Delårsrapport januari - juni 2002

Delårsrapport januari - juni 2002 Investors substansvärde uppgick den 30 juni 2002 till 86.639 Mkr (113 kronor per aktie) jämfört med 118.284 Mkr (154 kronor per aktie) vid årsskiftet. Värdet av Investors samtliga tillgångar uppgick den 30 juni 2002 till 102.267 Mkr, jämfört med 129.366 Mkr vid årsskiftet. Nettoskulden uppgick den 30 juni 2002 till 15.628 Mkr (11.082 Mkr vid årsskiftet), vilket motsvarade 15 procent (9) av de totala tillgångarna. Värdeförändringen av Kärninnehaven uppgick under rapportperioden, januari till juni, till -28.343 Mkr. Ericsson och AstraZeneca stod för en nedgång om -16.678 respektive -9.413 Mkr. Electrolux och Saab AB svarade för en uppgång om 711 respektive 390 Mkr. Investor ökade sitt innehav i Ericsson och SEB under det andra kvartalet genom aktieköp för 599 respektive 384 Mkr. Under kvartalet deltog även Investor med cirka 530 Mkr i ABB:s emission av konvertibellån. Under det första kvartalet köptes aktier i WM-data för 308 Mkr samt i SEB för 26 Mkr. Värdeförändringen av Nya investeringar uppgick under rapportperioden till -491 Mkr. Aktier för 1.847 Mkr har köpts, samtidigt som aktier för 1.579 Mkr sålts. Under det andra kvartalet börsnoterades Kyphon och Ballingslöv. Investoraktiens totalavkastning var under årets sex första månader -26 procent jämfört med 3 procent motsvarande period föregående år. Under den senaste tjugoårsperioden har den genomsnittliga årliga totalavkastningen varit 20 procent. Investor i sammandrag (SEK) 30/6 2002 31/12 2001 30/6 2001 Tillgångar, Mdr 102 129 139 Nettoskuld, Mdr 15 11 11 Substansvärde, Mdr 87 118 128 Substansvärde per aktie 113 154 167 Periodens/kvartalets januari- januari- april-juni april-juni utveckling juni 2002 juni 2001 2002 2001 Substansvärdeförändring, -31 -16 -32 2 Mdr Substansvärdeförändring, -27 -11 -27 2 procent Resultat efter skatt, Mdr 1 9 0 8 Totalavkastning, procent -26 3 -28 16 Delårsrapporten finns även på www.investorab.com Vd har ordet Stora delar av världen upplever för tillfället en påtaglig politisk och ekonomisk osäkerhet. Tillväxten i flertalet länder har till viss del återhämtat sig, men svaga börser och oro på kreditmarknaden påverkar såväl investeringar som privat konsumtion negativt. Världens börser har turats om att leda nedgången under det andra kvartalet som omfattat i stort sett alla branscher. En bidragande orsak till nedgången är att en ökad ovisshet gällande företagens vinster och finansiella ställning råder, liksom en förtroendesvacka för företagens redovisning. Därutöver rapporteras om att vissa institutionella ägare viktat om sina portföljer, vilket påverkat börsutvecklingen. Ytterligare ett orosmoment har varit försvagningen av dollarkursen. Stockholmsbörsen är en av de börser som haft svagast utveckling, -24 procent sedan årsskiftet, vilket är den sämsta inledningen på ett börsår sedan 30-talet. Hälsovårdssektorn, som tidigare stått emot börsnedgången relativt väl, har även den fallit under det andra kvartalet. Telekomsektorn har sedan årsskiftet gått ner omkring 48 procent på Stockholmbörsen. Investors strategi att som engagerad långsiktig ägare understödja sina portföljbolag, såväl strategiskt, operationellt som finansiellt är mot denna bakgrund viktig att framhålla. Investors finansiella ställning har möjliggjort medverkan i ABB:s konvertibelemission samt beslut om deltagande i Ericssons planerade nyemission. Därutöver har ett antal tilläggs- och nyinvesteringar genomförts under perioden. Investeringarna under perioden har medfört en ökad skuldsättning, vilken emellertid fortfarande bedöms som begränsad i förhållande till Investors tillgångar. Merparten av Investors kärninnehav har i linje med börsen utvecklats negativt under det första halvåret. Undantag är Electrolux och Saab som visat stigande kurser. AstraZeneca, Investors största innehav, har dragits med i den allmänna börsnedgången. AstraZeneca har nyligen rapporterat att cancerpreparatet Iressa fått godkänt i Japan samt att kolesterolsänkaren Crestor fått ett preliminärt godkännande i USA. AstraZenecas framsteg inom forskningsverksamheten och starka finansiella position inger förhoppning om en positiv framtida utveckling. Ericsson har haft en fortsatt svag utveckling på börsen. Arbetet med att uppnå kostnadsbesparingar fortgår som ett led i att återskapa lönsamhet. Investor står bakom den nyemission som Ericsson aviserat, vilken kommer att medföra en ökad uthållighet vid en presumtivt fortsatt svag marknad. Den medger också möjligheter att tillgodose en eventuell stegrad efterfrågan. Investors långsiktiga engagemang i Ericsson och tro på telekombranschen underströks det andra kvartalet då ägandet ökades. Investor har under året även ökat sitt innehav i SEB och WM-data, två bolag som är välpositionerade inom respektive marknad. Därutöver tecknade Investor, som nämnts ovan, motsvarande sin ägarandel i ABB:s emission av konvertibellån. ABB:s finansiella och verksamhetsmässiga omstrukturering fortgår samtidigt som positiva tecken i orderutvecklingen rapporterats. Inom Nya investeringsverksamheten har både nyinvesteringar, avyttringar och noteringar skett under det andra kvartalet. I den svåra marknad som råder är det positivt att Kyphon noterats på Nasdaq och EQT:s portföljbolag Ballingslöv på Stockholmsbörsen. Därutöver avyttrades det Hongkongbaserade riskkapitalbolaget imGO med positiv avkastning. Samtidigt aviserades att Investor Growth Capital startar venture-capital verksamhet i Asien. Investor får därmed stärkt närvaro på den växande asiatiska marknaden med två specialiserade enheter inriktade på buyouts (Investor Capital Partners - Asia Fund) respektive unga teknikbolag (Investor Growth Capital Asia). Investors aktiva portföljförvaltning har återigen gjort ett mycket bra resultat. Framgent kommer, som tidigare meddelats, Investors egen aktiva portföljförvaltning ha en mer begränsad omfattning. Översynen av Investors organisation i syfte att minska kostnader har fortgått, vilket återspeglas i räkenskaperna. Värt att notera är att drygt hälften av Investors sammanlagda kostnader härrör från riskkapitalverksamheten, och det är också inom detta område som mer än hälften av personalen är sysselsatt. Denna verksamhet är personalintensiv men erbjuder samtidigt en hög avkastningspotential. Investors riskkapitalverksamhet bedöms ha en konkurrenskraftig kostnadsbild. Investors historia visar att det är i tider av ekonomisk osäkerhet som långsiktigt och uthålligt ägande sätts på prov, men samtidigt då många intressanta affärsmöjligheter ges. I en turbulent marknad är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och portföljbolagen. Investor står fast vid affärsidén att genom ett engagerat ägande och en entreprenöriell investeringsverksamhet skapa värden i portföljbolagen, och därmed för Investors aktieägare. Marcus Wallenberg [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00040/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00040/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar