Öresund: FlaggningsmeddelandeTMT One innehar 4.800.774 aktier, 5.640.974 teckningsrätter och har ställt ut köpoptioner motsvarande 709.175 aktier i HQ.SE. Efter genomförda emissioner kommer TMT Ones innehav i HQ.SE att motsvara 34,0 % av kapitalet och 36,1 % av röstetalet. Efter full utspädning och om samtliga köpoptioner utnyttjas kommer innehavet att motsvara 28,9 % av kapitalet och 30,5 % av röstetalet.


Stockholm den 27 oktober 2000


Mats Qviberg
Verkställande direktör


Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera