Öresund: Kallelse till extra bolagsstämma 040909

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga vid bolagsstämman skall;
 
 • dels vara införd i den av VPC AB förda aktie­boken måndagen den 30 augusti 2004,
 •  
 • dels anmäla sin avsikt att deltaga senast fredagen den 3 september 2004 klockan 16.00. Anmälan skall ske via telefon, fax eller skriftligen till bolaget under adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm, telefon 08-402 33 00, fax 08-402 33 03.
 •  
  Vid anmälan bör uppges namn, person­-/organi­sations­nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande vid bolagsstämman.
   
  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 30 augusti 2004.
   
  Förslag till dagordning
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängden
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av justeringsmän
  6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  7.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
  8.  Fastställande av arvoden åt styrelsen
  9.  Inval av två styrelseledamöter
  10. Beslut om ändring av bolagsordningen
  11. Stämmans avslutande
   
  Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar enligt de förslag som anges under ärende 7 - 9:
   
  Ärende 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter
  Antalet styrelseledamöter föreslås fastställas till nio.
   
  Ärende 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen
  Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås, med ändring av beslut på ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2004, att för innevarande räkenskapsår utgå med samman­lagt 950.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.
   
  Ärende 9 Inval av två styrelseledamöter
  Förslag: Nyval av Per-Olof Eriksson och Magnus Henrekson.
   
  Ärende 10 Beslut om ändring av bolagsordningen
  Styrelsen föreslår att § 10 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:
  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dags­tidning.
  Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
  ______________
   
  Stockholm i augusti 2004
   
  Investment AB Öresund (publ)
  Styrelsen
   

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar