Investment AB Öresund: Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003

2 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2003 till 296 kronor per aktie *) (312 kronor den 31 december 2002). Substansvärdet minskade under det första kvartalet med 5 procent. Detta var 2 procent bättre än Findatas avkastningsindex, som under det första kvartalet sjönk med 7 procent. Störst positiv påverkan på substansvärdet under perioden hade innehavet i Perbio Science. Störst negativ påverkan hade innehaven i SkiStar, Wihlborgs och SCA.   Börskursen den 31 mars 2003 var 295,00 kronor (318 kronor den 31 december 2002).   Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 143.050 aktier, varit inlösta skulle substansvärdet per den 31 mars 2003 ha uppgått till 296 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.422.733 aktier.   Efter rapportperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om.     BESLUT FRÅN BOLAGSSTÄMMAN DEN 31 MARS 2003   Utdelning Utdelningen fastställdes till 20,00 kronor per aktie, med avstämningsdag den 3 april 2003 och beräknad dag för utdelning den 8 april 2003. Mats Qviberg anmälde att Öresund under år 2003 kommer att se över företagets utdelningspolicy med anledning av den föreslagna nya skattelagstiftningen för investmentföretag.   Styrelse och arvoden Till styrelseledamöter omvaldes Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts P. Ekman, Sven Hagströmer, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Dag Tigerschiöld samt nyvaldes Anne-Marie Pålsson. Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes Sven Hagströmer till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade att styrelseledamöterna skall erhålla ett arvode om tillhopa 900.000 kronor. Arvodet fördelas mellan dem enligt styrelsens beslut.   Revisorer Till revisorer för den kommande fyraårsperioden omvaldes auktoriserade revisor Caj Nackstad och nyvaldes auktoriserade revisor Johan Dyrefors. Till revisorssuppleanter för den kommande fyraårsperioden nyvaldes de auktoriserade revisorerna Stefan Holmström och Fredrik Westin.   Nominerings-, ersättnings- och revisionskommittéer Bolagsstämman beslutade att varken nominerings-, ersättnings- eller revisionskommittéer skall utses.  Beträffande nominering av styrelseledamöter beslutade bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att kontakta de fyra största aktieägarna vid ingången av årets fjärde kvartal i syfte att dessa utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna offentliggörs så snart de utsetts.

*)  Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

Delårsrapport, januari - juni 2003 8 juli 2003
Kvartalsrapport, januari - september 2003 8 oktober 2003
Bokslutskommuniké 2003 januari 2004
Årsredovisning 2003 mars 2004

  Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på Öresunds webbplats www.oresund.se och på företagets kontor samt på www.huginonline.se. Rapporter skickas till den som så önskar.   Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet avseende juli månad redovisas den 14 augusti 2003. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dags­tidningar och presenteras dess­utom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se   Stockholm den 8 april 2003     Mats Qviberg Verkställande direktör   Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.   Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar