, f 1953
Jonas Wahlström (VD), f 1958.

Bolaget har idag ett bedömt marknadsvärderat eget kapital om 961 Mkr. Investment AB Öresund äger 88% av kapitalet i TMT One och resterande 12% ägs huvudsakligen av anställda på TMT One. Öresunds bolagsstämma har fattat beslut om att under 2000 dela ut TMT One till sina aktieägare via Lex ASEA, varefter TMT One avses noteras på börs eller annan marknadsplats.

Omsättning och resultat
Bolagets omsättning för perioden 00-01-01 till och med 00-09-30 uppgick till 2.666 (2.173) Mkr. Rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till 98 (-64) Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 133 (1) Mkr. Resultatet efter finansnetto för perioden fram till att den nya ledningen tillträdde uppgick till 190 Mkr.

Verksamheten
Sedan den nya ledningen tillträdde i maj 2000 är fokus är fortsatt aktiv handel med värdepapper, men inriktningen på placeringarna är i högre grad Telekom, Media och Teknologi. Detta innebär att perioden 00-01-01 till 00-09-30 i sin helhet inte fullt ut speglar den inriktning som bolaget kommer att ha framgent.

Sedan början av maj har den nya ledningen genomför ett antal åtgärder för att skapa det "nya" TMT One. De huvudsakliga punkterna har varit:
· Två nyemissioner, den ena riktad till Investment AB Öresund och den andra till Valen BVBA (Jonas Wahlström). Dessa nyemissioner omfattade 10.184.132 respektive 1.400.000 aktier till belopp motsvarande 101,8 respektive 100,8 Mkr. Emissionen till Öresund genomfördes till kursen 10 kr per aktie och emissionen till Valen BVBA genomföres till kursen 72 kr per aktie. Emissionen till Valen BVBA föregicks av en oberoende värdering.
· Ett ovillkorat aktieägartillskott om 590,8 Mkr erhölls från Investment AB Öresund.
· Bolaget har bytt namn från AB Rivus till TMT One AB.
· Bolagets aktier har registrerats hos Värdepappercentralen, VPC.
· TMT One har byggt upp en egen infrastruktur med eget ekonomisystem, eget datanätverk och egen telefonväxel. Efter avknoppningen från Öresund kvarstår endast förhållandet att TMT One andrahandshyr sina lokaler från Öresund.
· Dotterbolaget Ven Capital är under avveckling. Värdet på Ven Capital garanteras av Öresund.
· En ekonomichef har anställts, Mats Gustafsson(f 1966).
· Bolaget har för avsikt att ansöka om notering på Stockholm Fondbörs O-lista.

De första nio månaderna 2000
TMT One har under denna period tillförts totalt 793,4 Mkr i form av nyemissioner och ovillkorat aktieägartillskott. Under 1999 var dåvarande AB Rivus en integrerad del av Investment AB Öresunds riskhantering, varför resultatet för AB Rivus skall ses tillsammans med resultatet för hela Öresundskoncernen. Detta innebär att siffrorna för motsvarande period under 1999 inte är helt jämförbara.

Noterade och inofficiellt noterade aktier värderas efter senaste avslut per 00-09-30. Onoterade aktier värderas till senaste externa emission, senaste kända försäljning av aktier till extern part eller, om sådana transaktioner ej genomförts efter TMT Ones placering, till anskaffningsvärde.

Placering i AD2YOU om 12 Mkr avser aktier 6 Mkr och konvertibler 6 Mkr.

Öresund garanterar att 90,1% av Ven Capitals värde är 58 Mkr. Ven Capitals bokförda värde är 23 Mkr. Detta förklarar att det marknadsvärderade egna kapitalet överstiger det redovisade egna kapitalet i balansräkningen med 35 Mkr.

Skuld aktielån har minskat från 1.338 Mkr till 0 Mkr, då samtliga positioner återköpts under perioden. Även varulagret har minskat från 1.539 Mkr till 337 Mkr och kassa och bank har ökat från 39 Mkr till 556 Mkr på grund av den nya inriktningen.

Marknadsförutsättningar
Efter att ha stigit kraftigt i början av året har nu den svenska marknaden fallit tillbaka till samma nivåer som vid årsskiftet. Inom främst data/it har kurskorrigeringen varit kraftig, och sedan årsskiftet har Affärsvärden IT-index index fallit med 34%. Det som sker inom denna bransch, och till viss mån i samtliga övriga branscher, är att bolag med svag affärsmodell går överstyr, andra bolag omstruktureras, köps upp eller fusioneras medan starka bolag etablerar sig som marknadsledande inom sitt område. Denna omstrukturering går relativt fort, vilket ger goda förutsättningar för att marknaden snabbt återhämtar sig. TMT One har positionerat sig för att kunna dra full nytta av den väntade återhämtningen.

Finansiell ställning
TMT One har, och avser att framgent fortsätta ha, en stark finansiell ställning. Bolagets marknadsvärderade egna kapital uppgår till 961 Mkr kronor, varav 556 Mkr är placerat i mycket likvida tillgångar. Bolaget är idag i princip skuldfritt med endast 4 Mkr i skulder. Bolaget har även 200 Mkr i outnyttjade kreditramar.

Kommande ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2000 23 januari 2001
Årsredovisning 2000 februari 2001
Ordinarie bolagsstämma 28 mars 2001Stockholm 12 oktober 2000

Mats Qviberg
VD Investment AB Öresund

Jonas Wahlström
VD TMT One AB

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar