Kallelse till bolagsstämma i Investment AB Öresund

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga vid bolagsstämman skall;
 •    dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 mars 2003           
 •    dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm eller per telefon 08-402 33 00 eller telefax 08-402 33 03, senast onsdagen den 26 mars 2003, kl. 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, aktie­innehav, adress och telefonnummer. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighets­handlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.
 •  
  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 mars 2003, då sådan införing skall vara verkställd.
   
  Förslag till dagordning
  1.       Stämmans öppnande
  2.       Val av ordförande vid stämman
  3.       Upprättande och godkännande av röstlängden
  4.       Godkännande av dagordningen
  5.       Val av justeringsmän
  6.       Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  7.       Anförande av verkställande direktören
  8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2002
  9.       Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balans­räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2002
  b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fast­ställande av avstämningsdag för utdelning
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk­ställande direktören    
  10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisors­suppleanter
  11.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  12.    Val av styrelse
  13.    Val av revisorer
  14.    Beslut om inrättande av nomineringskommitté samt att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättnings- och revisionskommittéer
  15.    Övriga ärenden
  16.Stämmans avslutande
   
  Utdelning
  Styrelsen föreslår en utdelning om 20,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 3 april 2003. Under förutsättning att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas utdelningen bli utsänd från VPC tisdagen den 8 april 2003.
   
  Fastställande av arvoden
  Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med sammanlagt 900.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.
   
  Val av styrelse och revisorer
  Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag:
   
  Styrelseledamöter: Omval av Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts P. Ekman, Sven Hagströmer, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Dag Tigerschiöld samt nyval av Anne-Marie Pålsson.
  Revisorer: Omval av auktoriserade revisor Caj Nackstad samt nyval av auktoriserade revisor Johan Dyrefors.
  Revisorssuppleanter: Nyval av auktoriserade reviso­rerna Stefan Holmström och Fredrik Westin.
   
  Övrigt
  Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare i bolaget, begärt att följande frågor behandlas på bolagsstämman.
  1. Att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté
  2. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté
  3. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté
   
  Informationsmöte
  Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö. Detta äger rum måndagen den 7 april 2003 kl. 18.00 på Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7 i Malmö för aktieägare som inte har möjlighet att närvara vid stämman.
   
  Vi önskar anmälan om deltagande till informations­mötet senast onsdagen den 26 mars 2003, kl. 16.00. Anmälan sker under samma adress eller telefonnummer som anmälan till bolagsstämman.
  ______________
   
  Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med måndagen den 17 mars 2003 och sänds till aktieägare som så begär.
  ______________
   
  Stockholm i februari 2003
  Styrelsen

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar