Investment AB Öresund (publ) - Beslut från Öresunds bolagsstämma den 31 mars 2003

 

UTDELNING Utdelningen fastställdes till 20,00 kronor per aktie, med avstämningsdag den 3 april 2003 och beräknad dag för utdelning den 8 april 2003.   Mats Qviberg anmälde att Öresund under år 2003 kommer att se över företagets utdelningspolicy med anledning av den föreslagna nya skattelagstiftningen för investmentföretag.   STYRELSE OCH ARVODEN Till styrelseledamöter omvaldes Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts P. Ekman, Sven Hagströmer, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Dag Tigerschiöld samt nyvaldes Anne-Marie Pålsson. Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes Sven Hagströmer till styrelsens ordförande.   Bolagsstämman beslutade att styrelseledamöterna skall erhålla ett arvode om tillhopa 900.000 kronor. Arvodet fördelas mellan dem enligt styrelsens beslut.   REVISORER Till revisorer för den kommande fyraårsperioden omvaldes auktoriserade revisor Caj Nackstad och nyvaldes auktoriserade revisor Johan Dyrefors. Till revisorssuppleanter för den kommande fyraårsperioden nyvaldes de auktoriserade revisorerna Stefan Holmström och Fredrik Westin.   NOMINERINGS-, ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSKOMMITTÉER Bolagsstämman beslutade att varken nominerings-, ersättnings- eller revisionskommittéer skall utses.   Beträffande nominering av styrelseledamöter beslutade bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att kontakta de fyra största aktieägarna vid ingången av årets fjärde kvartal i syfte att dessa utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna offentliggörs så snart de utsetts.   Stockholm den 31 mars 2003   Mats Qviberg Verkställande direktör     Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.   Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

 

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar