Flaggning CTG, 041207

Investment AB Öresund ("Öresund") har i dag avyttrat 16.400.000 aktier i C. Tybring-Gjedde ("CTG"). Efter försäljningen innehar Öresund 23.106.785 aktier i CTG, motsvarande 19,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget före utspädning. Vid antagande om att samtliga utestående teckningsoptioner konverteras till aktier motsvarar ägarandelen 19,7 procent av kapitalet och rösterna. Öresund har i samband med denna transaktion förbundit sig att under sex månader inte sälja fler aktier i CTG utan ABG Sundal Colliers samtycke.
 
Öresund blev vid fusionen med AB Custos ("Custos") största ägare i CTG. Custos har varit ägare i bolaget sedan 1999. "CTG har under de senaste två åren visat en mycket fin resultatutveckling efter en rad svåra år där Custos stått vid bolagets sida. Bolaget står nu starkt både operationellt och finansiellt, varför det är naturligt att Öresund minskar sitt ägande. Öresund förblir dock största ägare i CTG och tror att bolaget har fortsatt god potential" säger Mats Qviberg, VD för Öresund i en kommentar.    
 
 
Stockholm den 7 december 2004
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
 
Frågor besvaras av Mikael Nachemson, telefon 08 - 402 33 09.
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar