Styrelsens förslag till bol.stämman 2003

Beslut om inrättande av nomineringskommitté samt att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättnings- och revisionskommittéer (punkt 14 i den föreslagna dagordningen)
 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare i bolaget, begärt att följande tre frågor behandlas på bolagsstämman.
 
1. Att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté
2. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté
3. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté
 
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen föreslår bolagsstämman att varken nominerings-, ersättnings- eller revisionskommittéer utses.
 
Beträffande nominering av styrelseledamöter föreslås att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att kontakta de fyra största aktieägarna vid ingången av årets fjärde kvartal i syfte att dessa utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna offentliggörs så snart de utsetts.
 
Beträffande ersättnings- och revisionskommittéer är styrelsen av den uppfattningen att den typen av frågor, i ett företag av Öresunds storlek, bäst behandlas av hela styrelsen.
 
Stockholm den 17 mars 2003
 
Investment AB Öresund (publ)
 
Styrelsen
 
 
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621,
103 94 Stockholm. Besöksadress:
Norrlandsgatan 15 D
Tel. +46-8-402 33 00
Fax. +46-8-402 33 03
Org.nr. 556063-9147
info@oresund.se    
www.oresund.se
 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera