Investment AB Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

  • Substansvärdet ökade med 17 procent till 344 kronor per aktie
  • Resultatet per aktie uppgick till 21 kronor

    SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 17 PROCENT Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2003 till 344 kronor per aktie [1], vilket är en ökning med 17 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan den 31 december 2002 (312 kronor den 31 december 2002). Detta var 2 procentenheter sämre än Findatas avkastningsindex, som under motsvarande period steg med 19 procent. Under det tredje kvartalet ökade substansvärdet med 34 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppgång med 11 procent. Findatas avkastningsindex steg under motsvarande period med 7 procent.   Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari - 30 september 2003, hade innehaven i Drott, Custos, Wihlborgs, Hagströmer & Qviberg och Bilia. Inget innehav har påverkat substansvärdet väsentligt negativt.   Börskursen den 30 september 2003[2] var 318 kronor (318 kronor den 31 december 2002).   Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 157.475 aktier, varit inlösta skulle substansvärdet per den 30 september 2003 ha uppgått till 345 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.408.308 aktier.   Efter rapportperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om.   SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2003  

 Aktie  Antal  Kurs, kr Marknads-värde, Mkr  Kr/aktie  Andel, %
Wihlborgs 7 751 200 78,50 609 64 18,5
Drott[3] 5 147 500 114,50 589 62 17,9
SCA A 1 400 000 283,00 396 42 12,0
Custos 1 743 235 169,50 296 31 9,0
Sapa 1 495 300 174,00 260 27 7,9
SkiStar 1 148 300 176,00 202 21 6,1
Hagströmer & Qviberg 1 732 670 90,00 156 16 4,7
Avanza 6 099 347 17,90 109 11 3,3
Bilia 1 369 750 78,50 108 11 3,3
HQ Fonder 1 075 416 91,50 98 10 3,0
Övriga värdepapper     298 31 9,1
Övriga tillgångar och skulder, netto     172 18 5,2
Totalt     3 293 344 100,0

    [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund. [2] Avser köpkurs, då betalkurs saknas. [3] Varav 15.700 A-aktier.    KONCERNENS VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj[4], med beaktande av innehavda och utställda optioner, uppgick den 30 september 2003 till 3.121 (2.882 den 31 december 2002) Mkr och det bokförda värdet till 2.354 (2.417 den 31 december 2002) Mkr. Övervärdet uppgick därmed till 767 (465 den 31 december 2002) Mkr. Under det tredje kvartalet förändrades övervärdet positivt med 343 Mkr.   Förändringar i värdepappersportföljen Under det tredje kvartalet 2003 har förvärv av ytterligare aktier i Bilia skett och ägarandelen har därmed ökat till 5,3 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.   Koncernens större nettoförsäljningar, inklusive inlösen, av aktier under det tredje kvartalet 2003 var Custos inlösenaktier, 106 Mkr, och Skandia, 22 Mkr. Det större nettoförvärvet av aktier i koncernen under samma period var Bilia, 33 Mkr. Koncernens större förvärv och försäljningar av värdepapper, inklusive erhållna optionspremier, under delårsperioden framgår nedan.   [4] I uppgifter om koncernens värdepappersportfölj ingår 100 procent av dotterföretaget Ven Capital AB:s värdepapper. Vid beräkning av substansvärdet beaktas dock koncernens skuld till minoriteten.
 
  Större nettoförvärv, 1 januari - 30 september 2003

  Anskaffningsvärde, Mkr
Custos 247
Bilia 77
Wihlborgs 71
Drott 35

    Större nettoförsäljningar, 1 januari - 30 september 2003

  Försäljningslikvid, Mkr
Perbio Science 325
Custos inlösenaktier 106
Skandia 67
Lindex 33

      LIKVIDITETSGARANTI I syfte att öka likviditeten i Öresundaktien utsågs i slutet av juli 2003 Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB till så kallad market maker i Öresunds aktie inom ramen för Stockholmsbörsens system för likviditetsgaranti.     RESULTAT Koncernen Koncernens resultat för delårsperioden, 1 januari - 30 september 2003, uppgick till 199 (528) Mkr, vilket motsvarar 20,80 (55,21) kronor per aktie. De största resultatposterna uppstod inom Förvaltningsverksamheten och var erhållna utdelningar, 120 (101) Mkr, realisationsresultat, 92 (501) Mkr och nedskrivningar i onoterade innehav, -9 (-66) Mkr.   Koncernens resultat för den aktuella rapportperioden, 1 juli - 30 september 2003, uppgick till -14 (110) Mkr, varav realisationsresultaten uppgick till -14 (131) Mkr och nedskrivningar i onoterade innehav uppgick till - (-18) Mkr.   Förvaltningsverksamheten (moderföretaget) Moderföretagets resultat för delårsperioden uppgick till 200 (535) Mkr, vilket motsvarar 20,96 (55,89) kronor per aktie.   Värdepappersrörelsen (dotterföretaget Ven Capital AB) Under perioden 1 januari - 30 september 2003 uppgick nettoomsättningen inom värdepappersrörelsen till 98 (338) Mkr, och periodens resultat efter skatt uppgick till -1 (-7) Mkr.     LIKVIDITET, SOLIDITET OCH INVESTERINGAR Koncernen Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2003 till 176 (106 den 31 december 2002) Mkr. Den justerade soliditeten var 99 procent den 30 september 2003 (99 procent den 31 december 2002). De totala bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar under delårsperioden uppgick till 526 (647) Mkr.     REDOVISNINGSPRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräknings­metoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar företaget de nya rekommen­dationer från Redovisningsrådet som började gälla den 1 januari 2003. Dessa nya rekommendationer har dock ej medfört någon påverkan på moderföretagets och koncernens redovisning.   Uppgifter avseende koncernen Denna delårsrapport omfattar moderföretaget, dotterföretaget Ven Capital AB samt intresse­företagen enligt anskaffnings­värde­metoden. För ett investmentföretag är det substansvärdet och dess utveckling som är det mest intressanta för marknadens aktörer vid bedömningen av företagets värde. Med anledning av detta samt då nödvändig information saknas från intresseföretagen då Öresund publicerar sin delårsrapport ingår intresseföretagen till anskaffningsvärde. En formell delårsrapport innehållande koncernen där intresseföretagen redovisas enligt kapitalandelsmetoden, kommer att upprättas och finnas tillgänglig på Öresunds webbplats i slutet av november 2003.   Koncernens andelar i intresseföretag

   
  Kapital- och rösträttsandel, %
  2003-09-30 2002-12-31
Hagströmer & Qviberg 33,3 35,2
Custos 31,1 7,7
HQ Fonder 25,6 25,3
Avanza 22,9 20,9

  Skatt Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av utdelnings­intäkter och andra finansiella intäkter, en schablon­intäkt motsvarande 1,5 procent av marknads­värdet av värdepappersportföljen vid årets början minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader. Öresunds utdelnings­policy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt.     Dotterföretaget Ven Capital AB är traditionellt beskattat och redovisar därför, med undantag för avsättning till periodiseringsfond, en effektiv skattesats i nivå med den svenska bolagsskattesatsen om 28 procent.     KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

Bokslutskommuniké 2003 22 januari 2004
Årsredovisning 2003 mars 2004
Bolagsstämma 30 mars 2004

  Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på Öresunds kontor samt på webbplatserna www.oresund.se och www.huginonline.se. Dessa rapporter skickas till den som så önskar.   Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dags­tidningar och presenteras dess­utom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se   Stockholm den 8 oktober 2003     Mats Qviberg Verkställande direktör   Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.     Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar