Öresunds substansvärde 1 januari - 30 april 2003

 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2003
 


 
Aktie
 
Antal
Marknads-
värde, Mkr
 
Kr/aktie
 
Andel, %
Wihlborgs
7 751 200
516
54
18,9
Drott
5 146 300
446
47
16,3
SCA A3
1 400 000
388
40
14,2
Sapa
1 495 300
239
25
8,8
Custos
1 160 412
167
17
6,1
SkiStar
1 097 300
137
14
5,0
Hagströmer & Qviberg
1 826 092
124
13
4,6
Perbio Science
1 049 036
112
12
4,1
Avanza
6 019 847
78
8
2,9
HQ Fonder
1 103 216
73
8
2,7
Övriga värdepapper
 
378
39
13,8
Övriga tillgångar och skulder, netto
 
72
8
2,6
Totalt
 
2 730
285
100,0
 
 
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
2 Avser Findatas avkastningsindex (SIX Return Index).
3 Då omvandlingsmöjligheter från SCA A till SCA B finns har kursen för SCA B använts vid substansvärdeberäkningen.
 

Börskursen den 30 april 2003 var 269,00 kronor.
 
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 157.475 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 285 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.408.308 aktier.
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
 


Delårsrapport, januari - juni 2003
8 juli 2003
Kvartalsrapport, januari - september 2003
8 oktober 2003
Bokslutskommuniké 2003
22 januari 2004
Årsredovisning 2003
mars 2004
Bolagsstämma 2003
mars 2004
 
 
Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärderapporten avseende juli månad redovisas den 14 augusti 2003. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.se
 
Stockholm den 6 maj 2003
 
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm.
Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03.
Org nr: 556063-9147
 
Rapporten kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar