Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

24 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2002 till 346 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 2 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan den 31 december 2001 (361 kronor den 31 december 2001). Detta var 24 procent bättre än Findatas Avkastningsindex (SIX Return Index). Under det andra kvartalet minskade substansvärdet med 14 kronor per aktie, vilket motsvarar en nedgång med 4 procent. Findatas Avkastningsindex sjönk under motsvarande period med 20 procent. Störst positiv påverkan på substansvärdet under det första halvåret hade innehaven i SCA, Sapa, Wihlborgs och Custos. Störst negativ påverkan hade innehaven i Quartz Pro, Hagströmer & Qviberg, Ericsson, Skandia och Tele2.   Börskursen den 30 juni 2002 var 329 kronor (315 kronor den 31 december 2001).   Per den 30 juni 2002 fanns det inte några syntetiskt återköpta aktier.     SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2002
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier. Nedsättning av aktiekapitalet, motsvarande 355.786 aktier, har registrerats hos PRV och tillstånd från Stockholms Tingsrätt väntas erhållas under det kommande kvartalet.   KONCERNENS VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ
 Marknadsvärdet på koncernens värde­pappers­portfölj uppgick den 30 juni 2002 till 2.943 (3.463 den 31 december 2001) Mkr och det bokförda värdet till 2.079 (2.237 den 31 december 2001) Mkr. Övervärdet uppgick därmed till 864 (1.226 den 31 december 2001) Mkr. Förändringar i värdepappersportföljenUnder det andra kvartalet 2002 har Custos genomfört ett inlösenprogram. Efter genomfört inlösenprogram uppgår Öresunds ägarandel till 7,7 procent. Koncernens större nettoförvärv respektive nettoförsäljningar av värdepapper under det första halvåret framgår nedan. 

   


  Efter rapportperiodens utgång har förvärv skett av konverteringslån i Adcore AB, under namnändring till Klövern AB, med ett nominellt värde om 32 Mkr, motsvarande 9,7 procent av kapitalet och 5,7 procent av rösterna i bolaget efter konvertering samt pågående nyemission.     KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat för perioden 1 januari - 30 juni 2002 uppgick till 418 (464) Mkr, vilket motsvarar 43,73 (45,78) kronor per aktie. Realisationsresultaten i förvaltningsverksamheten uppgick till 370 (306) Mkr och nedskrivningar i onoterade innehav uppgick till -48 (-) Mkr. Utdelningarna uppgick till 100 (161) Mkr.   KONCERNENS LIKVIDITET, SOLIDITET OCH INVESTERINGAR Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2002 till 464 (109 den 31 december 2001) Mkr. Den justerade soliditeten var 94 procent den 30 juni 2002 (99 procent den 31 december 2001). De totala investeringarna, inklusive materiella anläggningstillgångar, uppgick under perioden till 365 (366) Mkr.   MODERFÖRETAGET Moderföretagets resultat för perioden 1 januari - 30 juni 2002 uppgick till 421 (462) Mkr, vilket motsvarar 43,99 (46,58) kronor per aktie.     REDOVISNINGSPRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräknings­metoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar företaget de nya rekommen­dationer från Redovisningsrådet som började gälla den 1 januari 2002. Dessa nya rekommendationer har dock ej medfört någon påverkan på moderföretagets och koncernens redovisning.   Uppgifter avseende koncernen Denna delårsrapport omfattar moderföretaget, dotterföretaget Ven Capital AB samt intresse­företagen[1] enligt anskaffningsvärde­metoden. För ett investmentföretag är det substansvärdet och dess utveckling som är det mest intressanta för marknadens aktörer vid bedömningen av företagets värde. Med anledning av detta samt då nödvändig information saknas från intresseföretagen då Öresund publicerar sin delårsrapport ingår intresseföretagen till anskaffningsvärde. En formell delårsrapport innehållande koncernen, där intresseföretagen redovisas enligt kapitalandelsmetoden, kommer att upprättas och finnas tillgänglig på företagets kontor i slutet av augusti 2002.   Skatt Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av utdelnings­intäkter och andra finansiella intäkter, en schablon­intäkt motsvarande 1,5 procent av marknads­värdet av värdepappersportföljen vid årets början minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader. Öresunds utdelnings­policy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt.   Dotterföretaget Ven Capital AB är traditionellt beskattat och redovisar därför, med undantag för avsättning till periodiseringsfond, en effektiv skattesats i nivå med den svenska bolagsskattesatsen om 28 procent.
[1] Koncernens intresseföretag den 30 juni 2002 var Hagströmer & Qviberg, HQ Fonder och Quartz Pro. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

Kvartalsrapport, januari - september 2002 8 oktober 2002
Bokslutskommuniké 2002 21 januari 2003
Bolagsstämma 31 mars 2003

  Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på Öresunds hemsida www.oresund.se och på företagets kontor. Rapporter skickas till den som så önskar.   Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet avseende juli månad redovisas den 12 augusti 2002. Substans­värdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dags­tidningar och presenteras dess­utom på Öresunds hemsida, www.oresund.se samt på www.huginonline.se   Stockholm den 5 juli 2002     Mats Qviberg Verkställande direktör  
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.  

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar