Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 * Investors substansvärde uppgick den 30 september 2000 till 161.062 (119.353 den 30 september 1999) Mkr. Detta motsvarar 201 (149) kronor per aktie. Vid utgången av 1999 uppgick Investors substansvärde till 153.259 Mkr motsvarande 191 kronor per aktie. Under årets första nio månader ökade substansvärdet med 7.803 (25.851) Mkr eller 5 (28) procent. * Värdet på Investors samtliga innehav uppgick den 30 september 2000 till 172.199 (132.706) Mkr vilket är i nivå med värdet vid utgången av 1999 (172.172). Sedan årsskiftet har nettoskulden i förhållande till de totala tillgångarna minskat från 11 till 6 procent. Investoraktiens totalavkastning under årets första nio månader uppgick till 17 (9) procent. * Under perioden har Investor ökat innehaven i AstraZeneca (257 Mkr), SEB (287 Mkr) samt Electrolux (760 Mkr). Under samma period har Scaniaaktier avyttrats för 13.838 Mkr. * En UMTS-ansökan för Sverige (licens för tredje generationens mobiltelefoni) har inlämnats till Post & Telestyrelsen genom det nybildade bolaget HI3G. Bolaget ägs till 40 procent av Investor och 60 procent av Hutchison Whampoa. * Under perioden har 7.059 Mkr investerats inom affärsområdet nya investeringar. Försäljningarna uppgår till 2.603 Mkr varav 1.494 Mkr utgörs av realisationsvinst. * Lycos Europe har avtalat om förvärv av Spray Network med egna aktier. Efter transaktionen samt riktad nyemission kommer Investor att äga motsvarande 4,8 procent av Lycos Europe. Transaktionen förutses bli slutförd under oktober. Delårsrapporten finns även på Internet www.investorab.com VD HAR ORDET En differentierad portfölj balanserar marknadens svängningar Under den senaste tiden har vi sett stora svängningar på de finansiella marknaderna. Euron och en del andra valutor har försvagats gentemot dollarn. Det har funnits en oro för att höga oljepriser kan komma att påverka tillväxten i ekonomin. I Asien har fjolårets starka uppgångar kommit av sig och tillväxttakten har bromsats på några håll. På en del finansiella marknader i Europa, Asien och Latinamerika har utvecklingen sedan årsskiftet blivit negativ. För många teknologi- och telekomaktier har börskurserna fallit, delvis till följd av vinstvarningar från ett antal större datorföretag och komponenttillverkare. Den tekniktunga Nasdaq-börsen i USA har sedan årsskiftet fallit med närmare 10 procent efter en nedgång under september med nästan 13 procent. Nedgången har därefter fortsatt. En av de sektorer som visat en fortsatt positiv utveckling är Hälsovård. En tredjedel av Investors kärninnehav finns inom denna sektor. Det enskilda företag som bidragit mest till Investors substansvärdetillväxt under årets första nio månader är AstraZeneca med 13,5 miljarder kronor. AstraZeneca har en lovande forskningsportfölj och är ett av de mest FoU-intensiva bolagen i sin bransch. Nya teknologier innebär också nya möjligheter för innovation och produktutveckling inom medicinsk teknik, bioteknik och läkemedel. Här har Investor genom Investor Growth Capital gjort betydande satsningar och har i dag omkring 30 investeringar inom dessa områden i USA och Europa. En annan starkt växande sektor är Finansiella tjänster, som utgör en tiondel av våra kärninnehav. Här finns OM Gruppen, som under tredje kvartalet lagt ett bud på London Stock Exchange. Vi var med när OM Gruppen bildades i mitten på 80-talet och vi står helt bakom deras fortsatta internationella expansion. OM Gruppen har under årets första nio månader bidragit till Investors värdetillväxt med 3 miljarder kronor. SEB, som finns inom samma sektor, har bidragit med drygt 2 miljarder kronor. Teknologisektorn med Ericsson och WM-data utgör en tredjedel av Investors portfölj av kärninnehav. Under årets första nio månader ökade värdet av vårt innehav i Ericsson med 2,5 miljarder kronor medan innehavet i WM-data minskade i värde med 3,2 miljarder kronor. Utöver innehaven i Ericsson och WM-data har Investor genom sina satsningar inom området Nya investeringar omkring 8 miljarder kronor i IT-relaterade bolag. De områden vi finner särskilt intressanta är Internet och IT-tjänster, telekommunikation, mjukvara och utbildning. Inom en del andra sektorer i vår portfölj har det varit motigt under året så här långt. Det pågår dock även inom dessa bolag en febril aktivitet för att anpassa sig och dra fördel av nya teknologier och en förändrad omvärld genom produktutveckling, ökat kunskaps- och serviceinnehåll samt kostnadsbesparingar. Att det är viktigt att ha en stabil och differentierad portfölj framgår tydligt när det blir stora svängningar på marknaderna. De långsiktiga innehaven balanserar varandra över tiden. Samtidigt måste portföljen fortlöpande anpassas till de förändringar som sker när det gäller tillväxttakten inom olika sektorer. Under 9-månadersperioden har vi ökat våra innehav i AstraZeneca och SEB. Vi har också ökat i Electrolux, när vi fann värderingen intressant. Vi fortsätter att göra våra största satsningar inom affärsområdet Nya investeringar. Sammanlagt 7 miljarder kronor har investerats under perioden januari till september. Vi har kunnat utnyttja våra möjligheter att delta i skapandet av nya verksamheter i samklang med de gamla, främst inom områden där ny teknik används. Ett sådant område är internetbaserad handel mellan företag. Tillsammans med ABB, SEB och ytterligare ett antal företag bildade vi tidigare i år b-business partners, som nu gjort ytterligare två investeringar under tredje kvartalet. Vi tror starkt på framtidsutsikterna inom detta område. Ett annat område som vi fortsatt tror på är mobilt internet. Förutom att vi gjort egna direkta investeringar har vi tillsammans med bland andra Ericsson bildat Ericsson Venture Partners, som är en riskkapitalfond med fokus på mobilt internet. Ericsson, Hutchison Whampoa och Investor bildade under våren bolaget imGO, inriktat på investeringar inom mobil datakommunikation i Asien. Hongkong-baserade Hutchison Whampoa är ett av världens ledande företag när det gäller mobila kommunikationssystem. Tillsammans med detta företag har vi bildat ett gemensamt bolag som ansökt om licens för tredje generationens mobiltelefoni i Sverige. Det mest resurskrävande inom Investor av i dag är nyinvesteringsverksamheten. Den bedrivs från kontor i New York, Palo Alto, Hongkong, Stockholm och Amsterdam. Här är rörligheten större och placeringshorisonten kortare än när det gäller verksamheten med våra traditionella, mera långsiktiga innehav. Vår portfölj består i dag till 70 procent av innehav inom tillväxtsektorer som IT/telekom, hälsovård och finansiell service. En del av dessa investeringar finns inom det som kallas riskkapitalmarknaden. Naturligtvis måste vi räkna med att en del investeringar inte kommer att bli så lyckade som vi hoppats på, trots noggranna analyser och aktiv uppföljning genom styrelsearbete. Men samtidigt är det inom dessa områden som vi ser stora möjligheter till framtida värdetillväxt. Investor bildades ursprungligen som ett riskkapitalföretag för att kunna stödja entreprenörsandan både i stora företag och små. Detta är minst lika viktigt i dag som det var när vår historia började skrivas. Marcus Wallenberg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00110/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00110/bit0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar